Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63976
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Пункционная лазерная микродискэктомия: ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения пациентов с множественными грыжами шейного отдела позвоночника
Authors Хижняк, М.В.
Педаченко, Ю.Е.
Танасийчук, А.Ф.
Фурман, А.Н.
Богндарчук, Ю.А.
Keywords множинні грижі шийного відділу хребта
множественные грыжи шейного отдела позвоночника
multiple hernias of the cervical spine
пункційна лазерна мікродискектомія
пункционная лазерная микродискэктомия
puncture laser microdiscectomy
Type Article
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63976
Publisher Сумский государственный университет
License
Citation Пункционная лазерная микродискэктомия: ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения пациентов с множественными грыжами шейного отдела позвоночника [Текст] / М.В. Хижняк, Ю.Е. Педаченко, А.Ф. Танасийчук [и др.] // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. - 2017. - Т. 5, № 3. - С. 917–923.
Abstract На сьогоднішній день відомо про дискогенне походження остеохондрозу, що дає можливість цілеспрямовано діяти на диск, в якості причини його розвитку, що і стало поштовхом для розвитку мініінвазивніх методів лікування одним з яких стала пункційна лазерна мікродискектомія. Стандартні відкриті методи хірургічного лікування гриж міжхребцевих дисків супроводжуються високою травматизацією м'яких тканин, кісткових структур хребта, що в результаті може призвести до розвитку ряду ускладнень. Мініінвазивні методики до яких відноситься і пункційна лазерна мікродискектомія позбавлені цих недоліків. Ураження суміжних міжхребцевих дисків часто супроводжується формуванням клінічно значущою, грижі на одному рівні і протрузії або грижі в суміжному сегменті Метою роботи є проаналізувати та представити найближчі і віддалені результати хірургічного лікування 79 пацієнтів з множинними грижами шийного відділу хребта прооперованих за допомогою методики пункційної лазерної мікродискектомії. Серед прооперованих 47 чоловіків і 32 жінки, середній вік - 38,5 ± 0,9. Результати хірургічного лікування оцінювали за шкалою Nuriсk, MacNab. Виразність больового синдрому оцінювали за шкалою ВАШ. У переважної більшості пацієнтів відзначено позитивну післяопераційну динаміку у вигляді регресу больового синдрому, поліпшення якості життя, ускладнень в післяопераційному періоді не відзначалося. Таким чином, пункційна лазерна мікродискектомія є високое- фективним і безпечним, економічно вигідним методом хірургічного лікування хворих з множинними грижами шийного відділу хребта.
На сегодняшний день известно о дискогенном происхождении остеохондроза, что дает возможность целенаправленно действовать на диск, в качестве причины его развития, что и стало толчком для развития миниинвазивних методов лечения одним из которых стала пункционная лазерная микродискэктомия . Стандартные открытые методы хирургического лечения грыж межпозвоночных дисков сопряжены с высокой травматизацией мягких тканей, костных структур позвоночника, что в результате может привести к развитию ряда осложнений. Миниинвазивные методики к которым относится и пункционная лазерная микродискэктомия лишены этих недостатков. Поражение смежных межпозвоночных дисков часто сопровождается формированием клинически значимой, грыжи на одном уровне и протрузии или грыжи в смежном сегменте. Целью работы является проанализировать и представить ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения 79 пациентов с множественными грыжами шейного отдела позвоночника прооперированных с помощью методики пункционной лазерной микродискэктомии . Среди прооперированных 47 мужчин и 32 женщины, средний возраст – 38,5 ± 0,9. Регресс неврологической картины оценивали по шкале Nuriсk. Выраженность болевого синдрома оценивали по шкале ВАШ.У подавляющего большинства пациентов отмечено положительную послеоперационную динамику в виде регресса болевого синдрома, улучшения качества жизни, осложнений в послеоперационном периоде не отмечалось. Таким образом, пункционная лазерная микродискэктомия является высокоэффективным и безопасным, экономически выгодным методом хирургического лечения больных с множественными грыжами шейного отдела позвоночника.
Introduction. Osteochondrosis is degenerative-dystrophic disease of the spine, which affects the population of the most able-bodied age creating economic and social difficulties and leads to disability and disability. The first manifestations of osteochondrosis appear at the age of 20-30 years, and in the population over 50 years the frequency of the disease reaches up to 90 %, is more often observed in men who are engaged in heavy physical labor To date, we know about the discogenic origin of osteochondrosis, which makes it possible to act purposefully on the disc, as the cause of its development, which was the impetus for the development of miniinvasive methods of treatment, one of which was puncture laser microdiscectomy. Standard open methods of surgical treatment of herniated intervertebral discs are associated with high traumatization of soft tissues, bone structures of the spine, which as a result can lead to the development of a number of complications. Minimally invasive techniques to which the puncture laser microdiscectomy refers also do not have these drawbacks. Lesions of adjacent intervertebral discs are often accompanied by the formation of a clinically significant, hernia at one level and protrusion or a hernia in an adjacent segment. Purpose. to evaluate the immediate and long-term results of surgical treatment of patients with multiple hernias of the cervical spine operated using the method of puncture laser microdiscectomy. Materials and methods. The results of 79 operations performed in patients with multiple hernias of the cervical spine performed in the department of minimally invasive and laser spinal neurosurgery were analyzed. in the period from 1997 to 2016. Of the 79 patients, 47 men and 32 women. The average age of the patients was 38.5 ± 0.9. As shown in Figure 1, patients with anamnesis of disease up to 6 months prevailed. All operations were performed under local anesthesia with mild premedication. Despite the multilevel pathology, one and the same puncture of the skin consistently changed the direction of the needle. The passage of the needle to the fibrous ring was monitored by fluoroscopy. The pulse power was 20 W, the pulse duration was 0.3 seconds, the interval was 0.4 seconds, the total power was from 200 to 400 J (depending on the disk degeneration). In the postoperative period, patients were allowed to get up 2 hours after surgery, prescribing antibiotics, using a semi-rigid cervical orthosis for up to 2 weeks. Hospitalization in the hospital was 24 hours. Conclusions. Puncture laser microdiscectomy allows: - minimize surgical trauma; - reduce the risk of postoperative sedimentation; - is a safe, cost-effective method of surgery, reducing the length of stay of patients in a surgical hospital and reducing the terms of postoperative rehabilitation
Appears in Collections: Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень (2013-2018)

Views

France France
1
Germany Germany
2
Netherlands Netherlands
966
Ukraine Ukraine
451
United Kingdom United Kingdom
3380
United States United States
1932
Unknown Country Unknown Country
26

Downloads

China China
2
Germany Germany
2
Netherlands Netherlands
1
Ukraine Ukraine
1931
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
8

Files

File Size Format Downloads
Khyzhniak_multiple_hernias.pdf 430,99 kB Adobe PDF 1946

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.