Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59120
Title: Маркетинг образовательных услуг
Other Titles: Marketing of educational services
Marketing usług edukacyjnych
Маркетинг освітніх послуг
Authors: Prokopenko, Olha Volodymyrivna
Bozhkova, Viktoriia Viktorivna 
Геворгян, С.А.
Герасимчук, В.И.
Illiashenko, Serhii Mykolaiovych 
Карминский, А.М.
Кондрашихин, А.Б.
Литовченко, И.Л.
Keywords: освітні послуги
образовательные услуги
educational services
маркетинг
marketing
рейтинг вузів
рейтинг вузов
rating of universities
концепція маркетингу освітніх послуг
концепция маркетинга образовательных услуг
concept of marketing of educational services
стратегія університету
стратегия университета
university strategy
економіка знать
экономика знаний
knowledge economy
просування освітніх послуг
продвижение образовательных услуг
promotion of educational services
цифровий маркетинг
цыфровой маркетинг
digital marketing
маркетингові дослідження
маркетинговые исследования
marketing research
іноземні студенти
иностранные студенты
foreign students
інтернаціоналізація освіти
интернационализация образования
internationalization of education
маркетинг партнерських відносин
маркетинг партнерских отношений
marketing of partnership relations
моніторинг вступної кампанії
мониторинг вступительной кампании
monitoring of the introductory campaign
потреба в освітній послузі
потребность в образовательной услуге
need for an educational service
статистичні методи в маркетингу
статистические методы в маркетинге
statistical methods in marketing
функціональні завдання маркетингу
функциональные задачи маркетинга
functional marketing tasks
підвищення якості
повышение качества
quality improvement
імітаційне моделювання
имитационное моделирование
simulation modeling
мультимедіа технології
мультимедиа технологии
multimedia technologies
дистанційна освіта
дистанционное образование
distance education
політична спрямованість освіти
политическая направленность образования
political orientation of education
екологічна освіта
экологическое образование
ecological education
інноваційний розвиток
инновационное развитие
innovation development
Issue Year: 2016
Publisher: Ruda Śląska : «Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium»
Citation: Маркетинг образовательных услуг: монография / Под общ. ред. д-ра экон. наук, профессора О.В. Прокопенко. – Ruda Śląska : «Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium», 2016. – 168 с.
Abstract: У монографії досліджено актуальні теоретичні і практичні питання маркетингу освіти та інноваційні підходи до просування освітніх послуг. Запропоновано концепцію формування стратегії ВНЗ в умовах становлення економіки знань, наведено міжнародні рейтинги ВНЗ, складені із зовнішных факторів, проаналізовано передовий досвід просування освітніх послуг в різних країнах. Особливу увагу приділено застосуванню інноваційних інструментів маркетингу на ринку освітніх послуг - цифрового маркетингу та маркетингу партнерських відносин, а також інтернаціоналізації освіти. Розглянуто питання підвищення якості освітніх послуг із застосуванням імітаційного моделювання, розвитку мультимедіа і дистанційних технологій. У першому розділі монографії «Маркетинг освітніх послуг у сучасних умовах» розглянуті умови і передумови розвитку маркетингу освіти в країнах з трансформаційною економікою. Визначено відмінні риси маркетингу освіти від класичного маркетингу. Представлені концепція формування стратегії ВНЗ в умовах становлення економіки знань, результати маркетингових досліджень іноземних студентів в контексті інтернаціоналізації вищої освіти. У другому розділі монографії «Маркетингові підходи до просування освітніх послуг» особливу увагу приділено формуванню маркетингової стратегії ВНЗ (досвід Республіки Білорусь). Проаналізовано роль цифрового маркетингу, маркетингу партнерських відносин на ринку освітніх послуг. Представлені переваги інтернаціоналізації освіти в просуванні освітніх послуг ВНЗ. У третьому розділі монографії «Практичні аспекти маркетингу освітніх послуг» виконано рішення функціональних завдань маркетингу освітніх послуг за допомогою статистичних методів. Запропоновано проведення моніторингу вступної кампанії як засіб вивчення потреби в освітньою послугою. Особливу увагу приділено підвищенню якості освітніх послуг із застосуванням імітаційного моделювання та мультимедіа технологій в Республці Узбекистан. Розглянуто особливості та перспективи розвитку дистанційної освіти в Республіці Казахстан. Зокрема, визначено необхідність політичної спрямованості сучасної екологічного освіти.
