Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64008
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Оцінка ефективності терапії у пацієнтів з ревматоїдним артритом в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом
Authors Сміян, С.І.
Даньків, Л.В.
Keywords ревматоїдний артрит
ревматоидный артрит
rheumatoid arthritis
есенціальні фосфоліпіди
эссенциальные фосфолипиды
essential phospholipids
неалкогольний стеатогепатит
nonalcoholic steatohepatitis
ліпопротеїни низької щільності
липопротеины низкой плотности
low density lipoprotein
жорсткість печінкової паренхіми
жесткость печеночной паренхимы
rigidity of the liver parenchyma
Type Article
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64008
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Сміян, С.І. Оцінка ефективності терапії у пацієнтів з ревматоїдним артритом в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом [Текст] / С.І. Сміян, Л.В. Даньків // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. - 2017. - Т. 5, № 3. - С. 974-981.
Abstract Хворим на ревматоїдний артрит (РА) притаманні ураження гепато-біліарної системи. За умов присутності стеатозу печінки створюються сприятливі передумови розвитку ожиріння та дисліпідемії. Тому є актуальною розробка патогенетично-обґрунтованої тактики лікування хворих на РА в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом (НАСГ). Мета дослідження – вивчити у хворих на РА вплив стандартної та модифікованої терапії есенціальними фосфоліпідами та L-глутатіоном на динаміку змін клінічних проявів та морфофункціональних порушень печінки у хворих на РА в поєднанні з НАСГ. Матеріали і методи дослідження. Обстежено 123 хворих на РА, які були поділені на 2 групи: хворі без ураження печінки – 65 осіб (контрольна група) та з ураженням печінки – 58 осіб (І група). Пацієнти в кількості 58 (47,15 %) осіб з супутнім НАСГ, які в свою чергу були розподілені на дві підгрупи. В І А групу входили (n = 23 (39,66 %)) хворих, що отримували стандартну терапію метотрексатом в дозі 15–20 мг на тиждень, групу І В склали хворі в кількості (n = 35 (60,34 %)), що отримували модифіковану терапію есенціальними фосфоліпідами та L-лутатіоном протягом 1 місяця. Дослідження ефективності лікування проводилося на основі вивчення динаміки клінічних проявів, даних об’єктивного та лабораторно-інструментальних методів обстеження. Результати. Спостерігається зменшення проявів больового, диспепсичного, астенічного синдромів серед осіб І В підгрупи. Достовірне зниження рівня показників функціонального стану печінки, ліпідного спектру крові після модифікованого лікування в порівнянні з хворими групи контролю і І А підгрупи. При проведенні аналізу жорсткості печінкової паренхіми відмічається достовірне (р < 0,05) зниження жорсткості печінки у хворих І В підгрупи. Висновки. Продемонстровано, що використання есенціальних фосфоліпідів та L-глутатіону ефективно впливає на зменшення клінічних проявів хвороби та показників жорсткості печінки, констатовано зниження функціональних показників печінки, ліпідного спектру крові. Динаміка вказаних параметрів була достовірна порівняно з даними групи з застосуванням стандартної терапії (р <0,05).
Больным ревматоидным артритом (РА) характерны поражения гепато-билиарной системы При условии присутствия стеатоза печени создаются благоприятные предпосылки развития ожирения и дислипидемии. Поэтому актуальна разработка патогенетически обоснованной тактики лечения больных РА в сочетании с неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ). Цель исследования – изучить у больных РА влияние стандартной и модифицированной терапии эссенциальными фосфолипидами и L-глутатионом на динамику изменений клинических проявлений и морфо-функциональных нарушений печени у больных РА в сочетании с НАСГ. Материалы и методы исследования. Обследовано 123 больных РА, которые были разделены на 2 группы: больные без поражения печени – 65 человек (контрольная группа) и с поражением печени – 58 человек (I группа). Пациенты в количестве 58 (47,15 %) человек с сопутствующим НАСГ, которые в свою очередь были разделены на две подгруппы. Во I А подгруппу входили (n = 23 (39,66 %)) больных, получавших стандартную терапию метотрексатом в дозе 15–20 мг в неделю, подгруппу І В составили больные в количестве (n = 35 (60,34 %)) получавших модифицированную терапию эссенциальными фосфолипидами и L-глутатионом