Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67995
Title: Міркування стосовно господарської функції держави, що реалізується у межах врегулювання господарських правовідносин
Other Titles: Reflections on the economic function of the state, implemented within the framework of the regulation of economic legal relations
Размышления относительно хозяйственной функции государства, реализуемой в рамках урегулирования хозяйственных правоотношений
Authors: Derevianko, Bohdan Volodymyrovych
Keywords: економічна функція держави
экономическая функция государства
economic function of the state
господарські правовідносини
хозяйственные правоотношения
economic legal relations
галузь права
отрасль права
branch of law
господарське право
хозяйственное право
economic law
Issue Year: 2018
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Деревянко, Б.В. Міркування стосовно господарської функції держави, що реалізується у межах врегулювання господарських правовідносин [Текст] / Б.В. Деревянко // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 18–19 травня 2018 р.) / ред.кол.: проф. А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: Сумський державний університет, 2018. – Ч.1. – С. 284-286.
Abstract: Господарська функція держави має бути спрямована на захист, забезпечення, стабілізацію, визначення стратегії розвитку, контроль господарських правовідносин. З іншого боку, правова наука в Україні, Європі та світі активно продовжує розвиток. А тому чому не має розвиватися одна із найстарших галузей права, яка впродовж усієї людської історії недооцінювалася, і отримала своє друге народження у ХХ столітті ? Мова йде про господарське право. Безумовно, запровадження у теорію права (і, в першу чергу, теорію господарського права) нової функції держави є дискусійним і може по-різному кваліфікуватися вченими. Проте наявність іще однієї функції держави – господарської функції, яка виокремлена у межах економічних функцій держави, навряд чи буде зайвою, оскільки стимулюватиме додаткові дослідження у межах науки господарського права, спрямовані на посилення ролі держави як незалежного регулятора господарських правовідносин.
Хозяйственная функция государства должна быть направлена на защиту, обеспечение, стабилизацию, определение стратегии развития, контроль хозяйственных правоотношений. С другой стороны, правовая наука в Украине, Европе и мире активно продолжает развитие. Поэтому почему не имеет права на развитие одна из старейших отраслей права, которая на протяжении всей человеческой истории недооценивалась, и получила свое второе рождение в ХХ веке? Речь о хозяйственном праве. Безусловно, введение в теорию права (и, в первую очередь, теорию хозяйственного права) новой функции государства является дискуссионным и может по-разному квалифицироваться учеными. Однако наличие еще одной функции государства – хозяйственной функции, выделено в рамках экономических функций государства, вряд ли будет лишним, поскольку будет стимулировать дополнительные исследования в рамках науки хозяйственного права, направленные на усиление роли государства как независимого регулятора хозяйственных правоотношений.
The introduction of the theory of law (and, first of all, the theory of economic law) of a new function of the state is controversial and can be differently qualified by scientists. However, the availability of another function of the state – the economic function is unlikely to be superfluous, as it will stimulate additional research within the science of economic law, aimed to strengthening the role of the state as an independent regulator of economic relations.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67995
Type: Conference Papers
Appears in Collections:Наукові видання (ННІП)

Views
Other31
Downloads
Other38


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Derevyanko__18.05.2018.PDF421.19 kBAdobe PDF38Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.