Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59755
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вдосконалення корпоративного законодавства як основна передумова залучення інвесторів
Other Titles Improving corporate law as a basic prerequisite for attracting investors
Authors Туркот, О.А.
Keywords рейдерство
акціонерне товариство
Господарський кодекс України
господарська діяльність
господарське законодавство
суб’єкти господарювання
raiding
joint stock company
Economic Code of Ukraine
economic activity
economic legislation
economic entities
Type Article
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59755
Publisher Вінниця: Донецький національний університет
License
Citation Туркот О. А. Вдосконалення корпоративного законодавства як основна передумова залучення інвесторів / О. А. Туркот // Правове забезпечення економічного розвитку та екологічної безпеки суспільства : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-ій річниці створення Донецького національного університету та 30-ій річниці створення кафедри господарського права Донецького національного університету (14−15 травня 2015 р.) / Донецький національний університет; за заг. ред. проф., д-ра юрид. наук Бобкової А. Г. - Вінниця : ДонНУ, 2015. - С. 153-155.
Abstract Із проведеного аналізу думок науковців та практиків, зроблено висновок, що для протидії «рейдерству» необхідне розроблення дієвої системи захисту прав власника майна акціонерного товариства, інвестора, а також вдосконалення антимонопольного законодавства, особливо в частині забезпечення усім учасникам ринку вільної і рівної конкуренції. Також без об’єднання влади, парламенту, бізнесу, громадськості неможливо досягнути позитивного результату у питаннях протидії незаконним посяганням на майно та органи управління акціонерних товариств. Вважаємо що на сьогодні питання боротьби із «рейдерством» в Україні відповіді не отримало. Відповідно, інвестори не побачили сигналу про можливість вкладання грошей в українську економіку. Боротьба із «рейдерством» є процесом постійним. Він вимагає постійного удосконалення як організації ведення господарсько-правової роботи в акціонерних товариствах, так і в роботі державних органів різної спрямованості і підпорядкування. Вважаємо за необхідне продовжувати всебічну роботу з розроблення змін та доповнень до Господарського кодексу України, а в розвиток його положень – Законів України «Про господарські товариства», «Про холдингові компанії», «Про акціонерні товариства» та інших.
To counter the "raiding" the necessary development of an effective system of protection of rights of the owner of the property company, investor, and improving anti-monopoly legislation, particularly in terms of ensuring all market participants to free and equal competition. Investors did not see the signal of the possibility of investing money in the Ukrainian economy. The fight against "raiding" is a constant process. It requires continuous improvement as an organization's business and legal work in joint stock companies and public bodies in the different directions and subordination. We consider it necessary to continue work on developing comprehensive amendments to the Commercial Code of Ukraine, and the development of its provisions - the law of Ukraine "On Business Associations", "On Holding Companies", "On Joint Stock Companies" and others.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Germany Germany
610
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
139
United Kingdom United Kingdom
305
United States United States
609
Unknown Country Unknown Country
10

Downloads

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
134
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
11

Files

File Size Format Downloads
Turkot _Vdoskonalennia_korporatyvnoho_zakonodavstva.pdf 214,3 kB Adobe PDF 147

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.