Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65500
Title: Теоретико-методичні засади вибору напрямів комерціалізації знань на промислових підприємствах
Other Titles: Теоретико-методические основы выбора направлений коммерциализации знаний на промышленных предприятиях
Theoretical and methodological means of choosing directions of industrial enterprises knowledge commercialization
Authors: Illiashenko, Serhii Mykolaiovych 
Rot-Sierov, Yevhenii Volodymyrovych
Keywords: знання промислового підприємства
знания промышленного предприятия
knowledge of industrial enterprise
комерціалізація знань
коммерциализация знаний
commercialization of knowledge
об’єкти інтелектуальної власності (ОІВ)
объекты интеллектуальной собственности (ОИС)
objects of intellectual property (OIP)
трансфер технологій
трансфер технологий
technology transfer
маркетинг знань
маркетинг знаний
knowledge marketing
Issue Year: 2017
Publisher: Мукачівський державний університет
Citation: Ілляшенко, С.М. Теоретико-методичні засади вибору напрямів комерціалізації знань на промислових підприємствах [Текст] / С.М. Ілляшенко, Є.В. Рот-Сєров // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». – 2017. – №2(8). – С. 86-93.
Abstract: В сучасних умовах становлення економіки знань ефективність діяльності промислового підприємства в значній мірі пов’язана з ефективним управлінням його інтелектуальним капіталом, зокрема знаннями, як його складовою. Комерціалізації знань є одним із ключових елементів управління ними, вона забезпечує зростання економічних показників підприємства, оскільки сприяє перетворенню його інноваційних розробок у грошовий еквівалент. Відповідно, постає проблема раціоналізації вибору напрямів використання знань, які б сприяли адаптації господарюючих суб’єктів до змін умов господарювання (в ідеалі – програмувати зміни), дозволяли виділяти і посилювати їх порівняльні конкурентні переваги, забезпечувати умови інноваційного зростання тощо. Таким чином, питання розроблення і наукового обґрунтування теоретико-методичних засад управління вибором напрямів комерціалізації знань на промислових підприємствах є актуальним. Метою статті є розроблення і наукове обґрунтування теоретико-методичних засад управління вибором напрямів комерціалізації знань на промислових підприємствах. У статті викладено результати досліджень авторів, що розвивають теоретико-методичні засади менеджменту знань на промисловому підприємстві в частині управління їх комерціалізацією. Зокрема, спираючись на результати системного аналізу та узагальнення літературних джерел та практики господарювання виконана систематизація існуючих підходів до комерціалізації знань, визначені їх сильні і слабкі сторони, розроблено рекомендації щодо їх застосування. Запропонована авторська схема управління знаннями, визначено зміст та послідовність процедур управління комерціалізацією різних видів знань підприємства. Розроблено основи підходу до цілеспрямованого управління знаннями, які можуть бути використані як методична допомога при формуванні ефективної системи комерціалізації знань на промисловому підприємстві. Подальші дослідження повинні бути спрямованими на розроблення засад організаційно-економічного механізму комерціалізації знань на промисловому підприємстві.
В современных условиях становления экономики знаний эффективность деятельности промышленного предприятия в значительной степени связана с эффективным управлением его интеллектуальным капиталом, в частности знаниями, как его составляющей. Коммерциализация знаний является одним из ключевых элементов управления ими, она обеспечивает рост экономических показателей предприятия, поскольку способствует превращению его инновационных разработок в денежный эквивалент. Соответственно, возникает проблема рационализации выбора направлений использования знаний, которые бы способствовали адаптации хозяйствующих субъектов к изменениям условий хозяйствования (в идеале – обеспечивали бы условия программирования этих изменений), позволяли бы выделять и усиливать их сравнительные конкурентные преимущества, обеспечивали бы условия инновационного роста и т.д. Таким образом, вопросы разработки и научного обоснования теоретико-методических основ управления выбором направлений коммерциализации знаний на промышленных предприятиях является актуальными. Целью статьи является разработка и научное обоснование теоретико-методических основ управления выбором направлений коммерциализации знаний на промышленных предприятиях. В статье изложены результаты исследований авторов, которые развивают теоретико-методические основы менеджмента знаний на промышленном предприятии в части управления их коммерциализацией. Опираясь на результаты системного анализа, обобщения литературных источников и практики хозяйствования выполнена систематизация существующих подходов к коммерциализации знаний, определены их сильные и слабые стороны, разработаны рекомендации по их применению. Предложена авторская схема управление знаниями, определено содержание и последовательность процедур управления коммерциализацией различных видов знаний предприятия. Разработаны основы подхода целенаправленного управления знаниями, которые могут быть использованы как методическая помощь при формировании эффективной системы коммерциализации знаний на промышленном предприятии. Дальнейшие исследования должны быть направлены на разработку основ организационно-экономического механизма коммерциализации знаний на промышленном предприятии.
In modern conditions of economy knowledge, the effectiveness of the industrial enterprise is largely due to the effective managing its intellectual capital, in particular knowledge, as its component. Knowledge commercialization is one of the key elements of its management that provides growth of enterprise economic indicators, as it contributes to transformation of its innovations into cash equivalents. Accordingly, there is a problem of rationalizing the choice of areas using knowledge, which would facilitate the adaptation of business entities to changes in the conditions of management (ideally - provided the conditions for the programming of these changes), allowed to allocate and increase their comparative competitive advantages, provide conditions for innovation growth, etc. Thus, the issues of development and scientific substantiation of theoretical and methodological principles of choosing the directions of industrial enterprises knowledge commercialization is relevant. The purpose of the article is to develop and scientifically substantiate the theoretical and methodical principles of choosing the directions of industrial enterprises knowledge commercialization. The article presents the results of authors’ researches that develop theoretical-methodical ways of knowledge management at an industrial enterprise in terms of managing their commercialization. Based on the results of system analysis and generalization of literary sources and business practices, systematization of existing approaches to the commercialization of knowledge, their strengths and weaknesses have been determined, recommendations for their application have been developed. The author's scheme of knowledge management is proposed, the content and sequence of procedures for commercializing various types of knowledge at the enterprise are defined. It was developed the basis for the approach to targeted knowledge management, which can be used as a methodical help in the forming the effective system of knowledge commercialization at the industrial enterprise. Further research should be aimed at the developing the basis of organization - economic mechanism of knowledge commercialization at an industrial enterprise.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65500
Type: Article
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views
Other36
Germany1
Ukraine4
United States1
Downloads
Other90
Germany1
France1
Russia1
Ukraine7


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Illiashenko_Rot_Sierov_knowledge_commercialization.pdf441.59 kBAdobe PDF100Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.