Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67864
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Оцінка техногенного навантаження на придорожні екосистеми
Authors Vaskina, Iryna Valeriivna  
ORCID http://orcid.org/0000-0001-5904-9640
Keywords придорожні екосистеми
автомагістраль
математична модель
конвективна дифузія
техногенне навантаження
екологічна безпека
ліхеноіндикація
фітотестування
придорожные экосистемы
автомагистраль
математическая модель
конвективная диффузия
техногенная нагрузка
экологическая безопасность
лихеноиндикация
фитотестирование
roadside ecosystems
highway
vehicles
mathematical model
convective diffusion
technogenic load
ecological safety
lichenindication
phytotesting
Type Synopsis
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67864
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Васькіна, І.В. Оцінка техногенного навантаження на придорожні екосистеми [Текст]: автореферат ... канд. техн. наук, спец.: 21.06.01 – екологічна безпека / І.В. Васькіна. - Суми: СумДУ, 2018. - 23 с.
Abstract Дисертаційна робота присвячена актуальній проблемі оцінки та прогнозування техногенного навантаження на придорожні екосистеми, що створюється викидами автомобільного транспорту. Результати роботи пройшли достатню апробацію та були впроваджені. В результаті проведених досліджень удосконалено методику оцінки кількості викидів від автотранспорту. Запропоновано використання режимно-технічного коефіцієнта, який враховує такі показники, як аеродинамічний опір автотранспортного засобу потоку повітря, дорожні умови, технічний стан автотранспорту, щільність транспортного потоку, атмосферно-метеорологічні умови тощо. Одержано аналітичні залежності для прогнозних оцінок концентрацій забруднювачів у повітрі, що дозволяє визначити середні концентрації газоподібних та твердих складових викидів і враховує дифузійні процеси в приземному шарі повітря та нестаціонарність транспортного потоку. Розроблено математичну модель, розчинності полютантів у дощових стоках та їх міграції у ґрунті. На їх основі запропоновано алгоритм прогнозування забруднення придорожніх екосистем газоподібними домішками й аерозолями, зокрема розчинними у дощових водах. Проаналізовано особливості техногенного впливу автомагістралей різної категорії на придорожні екосистеми з використанням біоіндикаційних методів. Запропоновано комплексну шкалу оцінки техногенного навантаження на придорожні екосистеми, користуючись якою можна визначити рівень техногенного навантаження на придорожні екосистеми за станом різних компонентів.
Диссертационная работа посвящена актуальной проблеме оценки и прогнозирования техногенной нагрузки на придорожные экосистемы, создаваемой выбросами автомобильного транспорта. Результаты работы прошли достаточную апробацию и имеют внедрение. В результате проведенных исследований усовершенствована методика оценки количества выбросов от автотранспорта. Предложено использовать режимно-технический коэффициент, учитывающий такие показатели как аэродинамическое сопротивление автотранспортного средства потоку воздуха, дорожные условия, техническое состояние автотранспорта, плотность транспортного потока, атмосферно-метеорологические условия и т.д.. Получены аналитические зависимости для прогнозных оценок концентраций загрязнителей в воздухе, позволяющие определить средние концентрации газообразных и твердых составляющих выбросов. Данные зависимости учитывают диффузионные процессы в приземном слое воздуха, а также нестационарность транспортного потока. Разработана математическая модель растворимости поллютантов в дождевых стоках и их миграции в почве. На основе этого предложен алгоритм прогнозирования загрязнения придорожных экосистем газообразными примесями и аэрозолями, в том числе, растворимыми в дождевых водах. Проанализированы особенности техногенного воздействия автомагистралей различной категории на придорожные экосистемы с использованием биоиндикационных методов. Предложена комплексная шкала оценки техногенной нагрузки на придорожные экосистемы, пользуясь которой можно определить уровень техногенной нагрузки на придорожные экосистемы по состоянию различных компонентов.
The dissertation is devoted to the actual problem of estimation and forecasting of anthropogenic loading on roadside ecosystems created by emissions from vehicles. The results of the work have been sufficiently tested and implemented. The method of estimating the emissions from motor vehicles has been improved. The use of the mode-technical coefficient, which takes into account such parameters as aerodynamic resistance of the vehicle of the air flow, road conditions, technical condition of motor vehicles, density of the traffic flow, atmospheric-meteorological conditions is suggested. The analytical dependences for the forecast estimations of pollutant concentrations in the air have been obtained. It allows to determine the average concentrations of gaseous and solid component emissions and takes into account diffusion processes in the air surface layer and the non-stationary transport flow. The mathematical model, solubility of pollutants in rainwater and their migration in soil is developed. On their basis, an algorithm for forecasting pollution of roadside ecosystems is proposed. The analysis of the peculiarities of the technogenic influence of highways of different categories on roadside ecosystems using the bioindicative methods is carried out. The complex scale of the estimation of the technogenic loading on roadside ecosystem is offered.
Appears in Collections: Автореферати

Views

China China
1
Finland Finland
1
Germany Germany
6475436
Greece Greece
1
Ireland Ireland
541080
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1961
Poland Poland
38841000
Singapore Singapore
278607806
Sweden Sweden
23258
Ukraine Ukraine
38841003
United Kingdom United Kingdom
12950879
United States United States
1387462475
Unknown Country Unknown Country
38841002

Downloads

France France
142092183
Germany Germany
12950871
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
38841001
Ukraine Ukraine
557215611
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1387462474
Unknown Country Unknown Country
23257

Files

File Size Format Downloads
avtoref_Vaskina.pdf 790,54 kB Adobe PDF 2138585400

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.