в течение 1 месяца. Исследование эффективности лечения проводилось на основе изучения динамики клинических проявлений, данных объективного и лабораторно-инструментальных методов обследования. Результаты. Наблюдается уменьшение проявлений болевого, диспепсические, астенического синдромов среди лиц I В подгруппы. Достоверное снижение уровня показателей функционального состояния печени, липидного спектра крови после модифицированного лечения по сравнению с больными группы контроля и І А подгруппы. При проведении анализа жесткости печеночной паренхимы (ЖПП) отмечается достоверное (р < 0,05) снижение жесткости печени у больных I В подгруппы. Выводы. Продемонстрировано, что использование эссенциальных фосфолипидов и L-глутатиона эффективно влияет на уменьшение клинических проявлений болезни и показателей жесткости пе- чени, констатировано снижение функциональных показателей печени, липидного спектра крови. Динамика указанных параметров была достоверная по сравнению с данными группы получавших стандартную терапию. (р < 0,05).
Patients with rheumatoid arthritis (RA) have intrinsic damage to the hepatobiliary system. In the presence of liver steatosis, favorable conditions for the development of obesity and dyslipidemia are created. Therefore, the development of pathogenetically-based treatment of patients with RA in combination with non-alcoholic steatohepatitis (NASH) is relevant. Purpose of the study. To study the effect of standard and modified therapy in patients with RA, including the inclusion of essential phospholipids and L-glutathione in the treatment of patients, changes in clinical manifestations and morphological and functional disorders of the liver in patients with RA in combination with NASH. Materials and Methods. 123 patients with RA were examined, which were divided into 2 groups: patients without liver damage – 65 persons (control group) and liver deficiency – 58 persons (group I). Patients in the number of 58 (47.15 %) persons with concomitant NASH, which in turn were divided into two subgroups. Тhe group I B consisted of patients in the amount (n = 35 (60.34 %)), which besides the standard one received modified therapy with essential phospholipids and L-glutathione for 1 month. The study of the effectiveness of treatment was based on the study of the dynamics of clinical manifestations, data objective and laboratory and instrumental methods of examination. Results. In the analysis of the dynamics of arthralgic status in the visual analogue pain scale (VAS), after the treatment in control group and in subgroups IA and I В, a significant reduction of pain sensation was noted. The dynamics of reduction of manifestations of pain, dyspepsia, asthenic syndromes, in a bijective examination, it was stated that the decrease in liver size in patients of the І В subgroup after treatment. Regarding the complaints and symptoms that showed liver damage in patients with rheumatoid arthritis in the control group, the absence of both pain and dyspeptic syndromes was noted. When conducting an analysis of the hardness of the hepatic parenchyma by the method of elastography of the shift wave, there is a significant (p < 0.05) decrease in liver hardness in patients of the І В subgroup, which in the treatment of modified therapy was used. Significant decrease in the level of ALT, AST, GGT, АLР, total bilirubin and the increase in total protein after treatment among individuals and іn subgroup compared with the I A subgroup and control group of patients. The conducted analysis of the dynamics of the lipid profile of the blood after treatment indicates a significant (p < 0.05) decrease in its plasma concentration in the blood of subjects of subgroup I В and in comparison with subgroup I A and control.
Appears in Collections: Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень (2013-2018)

Views

France France
1
Germany Germany
2
Netherlands Netherlands
361
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
160
United Kingdom United Kingdom
1263
United States United States
721
Unknown Country Unknown Country
14

Downloads

China China
3
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
180
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
8

Files

File Size Format Downloads
Smiyan_rheumatoid_arthritis.pdf 443,87 kB Adobe PDF 195

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.