Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67897
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Судовий захист від проявів недобросовісної конкуренції стосовно об’єктів промислової власності
Other Titles Judicial protection against unfair competition in relation to industrial property
Судебная защита от проявлений недобросовестной конкуренции в отношении объектов промышленной собственности
Authors Derevianko, Bohdan Volodymyrovych
Keywords судовий захист
судебная защита
judicial protection
недобросовісна конкуренція
недобросовестная конкуренция
unfair competition
промислова власність
промышленная собственность
industrial property
антимонопольно-конкурентне законодавство
антимонопольно-конкурентное законодательство
antitrust legislation
Type Conference Papers
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67897
Publisher Сумський національний аграрний університет
License
Citation Деревянко, Б.В. Судовий захист від проявів недобросовісної конкуренції стосовно об’єктів промислової власності [Текст] / Б.В. Деревянко // Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 25-26 квітня 2018 року). У 2-х частинах. Частина 2. Суми: СНАУ, 2018. - С. 30-33.
Abstract У тезах зазначено, що, з одного боку, Україні потрібні фахівці-судді, які якісно і професійно розглядатимуть спори, пов’язані із порушеннями антимонопольно-конкурентного законодавства. Порівняння ситуації із Вищим антикорупційним судом виводить на висновок про необхідність утворення Вищого антимонопольно-конкурентного суду. Проте, з іншого боку, сучасні фінансові реалії держави та забезпечення суддів вказують на необхідність вибору іншого варіанту. Видається, логічним залишити справи у спорах про порушення антимонопольно-конкурентного законодавства у юрисдикції господарських судів (як це визначено пунктом 7 частини 1 статті 20 ГПК України), а окремі категорії спорів віднести до юрисдикції нового суду з питань інтелектуальної власності (як це визначено пунктами частини 2 статті 20 ГПК України). Видається доцільним покладання таких спорів на розгляд суддів зі складу названих судів, які матимуть відповідну спеціалізацію, зокрема і в частині спорів відносно проявів недобросовісної конкуренції стосовно об’єктів промислової власності. У такому випадку суд буде кінцевою інстанцією, що забезпечить оптимальне вирішення спорів при порушенні антимонопольно-конкурентного законодавства, а держава не витрачатиме значні кошти на утворення й утримання нового судового органу.
В тезисах говорится, что, с одной стороны, Украине нужны специалисты-судьи, качественно и профессионально рассматривающие споры, связанные с нарушением антимонопольно-конкурентного законодательства. Сравнение ситуации с Высшим антикоррупционным судом приводит к выводу о необходимости образования Высшего антимонопольно-конкурентного суда. Однако, с другой стороны, современные финансовые реалии государства и обеспечения судей указывают на необходимость выбора другого варианта. Представляется логичным оставить дела по спорам о нарушении антимонопольно-конкурентного законодательства в юрисдикции хозяйственных судов (как это определено пунктом 7 части 1 статьи 20 ХПК Украины), а отдельные категории споров отнести к юрисдикции нового суда по вопросам интеллектуальной собственности (как это определено пунктами части 2 статьи 20 ГПК Украины). Представляется целесообразным возложение таких споров на рассмотрение судей из состава названных судов, которые будут иметь соответствующую специализацию, в том числе и в части споров относительно проявлений недобросовестной конкуренции в отношении объектов промышленной собственности. В таком случае суд будет конечной инстанцией, которая обеспечит оптимальное разрешение споров при нарушении антимонопольно-конкурентного законодательства, а государство не будет тратить значительные средства на образование и содержание нового судебного органа.
In the theses it is said that Ukraine needs expert judges, who qualitatively and professionally consider disputes related to the violation of the antitrust legislation. It is proposed to leave cases on disputes over the violation of antitrust legislation in the jurisdiction of economic courts, and certain categories of disputes should be attributed to the jurisdiction of the new court on intellectual property issues.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Romania Romania
1
Ukraine Ukraine
186
Unknown Country Unknown Country
43

Downloads

Romania Romania
1
Russia Russia
46
Ukraine Ukraine
231
Unknown Country Unknown Country
47

Files

File Size Format Downloads
Derevyanko_Judicial_protection.pdf 303,91 kB Adobe PDF 325

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.