Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58688
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБіловодська, Олена Анатоліївна-
dc.contributor.authorБеловодская, Елена Анатольевна-
dc.contributor.authorBilovodska, Olena Anatoliivna-
dc.date.accessioned2017-09-13T12:35:44Z-
dc.date.available2017-09-13T12:35:44Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationБіловодська, О.А. Тенденції розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні [Текст] / О.А. Біловодська // Соціально-економічні проблеми сучасності: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Маріуполь, 12 травня 2017 р. – Маріуполь: Донецький державний університет управління, 2017. – С. 11-14.ru_RU
dc.identifier.urihttp://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58688-
dc.description.abstractУсвідомлення інноваційного розвитку як основоположного для зростання соціально-економічних показників як окремих суб'єктів господарювання, так і держави в цілому привело до зміни пріоритетів суспільного розвитку у світі. Уряди країн, споживачі, постачальники та інші учасники економічних відносин спрямовують свої зусилля на активізацію інноваційних процесів та швидке поширення нововведень у різних галузях економіки. Однак, як свідчать сучасні реалії, інноваційний розвиток не став потужним підґрунтям для зростання вітчизняної економіки. Позитивні тенденції хоча й спостерігалися протягом кількох років, але мали переважно тимчасовий нестійкий характер, позбавлений чітких довгострокових орієнтирів. У роботі проведено аналіз інноваційної активності вітчизняних промислових підприємств у 2010-2015 роках з точки зору кількості інноваційно-активних підприємств; підприємств, які впроваджують інноваційні види продукції у промисловості; кількості найменувань впроваджених інноваційних продуктів і процесів; обсягів реалізації інноваційної продукції та інноваційних витрат; розподілу джерел фінансування інновацій та витрат за напрямками інноваційної діяльності.ru_RU
dc.description.abstractОсознание инновационного развития как основополагающего для роста социально-экономических показателей как отдельных субъектов хозяйствования, так и государства в целом привело к изменению приоритетов общественного развития в мире. Правительства стран, потребители, поставщики и другие участники экономических отношений направляют свои усилия на активизацию инновационных процессов и быстрое распространение новаций в различных отраслях экономики. Однако, как свидетельствуют современные реалии, инновационное развитие не стало мощным фундаментом для роста отечественной экономики. Положительные тенденции хотя и наблюдались в течение нескольких лет, но имели преимущественно временный неустойчивый характер, лишенный четких долгосрочных ориентиров. В работе проведен анализ инновационной активности отечественных промышленных предприятий в 2010-2015 годах с точки зрения количества инновационно активных предприятий; предприятий, внедряющих инновационные виды продукции в промышленности; количества наименований внедренных инновационных продуктов и процессов; объемов реализации инновационной продукции и инновационных затрат; распределения источников финансирования инноваций и расходов по направлениям инновационной деятельности.ru_RU
dc.description.abstractAwareness of the innovative development as a basis for the growth of socio-economic indicators as separate economic entities and the state as a whole has led to changes in the priorities of social development in the world. Governments, consumers, suppliers and other economic actors are gearing up their efforts to revitalize innovation processes and rapidly spread innovation in various sectors of the economy. However, as modern realities show, innovative development did not become a powerful ground for the growth of the domestic economy. Positive trends, although observed over several years, but were predominantly temporary unstable, deprived of clear long-term benchmarks. The paper analyzes the innovation activity of domestic industrial enterprises in 2010-2015 in terms of the number of innovative-active enterprises; Enterprises that introduce innovative types of products in industry; The number of items introduced by innovative products and processes; Volumes of sales of innovative products and innovative costs; Distribution of sources of financing for innovation and spending on innovation activities.ru_RU
dc.language.isoukru_RU
dc.publisherДонецький державний університет управлінняru_RU
dc.subjectрозвитокru_RU
dc.subjectразвитиеru_RU
dc.subjecttrendsru_RU
dc.subjectінноваційна діяльністьru_RU
dc.subjectинновационная деятельностьru_RU
dc.subjectinnovative activityru_RU
dc.subjectпромислове підприємствоru_RU
dc.subjectпромышленное предприятиеru_RU
dc.subjectindustrial enterpriseru_RU
dc.titleТенденції розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств в Україніru_RU
dc.title.alternativeТенденции развития инновационной деятельности промышленных предприятий в Украинеru_RU
dc.title.alternativeTrends in the development of innovative activity at industrial enterprises in Ukraineru_RU
dc.typeThesesru_RU
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Bilovodska_tezy_Mariupol.PDFосновна стаття367.73 kBAdobe PDF35Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.