Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63925
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Скринінг параметрів метаболізму, запалення та гемостазу у хворих на ішемічну хворобу серця з різним станом жовчного міхура, які підлягали аорто-коронарному шунтуванню
Authors Стрільчук, Л.М.
Беш Д.І., Д.І.
Рафалюк, О.І.
Keywords жовчний міхур
желчный пузырь
gallbladder
сладж
sludge
перегин і деформації шийки
перегиб и деформации шейки
GB neck deformations
холелітіаз
холелитиаз
cholelithiasis
холецистектомія
холецистэктомия
cholecystecomy
запалення
воспаление
inflammation
дисліпідемія
дислипидемия
dyslipidemia
Type Article
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63925
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Стрільчук, Л.М. Скринінг параметрів метаболізму, запалення та гемостазу у хворих на ішемічну хворобу серця з різним станом жовчного міхура, які підлягали аорто-коронарному шунтуванню [Текст] / Л.М. Стрільчук, Д.І. Беш, О.І. Рафалюк // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. - 2017. - Т. 5, № 3. - С. 874–880.
Abstract Ішемічна хвороба серця (ІХС) супроводжується зростанням числа уражень жовчного міхура (ЖМ) та холелітіазом зокрема, що може бути опосередковано метаболічними змінами та активністю запалення. Тому з метою вивчення змін скринінгових параметрів метаболічного фону, запалення та зсідання крові залежно від стану ЖМ у хворих на ІХС, яким проведено аорто-коронарне шунтування, проаналізовані стандартні лабораторно-інструментальні результати обстеження 98 пацієнтів (40 % гострий інфаркт міокарда, 60 % нестабільна стенокардія; 79 % чоловіків і 21 % жінок; середній вік 61,7 ± 1,6 рр.), яких було поділено на групи у відповідності до стану ЖМ (інтактний ЖМ – 29; сладж та холестероз – 13; перегини тіла 13; деформації шийки та холецистит – 27; холелітіаз – 11; холецистектомія в анамнезі – 5). Встановлено, що лабораторні параметри хворих на ІХС перед аорто-коронарним шунтуванням залежали від стану ЖМ. За умов сладжу та холестерозу ЖМ спостерігалися мінімальні рівні гематокриту та гемоглобіну, холестерину, бета-ліпопротеїдів на фоні активації синдромів запалення та цитолізу, а погіршення вуглеводного метаболізму корелювало зі зростанням ризику оперативного втручання та розтягненням лівого передсердя. Перегин тіла ЖМ супроводжувався порушеннями ліпідного метаболізму на тлі дисбалансу запальної відповіді. У пацієнтів з деформаціями шийки ЖМ спостерігались невисока активність запалення на фоні порушень вуглеводного метаболізму та схильності до тромбозів з найтіснішими зв’язками їх між собою. Холелітіаз характеризувався вираженими проявами синдрому запалення, сповільненням зсідання крові та кореляціями ступенів стенозів коронарних артерій з ліпідним метаболізмом. Для пацієнтів з холецистектомією в анамнезі був притаманний дисбаланс параметрів зсідання крові, виражений синдром запалення та дисліпідемія, які асоціювались з структурними критеріями серця та ураженням огинаючої та правої коронарних артерій.
Ишемическая болезнь сердца сопровождается увеличением частоты поражений желчного пузыря (ЖП) и холелитиаза, что может быть опосредовано метаболическими изменениями и воспалением. Поэтому с целью изучения изменений скрининговых параметров метаболического фона, воспаления и свертывания крови в зависимости от состояния ЖП у больных ишемической болезнью сердца, которым проведено аорто-коронарное шунтирование, проанализированы стандартные лабораторно-инструментальные результаты обследования 98 пациентов (40 % острый инфаркт миокарда, 60 % нестабильная стенокардия; 79 % мужчин и 21 % женщин; средний возраст 61,7 ± 1,6 л.), разделенных на группы в соответствии с состоянием ЖП (интактный ЖП – 29; сладж и холестероз – 13; перегибы тела – 13; деформации шейки и холецистит – 27; холелитиаз – 11; холецистэктомия в анамнезе – 5). Установлено, что лабораторные параметры перед аорто-коронарным шунтированием зависели от состояния ЖП. При сладже и холестерозе ЖП наблюдались минимальные уровни гематокрита и гемоглобина, холестерина, бета- липопротеидов на фоне активации синдромов воспаления и цитолиза, а ухудшение углеводного метаболизма коррелировало с увеличением риска операционного вмешательства и растяжением левого предсердия. Перегиб тела ЖП сопровождался нарушениями липидного метаболизма на фоне дисбаланса воспалительного ответа. У пациентов с деформациями шейки ЖП наблюдались невысокая активность воспаления на фоне нарушений углеводного метаболизма и склонности к тромбозам с тесными связями их между собой. Холелитиаз характеризовался выраженными проявлениями синдрома воспаления, замедлением свертывания крови та корреляциями ступеней стенозов коронарных артерий с липидным метаболизмом. У пациентов с холецистэктомией в анамнезе выявлен дисбаланс параметров свертывания крови, выраженный синдром воспаления и дислипидемия, которые ассоциировались со структурными критериями сердца и окклюзией огибающей и правой коронарных артерий.
Ischemic heart disease (IHD) is often accompanied by increase of gallbladder (GB) disorders frequency. Such tendency is very important for patients, planning to undergo coronary bypass grafting (CBG). Our aim was to investigate the changes of metabolic, inflammation and coagulation parameters in dependence of GB condition in patients with IHD, who underwent CBG. We analyzed data of 98 patients (40 % acute myocardial infarction, 60 % unstable angina pectoris), which were divided into groups according to GB condition. It was established that laboratory parameters of patients with IHD before CBG were dependent of GB condition. Patients with intact GB had only subclinical violations of hemostasis. Patients with sludge and GB cholesterosis differed by lower level of hematocrit. Patients with bent GB body had minimal levels of erythrocyte sedimentation rate (ESR), blood glucose level and urea on the background of maximal values of hemoglobin, cholesterol, hematocrit and general fibrinogen. Patients with GB neck deformations had the lowest levels of leucocytes, ESR, aspartataminotransferase and potassium and the highest levels of glucose and general bilirubin. Patients with cholelithiasis had the highest values of leucocytes of peripheral blood and serum urea on the background of minimal values of hematocrit. In conclusion we can state that sludge and GB cholesterosis are accompanied by minimal levels of hematocrit and hemoglobin, cholesterol, β-lipoproteids on the background of inflammation and cytolysis activation. Bent GB body was accompanied by disturbances of lipid metabolism on the background of inflammatory answer imbalance. In patients with GB neck deformations we found low activity of inflammation on the background of carbohydrate metabolism disorders and tendency to thrombosis. Cholelithiasis was characterized by prominent inflammation and deceleration of blood coagulation. Patients after cholecystectomy were characterized by imbalance of blood coagulation parameters, marked inflammation and dislipidemia, which were associated with structural criteria of heart and pathological changes of circumflex and right coronary arteries.
Appears in Collections: Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень (2013-2018)

Views

France France
45
Germany Germany
2
Lithuania Lithuania
1
Turkey Turkey
5
Ukraine Ukraine
1147
United Kingdom United Kingdom
3705
United States United States
2469
Unknown Country Unknown Country
34

Downloads

China China
3
Germany Germany
2
Turkey Turkey
5
Ukraine Ukraine
888
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
22

Files

File Size Format Downloads
Strilchuk_gallbladder.pdf 422,8 kB Adobe PDF 921

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.