В монографии исследованы актуальные теоретические и практические вопросы маркетинга образования и инновационные подходы к продвижению образовательных услуг. Предложена концепция формирования стратегии вуза в условиях становления экономики знаний, представлены международные рейтинги вузов, составленные из внешних факторов, проанализирован передовой опыт продвижения образовательных услуг в различных странах. Особое внимание уделено применению инновационных инструментов маркетинга на рынке образовательных услуг – цифрового маркетинга и маркетинга партнерских отношений, а также интернационализации образования. Рассмотрены вопросы повышения качества образовательных услуг с применением имитационного моделирования, развития мультимедиа и дистанционных технологий. В первом разделе монографии «Маркетинг образовательных услуг в современных условиях» рассмотрены условия и предпосылки развития маркетинга образования в странах с трансформационной экономикой. Определены отличительные особенности маркетинга образования от классического маркетинга. Представлены концепция формирования стратегии вуза в условиях становления экономики знаний, результаты маркетинговых исследований иностранных студентов в контексте интернационализации высшего образования. Во втором разделе монографии «Маркетинговые подходы к продвижению образовательных услуг» особое внимание уделено формированию маркетинговой стратегии вуза (опыт Республики Беларусь). Проанализировано роль цифрового маркетинга, маркетинга партнерских отношений на рынке образовательных услуг. Представлены преимущества интернационализации образования в продвижении образовательных услуг вузов. В третьем разделе монографии «Практические аспекты маркетинга образовательных услуг» выполнено решение функциональных задач маркетинга образовательных услуг с помощью статистических методов. Предложено проведение мониторинга вступительной кампании как средство изучения потребности в образовательной услуге. Особое внимание уделено повышению качества образовательных услуг с применением имитационного моделирования и мультимедиа технологий в Республике Узбекистан. Рассмотрены особенности и перспективы развития дистанционного образования в Республике Казахстан. В частности, определена необходимость политической направленности современного экологического образования.
Monograph observes urgent theoretical and practical problems of the educational marketing and innovative approaches to promote educational services. The concept to form HEI strategy under conditions of knowledge economy establishment is suggested, progressive experience to promote educational services in different countires is analyzed. Special attention is paid to use innovative tools pf the marketing at educational services market – digital marketing 16 6 and partnership relations marketing, and also education internationalization. Problems concerning increase of the educational services quality improvement are observed using imitative modeling, multi media and distance technologies development. The first part of the monograph «Marketing of educational services under modern conditions» deals with conditions and prerequisites to develop educational marketing in countries with transformational economy. One defines distinctive peculiarities of the educational marketing from classical marketing. The concepts to form HEI strategy are presented under conditions of the knowledge economy setting, results of the foreign students’ marketing researches in the context of the higher education internationalization. The second part in the monograph «Marketing approaches to promote educational services» pays special attention to HEI marketing strategy forming (Belarus Republic experience). Role of the digital marketing, partnership relations marketing at the educational service market is analyzed. Advantages of the education internationalization to promote educational services are presented. The third part of the monograph «Practical aspects of the educational services marketing» shows the decision of the functional tasks in educational services marketing through statistic methods. Monitoring of the intro company as a mean to stidy needs in educational service is shown. Special attention is also paid to educational services quality increase through imitative modeling and multimedia technologies in Uzbekistan. Peculiarities and perspectives for diatant education development in Kazakhstan are observed. Particularly, necessity of the modern ecological education political direction is determined.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59120
Type: Monograph
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views
Other46
China1
Germany1
France1
United Kingdom2
Italy1
Poland1
Russia2
Ukraine12
United States3
Downloads
Other387
Armenia1
Belarus13
China1
Germany3
France6
Kyrgyzstan1
Moldova1
Netherlands1
Norway4
Poland1
Russia29
Ukraine38
United States4
Uzbekistan12


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Marketing_2016.pdfТескт монографії2.74 MBAdobe PDF495Download
cover.jpgОбкладинка1.84 MBJPEG7Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.