Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66391
Title: Математична модель ступеня тяжкості гастроінтестинальної форми сальмонельозу
Other Titles: Математическая модель степени тяжести гастроинтестинальной формы сальмонеллеза
Glial fibrillary acidic protein (GFAP) in the cerebrospinal fluid of patients with acute pneumococcal meningitis
Authors: Chemych, Oksana Mykolaivna 
Zhylenko, Tetiana Ivanivna
Shuda, Iryna Oleksandrivna
Chemych, Mykola Dmytrovych
Мороз, Л.В.
Keywords: сальмонельоз
сальмонеллез
salmonellosis
клініка
клиника
clinic
інтегративні показники ендогенної інтоксикації
интегративные пока- затели эндогенной интоксикации
integrative indicators of endogenous intoxication
ступінь тяжкості
степень тяжести
severity
математична модель
математическая модель
mathematical model
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Математична модель ступеня тяжкості гастроінтестинальної форми сальмонельозу [Текст] / О.М. Чемич, Т.І. Жиленко, І.О. Шуда [та ін.] // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. - 2017. - Т. 5, № 4. - С. 1066-1076.
Abstract: Актуальність. Щорічно реєструється біля 94 млн. випадків сальмонельозу у всьому світі. Високий рівень захворюваності на сальмонельоз в Україні та стабільність цього показника протягом останнього десятиріччя говорять про відсутність динамічних змін у економічно-соціальних та лікувально-профілактичних сферах. Загальновідомо, що такі критерії ступеня тяжкості, як виразність і тривалість насамперед діареї і температурної реакції не завжди можуть бути об’єктивними: діарею і температуру неможливо проконтролювати на догоспітальному етапі і при амбулаторному лікуванні, при тяжкому і дуже тяжкому перебігові ці симптоми можуть мати зворотню динаміку (гіпотермія, відсутність діареї). Виходячи з цього, слід шукати більш об’єктивні критерії ступеня тяжкості гастроінтестинальної форми сальмонельозу. Мета роботи – об’єктивувати критерії ступеня тяжкості гастроінтестинальної форми сальмонельозу шляхом побудови математичної моделі. Матеріали і методи. Проведено клініко-лабораторне обстеження 189 пацієнтів із гастроінтестинальною формою сальмонельозу, які перебували на лікуванні у Сумській обласній інфекційній клінічній лікарні імені З. Й. Красовицького з 2012 по 2016 рр. Здійснено математичне моделювання з використанням теорії гіпотез, матриці рангів, креслення гріддлера. Результати. Побудована математична модель ступеня тяжкості гастроінтестинальної форми сальмонельозу, що дозволяє об’єктивізувати визначення ступеня тяжкості недуги. Визначення ступеня тяжкості сальмонельозу здійснюється швидко і без економічних затрат, при цьому додатково, крім виразності і тривалості діареї та температурної реакції, враховуються об’єктивні показники (інтегративні індекси ендогенної інтоксикації – лейкоцитарний і індекс зсуву лейкоцитів). Математична модель і розроблений на її основі спосіб визначення ступеня тяжкості гастроінтестинальної форми сальмонельозу можуть бути використані на різних етапах надання медичної допомоги хворим. Висновок. Використання математичної моделі ступеня тяжкості гастроінтестинальної форми сальмонельозу дозволяє запропонувати об’єктивний спосіб визначення ступеня тяжкості недуги, який може бути використаний на різних етапах надання медичної допомоги хворим.
Актуальность. Ежегодно регистрируется около 94 млн случаев сальмонеллеза по всему миру. Высокий уровень заболеваемости сальмонеллезом в Украине и стабильность этого показателя в течение последнего десятилетия говорят об отсутствии динамических изменений в социально-экономических и лечебно- профилактических сферах. Общеизвестно, что такие критерии степени тяжести как выраженность и продолжительность диареи и температурной реакции не всегда могут быть объективными. Диарею и температуру невозможно проконтролировать на догоспитальном этапе и при амбулаторном лечении, при тяжелом и очень тяжелом течении эти симптомы могут иметь обратную динамику (гипотермия, отсутствие диареи). Исходя из этого, следует искать более объективные критерии степени тяжести гастроинтестинальной формы сальмонеллеза. Цель работы – объективизировать критерии степени тяжести гастроинтестинальной формы сальмонеллеза путем построения математической модели. Материалы и методы. Проведено клинико-лабораторное обследование 189 пациентов с гастроинтестинальной формой сальмонеллеза, которые находились на лечении в Сумской областной ин- фекционной клинической больнице имени З. И. Красовицкого с 2012 по 2016 гг. Проведено математическое моделирование с использованием теории гипотез, матрицы рангов, чертежа гриддлера. Результаты. Построена математическая модель степени тяжести гастроинтестинальной формы сальмонеллеза, которая позволяет объективизировать определение степени тяжести болезни. Установление степени тяжести сальмонеллеза осуществляется быстро и без экономических затрат, при этом дополнительно, кроме выраженности и продолжительности диареи и температурной реакции, учитываются объективные показатели (интегративные индексы эндогенной интоксикации - лейкоцитарный и индекс сдвига лейкоцитов). Математическая модель и разработанный на ее основе способ определения степени тяжести гастроинтестинальной формы сальмонеллеза могут быть использованы на различных этапах оказания медицинской помощи больным. Вывод. Использование математической модели степени тяжести гастроинтестинальной формы сальмонеллеза позволяет предложить объективный способ определения степени тяжести болезни, который может быть использован на различных этапах оказания медицинской помощи больным.
Topicality. Every year, around 94 million cases of salmonellosis are recorded in the world. The high incidence of salmonella in Ukraine and the stability of this indicator during the last decade suggest a lack of dynamic changes in the economic-social and preventive-medical spheres. It is well known that such severity criteria as frequency and duration of diarrhea and temperature reactions are not always objective. Diarrhea and temperature cannot be controlled at the prehospital stage and during outpatient treatment, with severe and very severe course these symptoms look like reverse dynamics (hypothermia, lack of diarrhea). That’s why it is necessary to seek more objective criteria for the severity of the gastrointestinal form of salmonellosis. The purpose of the work is to objectify the severity criteria of gastrointestinal form of salmonellosis by constructing a mathematical model. Materials and methods. Clinical and laboratory examination of 189 patients with gastrointestinal form of salmonellosis who were treated at the Sumy Regional Infectious Clinical Hospital named after Z. Y. Krasovitsky from 2012 till 2016. A mathematical modeling using the theory of hypotheses, the matrix of ranks, and the griddler drawing was made. Results. Mathematical model of the severity of gastrointestinal form of salmonellosis was created, which allows to objectivize the determination of the disease severity. Severity of salmonellosis is detected quickly and without economic costs. In addition to the frequency and duration of diarrhea and temperature reaction, objective parameters are also considered (integrative indices of endogenous intoxication – leucocyte intoxication index and leukocyte shift index). The mathematical model is one of the developed method can be used at various stages of providing medical care to patients. Conclusion. Using the mathematical model of severity of the gastrointestinal form of salmonellosis let to propose objective method for determining the severity of the disease, which can be used at various stages of providing medical care to patients
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66391
Type: Article
Appears in Collections:Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень (2013-2018)

Views
Other8
Germany1
France1
Ukraine2
United States5
Downloads
Other1
China2
Germany1
Ukraine4


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Chemych_Zhylenko_Shuda.pdf642.5 kBAdobe PDF8Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.