Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67884
Title: Щодо перспектив розвитку ВНЗ, які здійснюють підготовку фахівців для Національної поліції України
Other Titles: On the prospects of universities, which train specialists for the National Police of Ukraine
О перспективах развития вузов, осуществляющих подготовку специалистов для Национальной полиции Украины
Authors: Derevianko, Bohdan Volodymyrovych
Keywords: Національна поліція України
Национальная полиция Украины
National Police of Ukraine
МВС України
МВД Украины
Ministry of Internal Affairs
спеціалізовані кафедри
специализированные кафедры
special departments
наукова і фінансова діяльність
научная и финансовая деятельность
scientific and financial activities
Issue Year: 2018
Publisher: Донецький юридичний інститут МВС України
Citation: Деревянко, Б.В. Щодо перспектив розвитку ВНЗ, які здійснюють підготовку фахівців для Національної поліції України [Текст] / Б.В. Деревянко // Національна поліція України: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 23 березня 2018 р.). – Кривий Ріг: Донецький юридичний інститут МВС України, 2018. – С. 39-41.
Abstract: У тезах запропоноване скорочення витрат на утримання ВНЗ системи МВС та підвищення якості їх наукової і фінансової діяльності. 1. З метою зниження витрат МВС запропоноване скорочення кафедр та інших підрозділів, укомплектованих атестованими фахівцями. 2. Для підвищення рівня професійної готовності випускників на спеціалізованих кафедрах ВНЗ системи МВС мають працювати у переважній більшості фахівці зі значним досвідом роботи в органах та підрозділах Національної поліції України. 3. На загальноюридичних кафедрах та кафедрах гуманітарної спрямованості повинні працювати в абсолютній більшості науковці. 4. ВНЗ системи МВС та їх співробітники мають бути максимально інтегровані у сучасне наукове середовище – ВНЗ повинні мати власні інституційні репозитарії, усі науковці повинні мати профілі у Google-Scholar (прив’язаний до сайту ВНЗ), ORCID (прив’язаний до Scopus), ResearcherID (прив’язаний до Web of Science). Але крім самої наявності профілі мають містити максимальну кількість робіт вченого із їх вихідними даними та можливістю швидкого скачування (і в першу чергу, робіт, які індексуються у наукометричних базах Web of Science та Scopus). 5. За наявності у ВНЗ та їх співробітників вищенаведеного, слід брати активну участь в українських та закордонних конкурсах на отримання грантів на фінансування проведення наукових досліджень. 6. ВНЗ системи МВС мають повніше використовувати надані законодавством можливості щодо надання додаткових платних освітніх та неосвітніх послуг.
В тезисах предложено сокращение расходов на содержание вузов системы МВД и повышение качества их научной и финансовой деятельности. 1. С целью снижения затрат МВД предложено сокращение кафедр и других подразделений, укомплектованных аттестованными специалистами. 2. Для повышения уровня профессиональной готовности выпускников на специализированных кафедрах вузов системы МВД должны работать в большинстве специалисты со значительным опытом работы в органах и подразделениях Национальной полиции Украины. 3. На общеправовых кафедрах и кафедрах гуманитарной направленности должны работать в абсолютном большинстве ученые. 4. Вузы системы МВД и их сотрудники должны быть максимально интегрированы в современную научную среду – вузы должны иметь собственные институциональные репозитарии, все ученые должны иметь профили в Google-Scholar (привязан к сайту вузов), ORCID (привязан к Scopus), ResearcherID (привязан к Web of Science). Но кроме самого наличия профили должны содержать максимальное количество работ ученого с их исходными данными и возможностью быстрого скачивания (и в первую очередь, работ, индексируемых в наукометрических базах Web of Science и Scopus). 5. При наличии у вузов и их сотрудников вышеприведенного, следует активно участвовать в украинских и зарубежных конкурсах на получение грантов на финансирование проведения научных исследований. 6. Вузы системы МВД должны полнее использовать законодательные возможности предоставления дополнительных платных образовательных и необразовательных услуг.
The theses suggested reducing the cost of maintaining the universities of the Ministry of Internal Affairs and improving the quality of their scientific and financial activities. It is proposed to reduce the chairs and other departments, staffed by certified specialists. At special departments of higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs should work in most specialists with experience in the bodies and units of the National Police of Ukraine. At the departments of humanitarian orientation, scientists should work in the absolute majority. The institutions of the Ministry of Internal Affairs and their employees should be integrated as much as possible into the modern scientific environment. Higher education institutions should make fuller use of legislative possibilities for providing additional paid educational and non-educational services.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67884
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ННІП)

Views
Other24
Downloads
Other11


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Derevyanko__23.03.2018.PDF416.07 kBAdobe PDF11Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.