Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67995
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Міркування стосовно господарської функції держави, що реалізується у межах врегулювання господарських правовідносин
Other Titles Reflections on the economic function of the state, implemented within the framework of the regulation of economic legal relations
Размышления относительно хозяйственной функции государства, реализуемой в рамках урегулирования хозяйственных правоотношений
Authors Derevianko, Bohdan Volodymyrovych
Keywords економічна функція держави
экономическая функция государства
economic function of the state
господарські правовідносини
хозяйственные правоотношения
economic legal relations
галузь права
отрасль права
branch of law
господарське право
хозяйственное право
economic law
Type Conference Papers
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67995
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Деревянко, Б.В. Міркування стосовно господарської функції держави, що реалізується у межах врегулювання господарських правовідносин [Текст] / Б.В. Деревянко // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 18–19 травня 2018 р.) / ред.кол.: проф. А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: Сумський державний університет, 2018. – Ч.1. – С. 284-286.
Abstract Господарська функція держави має бути спрямована на захист, забезпечення, стабілізацію, визначення стратегії розвитку, контроль господарських правовідносин. З іншого боку, правова наука в Україні, Європі та світі активно продовжує розвиток. А тому чому не має розвиватися одна із найстарших галузей права, яка впродовж усієї людської історії недооцінювалася, і отримала своє друге народження у ХХ столітті ? Мова йде про господарське право. Безумовно, запровадження у теорію права (і, в першу чергу, теорію господарського права) нової функції держави є дискусійним і може по-різному кваліфікуватися вченими. Проте наявність іще однієї функції держави – господарської функції, яка виокремлена у межах економічних функцій держави, навряд чи буде зайвою, оскільки стимулюватиме додаткові дослідження у межах науки господарського права, спрямовані на посилення ролі держави як незалежного регулятора господарських правовідносин.
Хозяйственная функция государства должна быть направлена на защиту, обеспечение, стабилизацию, определение стратегии развития, контроль хозяйственных правоотношений. С другой стороны, правовая наука в Украине, Европе и мире активно продолжает развитие. Поэтому почему не имеет права на развитие одна из старейших отраслей права, которая на протяжении всей человеческой истории недооценивалась, и получила свое второе рождение в ХХ веке? Речь о хозяйственном праве. Безусловно, введение в теорию права (и, в первую очередь, теорию хозяйственного права) новой функции государства является дискуссионным и может по-разному квалифицироваться учеными. Однако наличие еще одной функции государства – хозяйственной функции, выделено в рамках экономических функций государства, вряд ли будет лишним, поскольку будет стимулировать дополнительные исследования в рамках науки хозяйственного права, направленные на усиление роли государства как независимого регулятора хозяйственных правоотношений.
The introduction of the theory of law (and, first of all, the theory of economic law) of a new function of the state is controversial and can be differently qualified by scientists. However, the availability of another function of the state – the economic function is unlikely to be superfluous, as it will stimulate additional research within the science of economic law, aimed to strengthening the role of the state as an independent regulator of economic relations.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Czechia Czechia
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
197
Singapore Singapore
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
157
United Kingdom United Kingdom
791
United States United States
396
Unknown Country Unknown Country
35

Downloads

Ukraine Ukraine
1581
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
38

Files

File Size Format Downloads
Derevyanko__18.05.2018.PDF 421,19 kB Adobe PDF 1620

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.