Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63938
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Аналіз поширеності раку легенів серед жінок Сумської області
Authors Vynnychenko, Ihor Oleksandrovych  
Moskalenko, Yuliia Vasylivna  
Tarasenko, Svitlana Viktorivna
Vynnychenko, Oleksandr Ihorovych  
Пустовгар, Л.Г.
Смородська, О.М.
Сердюк, М.Ю.
Keywords рак легенів
рак легких
lung cancer
жінки
женщины
women
Сумська область
Сумская область
Sumy region
поширеність
распространенность
prevalence
Type Article
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63938
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Аналіз поширеності раку легенів серед жінок Сумської області [Текст] / І.О. Винниченко, Ю.В. Москаленко, С.В. Тарасенко [та ін.] // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. - 2017. - Т. 5, № 3. - С. 881–890.
Abstract В усіх економічно розвинутих країнах проблема раку легенів (РЛ) є однією з найважливіших і водночас складних у сучасній онкології. Первинний рак легенів є найбільш поширеним злоякісним захворюванням після епітеліальних пухлин шкіри, а також провідною причиною смерті від раку в усьому світі. Згідно даних всесвітньої статистики раку, починаючи з 1990 року рак легенів у жінок зрівняв свої позиції зі злоякісними пухлинами молочної залози. У Швеції, Данії, Ісландії рівень захворюваності серед жінок перевершив показники чоловіків. Метою роботи є аналіз тенденцій розвитку раку легень серед жінок Сумської області впродовж 2012–2016 рр. Після вивчення епідеміологічних даних захворюваності населення на рак легенів у Сумській області за даними канцер-реєстру Сумського обласного клінічного онкологічного диспансеру (СО- КОД) впродовж періоду 2012–2016 років було виявлено, що середня поширеність складає 43,3 на 100 000. Середнє значення поширеності раку легень серед жінок за 2012–2016 рр. складає 9,97 ± 0,98 ‰, коефіцієнт варіації – 9,73 %. Чіткої тенденції у динаміці показника (зниження чи підвищення) не прослідковується, варіація показників за 5 років є незначною (менше 10 %). Впродовж 2012– 2016 рр. значення поширеності раку легень серед жінок сумського регіону менші від загальноукраїнських (9,97 проти 13,2 на 100 000 відповідно). Динаміка як загальноукраїнських, так і показників регіону не є чітко визначеною. Сумська область характеризується низьким рівнем захворюваності на рак легенів у жінок у порівнянні із загальноукраїнськими та світовими показниками. За період спостереження з 2012 по 2016 роки найвища захворюваність на рак легенів у жінок спостерігається у Глухівському та Буринському районах, де показники відповідають загальноукраїнським. Найчастіше хворіють жінки віком старше 70 років, хоча спостерігається тенденція до ”омолодження” раку. Зростання рівня захворюваності серед жінок Сумщини не спостерігається.
Во всех экономически развитых странах проблема рака легких (РЛ) является одной из важнейших и одновременно сложных в современной онкологии. Первичный рак легких является наиболее распространенным злокачественным заболеванием после эпителиальных опухолей кожи, а также ведущей причиной смерти от рака во всем мире. Согласно данным всемирной статистики рака, начиная с 1990 года рак легких у женщин сравнял свои позиции со злокачественными опухолями молочной железы. В Швеции, Дании, Исландии уровень заболеваемости среди женщин превзошел показатели мужчин. Целью работы является анализ тенденций развития рака легких среди женщин Сумской области в течение 2012–2016 гг. После изучения эпидемиологических данных заболеваемости населения раком легких в Сумской области по данным канцерреестра Сумского областного клинического онкологического диспансера (СОКОД) в течение периода 2012–2016 годов было выявлено, что средняя распространенность составляет 43,3 на 100 000. Среднее значение распространенности рака легких среди женщин за 2012–2016 гг. составляет 9,97 ± 0,98 ‰, коэффициент вариации – 9,73 %. Четкой тенденции в динамике показателей (снижение или повышение) не прослеживается, вариация показателей за 5 лет незначительна (менее 10 %). В течение 2012–2016 гг. значение распространенности рака легких среди женщин сумского региона меньше всеукраинских (9,97 против 13,2 на 100 000 соответственно). Динамика как общеукраинских, так и показателей региона не является четко определенной. Сумская область характеризуется низким уровнем заболеваемости раком легких у женщин по сравнению с общеукраинским и мировым показателям. За период наблюдения с 2012 по 2016 годы самая высокая заболеваемость раком легких у женщин наблюдается в Глуховском и Бурынском районах, где показатели соответствуют общеукраинским. Чаще всего болеют женщины старше 70 лет, хотя наблюдается тенденция к "омоложению" рака. Рост уровня заболеваемости среди женщин Сумщины не наблюдается.
Lung cancer (LC) is one of the most important and complex problems of modern oncology in developed countries. Primary LC is the most common malignancy after epithelial skin cancer. Nowadays it is the main cause of death from cancer all over the world. In Sweden, Denmark, Iceland incidence rates among women higher than men one. The aim of this work was to analyze trends in the development of LC among women of Sumy region in the period of 2012–2016 years. Analysis of epidemiological data of LC among population of Sumy region during the period 2012–2016 showed that the average prevalence was 43.3 per 100 000. The average value of prevalence of LC among women was 9.97 ± 0.98 ‰ (coefficient of variation was 9.73 %). Clear trends in dynamics of indicators (decrease or increase) were not found. Variation of indicators for the last 5 years was insignificant (less than 10 %). During this period prevalence of LC among women of Sumy region was less than Ukrainian nationwide indicators (9.97 vs. 13.2 per 100,000, respectively). Dynamics of Ukrainian nationwide and regional indicators were not clearly defined. Sumy region is characterized by low levels of incidence of LC among women in comparison with Ukrainian nationwide and world indicators. For the observation period (2012–2016) the highest incidences of LC among women were observed in Glukhovskyy and Burinskyy districts, where indicators are corresponded to Ukrainian nationwide. Women aged after 70 suffer from LC more often. Tendency to "rejuvenation" of cancer was observed. Growth of the level of incidence rate among women of Sumy region was not observed.
Appears in Collections: Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень (2013-2018)

Views

France France
4
Germany Germany
583
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1752
Norway Norway
1
Singapore Singapore
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
13424
United Kingdom United Kingdom
3503
United States United States
7004
Unknown Country Unknown Country
22

Downloads

China China
2
France France
1
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
522
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
6

Files

File Size Format Downloads
Vynnychenko_lung_cancer.pdf 590,32 kB Adobe PDF 535

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.