Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57317
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Інноваційні та традиційні інструменти банківського маркетингу в контексті інфраструктурної ролі банків
Other Titles Innovative and traditional tools of bank marketing in the context of the role of banks in infrastructural
Инновационные и традиционные инструменты банковского маркетинга в контексте инфраструктурного роли банков
Authors Лопаткіна, І.В.
Лопаткін, В.Г.
Bondarenko, Alla Fedorivna  
Keywords маркетинг
інструменти банківського маркетингу
банківські інструменти
комплементарний сервіс
диференціація
брендинг
технологія QR-коду
marketing
instruments of banking marketing
banking instruments
complimentary servis
differentiation
branding
QR-code technology
маркетинг
инструменты банковского маркетинга
банковские инструменты
комплементарный сервис
дифференциация
брендинг
технология QR-кода
Type Article
Date of Issue 2011
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57317
Publisher НГУ
License
Citation Лопаткіна І.В. Інноваційні та традиційні інструменти банківського маркетингу в контексті ролі банків, як елементу інфраструктури ринку / І. В. Лопаткіна, А. Ф. Бондаренко, В. Г. Лопаткін // Науковий вісник НГУ. – Тем. вип. Інновації і трансфер технології. - Дніпропетровськ, 2011. – С. 68-74.
Abstract Розглянуто поняття «інструменти банківського маркетингу, наведені основні характеристики кожного з інструментів з огляду на те, що банківська система виконує роль фінансового посередника між тими суб’єктами економіки, хто потребує коштів і є ефективним, і тими, хто в даний момент має вільні або потенційно, відносно вільні кошти, з тим, щоб від цього посередництва отримати загальний ефект, який полягає у підвищенні прибутковості всіх учасників даного процесу – безпосередньо клієнтів банків, самих банківських установ і суспільства загалом. Банківський маркетинг – інструмент підвищення ефективності фінансових відносин, економічної і фінансової ефективності виробництва у широкому сенсі цього поняття.
The term “banking marketing instruments” has been reviewed. The article mentions the main characteristics of each instrument with respect of intermediary role of banking system for those market participants, who needs money and is deemed effective and those, who currently has inactive or potentially relatively inactive finances with the goal to achieve general effect of increasing profitability in the market in general (bank clients, banks themselves and society). Banking marketing is an instrument that increases efficiency and effectiveness of financial relations, economic and financial effectiveness of production in broad sense of the term.
Рассмотрено понятие «инструменты банковского маркетинга», приведены основные характеристики каждого из инструментов, учитывая, что банковская система выполняет роль финансового посредника между теми субъектами экономики, которые нуждаются в средствах и являются эффективными, и теми, кто в данный момент имеет свободные или потенциально, относительно свободные средства, с тем, чтобы от этого посредничества получить общий эффект, который заключается в повышении прибыльности всех участников данного процесса – непосредственно клиентов банков, самих банковских учреждений и общества в целом. Банковский маркетинг – інструмент повышения эффективности финансовых отношений, экономической и финансовой эффективности производства в широком смысле этого понятия.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
25
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
3183
United Kingdom United Kingdom
1585
United States United States
7996
Unknown Country Unknown Country
11

Downloads

Austria Austria
1
China China
1
EU EU
1
Finland Finland
1
France France
1
Germany Germany
12813
Kazakhstan Kazakhstan
1
Kyrgyzstan Kyrgyzstan
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Poland Poland
3172
Russia Russia
508
Ukraine Ukraine
12826
United Kingdom United Kingdom
7999
United States United States
12809
Unknown Country Unknown Country
87

Files

File Size Format Downloads
Banking_marketing.pdf 399,3 kB Adobe PDF 50223

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.