Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64176
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Профiлактика вертикального шляху передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини
Authors Боєчко, Д.
Галієва, Г.
Кукарская, К.
Keywords ВІЛ-інфекція
ВИЧ-инфекция
HIV infection
zakażenie HIV
антиретровірусна терапія
антиретровирусная терапия
antiretroviral therapy
leczenie przeciwretrowirusowe
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64176
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Боєчко, Д. Профiлактика вертикального шляху передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини [Текст] / Д. Боєчко, Г. Галієва, К. Кукарская // Здоров'я людини: теорія і практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми 17–19 жовтня 2011 р. / За заг. ред. О.О. Єжової. - Суми : СумДУ, 2017. - С. 211-214.
Abstract This article presents the epidemiological situation with HIV infection among pregnant women according to the information provided by the State Medical Service «Perinatal Center» of Tyumen. The number of infected pregnant women with human immunodeficiency virus has been determined, and the percentage of HIV-infected pregnant women who had undergone chemoprophylaxis during pregnancy and childbirth was found. The most effective measure to prevent the vertical transmission of HIV infection is the use of all three phases of chemo prophylaxis, along with a waiver of breastfeeding. Necessary measures to reach all HIV positive women for monitoring them during pregnancy, which will allow for ongoing counseling to increase adherence to antiretroviral therapy.
W artykule przedstawiono sytuację epidemiologiczną zakażeń HIV wśród kobiet w ciąży, zgodnie z informacjami dostarczonymi przez Państwową Służbę Zdrowia «Centrum Perinatalnego» Tyumen .Określono liczbę zarażonych kobiet w ciąży z ludzkim wirusem niedoboru odporności, a procent zarażonych HIV kobiet w ciąży, którzy poddali się chemioterapii w czasie ciąży I porodu. Najbardziej skutecznym środkiem zapobiegającym pionowemu przenoszeniu zakażeń HIV jest zastosowanie wszystkich trzech faz profilaktyki chemioterapii, a także zrzeczenie się karmienia piersią. Potrzebne środki, aby dotrzeć do wszystkich pozytywnych kobiet HIV w celu monitorowania ich w czasie ciąży, co pozwoli na bieżące doradztwo w celu zwiększenia przestrzegania terapii przeciwretrowirusowej.
За останні роки спостерігається постійне збільшення частки жінок серед осіб, зареєстрованих з ВІЛ-інфекцією. Проблема захворюваності на ВІЛ- інфекцію є соціо-медико-біологічне явище, що несе загрозу життю, здоров'ю та добробуту населення.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
4
Germany Germany
1
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
228
United Kingdom United Kingdom
504
United States United States
252
Unknown Country Unknown Country
16

Downloads

China China
1
France France
1
Germany Germany
2
South Africa South Africa
1
Ukraine Ukraine
1006
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
7

Files

File Size Format Downloads
Boiechko_Haliieva_Kukarskaia.pdf 1,25 MB Adobe PDF 1020

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.