Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60719
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Наявність сучасної майнової бази як засіб конкурентного захисту вітчизняних навчальних закладів
Other Titles The availability of modern property basis as a means of competitive protection national educational institutions
Authors Derevianko, Bohdan Volodymyrovych
Keywords навчальний заклад
учебное заведение
educational institution
іноземний капітал
иностранный капитал
foreign capital
конкурентні переваги
конкурентные преимущества
competitive advantages
сучасні освітні технології
современные образовательные технологии
modern educational technology
Type Conference Papers
Date of Issue 2012
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60719
Publisher НАН Украины Институт экономико-правовых исследований; Ноулидж
License
Citation Деревянко, Б.В. Наявність сучасної майнової бази як засіб конкурентного захисту вітчизняних навчальних закладів [Текст] / Б.В. Деревянко // Экономико-правовые исследования в XXI веке: правовые средства защиты национальной экономики : материалы девятой международной научно-практической интернет-конференции (9-16 марта 2012 г.) / науч. ред. В. К. Мамутов. — Донецк : НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований; Ноулидж, 2012. — C. 65–68.
Abstract У контексті даного напряму досліджень нас цікавлять НЗ «елітного» типу як такі, що зможуть «відібрати» хоча б вітчизняних «VIP-студентів» у зарубіжних конкурентів. Поділ НЗ на «еліт» та «економ» клас має схожість із поділом підприємств на малі та великі. І ті й інші повинні бути у кожній країні та світовій господарській системі; на малі припадає приблизно 80% зайнятих і 20% ВВП. Проте у жодній нормальній країні малий і великий бізнес не протиставляється один іншому, оскільки суб’єкти кожного із них виконують різні завдання. Так само відбувається й у сфері освіти. НЗ «еліт» та «економ» класів орієнтуються на власний сегмент ринку і не є яскраво вираженими прямими конкурентами. Проте перші мають стратегічне завдання – якісно конкурувати із зарубіжними НЗ та забезпечувати незалежність та захист національної економіки від зарубіжних суб’єктів господарювання. А одним із ефективних засобів захисту тут виступає наявність якісної сучасної майнової бази.
Educational Institutions "elite" type can "take away" even domestic «VIP-students" at foreign competitors. The division of educational institutions into "elite" and "economy" class is similar to the division of companies on small and large. Both are to be in each country and the world economic system; small to account for about 80% of employment and 20% of GDP. Educational Institutions "elite" and "economy" class are guided by its own segment and is not pronounced direct competitors. However, the first strategic goal - qualitatively to compete with foreign competitors and to ensure independence and protect the national economy from foreign entities. And one of the most effective protection means here is the availability of high-quality modern property base.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

China China
1957
Germany Germany
1
Italy Italy
2
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
489
Ukraine Ukraine
140
United Kingdom United Kingdom
979
United States United States
326
Unknown Country Unknown Country
18

Downloads

China China
3
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
142
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
8

Files

File Size Format Downloads
Derevyanko.pdf 1,24 MB Adobe PDF 156

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.