Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68170
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Електрофізичні і магніторезистивні властивості несиметричних та гранульованих систем в умовах протікання твердофазних реакцій
Authors Shkurdoda, Yurii Oleksiiovych
Keywords магнітонеоднорідні плівкові матеріали
структурно-фазовий стан
тверді розчини
питомий опір
дифузія
гігантський магнітоопір
анізотропний магнітоопір
спін-залежне розсіювання
коерцитивна сила
магнитонеоднородные пленочные материалы
структурно-фазовое состояние
твердые растворы
удельное сопротивление
диффузия
гигантское магнитосопротивление
анизотропное магнитосопротивление
спин-зависимое рассеяние
коэрцитивная сила
magneto-heterogeneous thin film materials
crystal structure and phase state
solid solution
resistivity
diffusion
giant magnetoresistance
anisotropic magnetoresistance
spin-dependent scattering
coercive force
Type Synopsis
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68170
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Шкурдода, Ю.О. Електрофізичні і магніторезистивні властивості несиметричних та гранульованих систем в умовах протікання твердофазних реакцій [Текст]: автореферат ... д-ра фіз.-мат. наук, спец.: 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем / Ю.О. Шкурдода. - Суми: СумДУ, 2018. - 40 с.
Abstract Дисертаційна робота присвячена встановленню закономірностей формування кристалічної структури і фазового складу, проходження дифузійних процесів, поведінки електрофізичних (питомий опір), магніторезистивних (анізотропний і гігантський магнітоопір) та магнітних (коерцитивна сила, поле насичення) властивостей і їх взаємозв’язку для чутливих елементів плівкoвих сенсoрів на основі Co, Fe, FeхNi100-х та Cu в інтервалі товщин d = 10–50 нм і концентрацій х = 10–90 % у температурному інтервалі 120–700 К. Установлено закономірності в польових залежностях анізотропного та гігантського магнітоопору для магнітонеоднорідних плівкових матеріалів із різною товщиною та концентрацією компонент магнітних, немагнітних і додаткових шарів. Досліджено розмірні концентраційні й температурні залежності величини ізотропного магнітоопору та магнітних параметрів, а також розраховано чутливість магнітоопору плівкових систем до магнітного поля. Експериментально досліджений і теоретично проаналізований із використанням феноменологічного підходу (резисторної та двострумової моделей) ефект гігантського магнітоопору в тришарових плівках. Уперше одержано аналітичні вирази для розрахунку параметра спінової асиметрії та опору високоомного спінового каналу. Досліджено залежності величини ефекту анізотропного гігантського магнітоопору від товщини покривного магнітного шару. Розраховано параметр асиметрії, що характеризує відмінність довжин вільного пробігу електронів у спінових каналах провідності для поздовжньої та поперечної геометрій вимірювання магнітоопору. Вивчені фізичні прoцеси в плівкoвих матеріалах із тoчки зoру їх мoжливoгo застoсування як чутливих елементів із високою температурною і часовою стабільністю багатoфункціoнальних сенсoрних та інфoрмаційних приладів різнoгo призначення.
Диссертационная работа посвящена установлению закономерностей формирования кристаллической структуры и фазового состава, изучению диффузионных процессов, поведения электрофизических (удельное сопротивление), магниторезистивных (анизотропное и гигантское магнитосопротивление) и магнитных (коэрцитивная сила, поле насыщения) свойств и их взаимосвязи для чувствительных элементов пленочных сенсоров на основе Co, Fe, FeхNi100-х и Cu в интервале толщин d = 10–50 нм и концентраций х = 10–90 % в температурном интервале 120–700 К. Установлено закономерности в полевых зависимостях анизотропного и гигантского магнитосопротивления для магнитонеоднородных пленочных материалов с разной толщиной и концентрацией компонент магнитных, немагнитных и дополнительных слоев. Исследованы размерные концентрационные и температурные зависимости величины изотропного магнитосопротивления и магнитных параметров, а также рассчитана чувствительность магнитосопротивления пленочных систем к магнитному полю. Экспериментально исследован и теоретически проанализирован с использованием феноменологического подхода (резисторной и двутоковой моделей) эффект гигантского магнитосопротивления в трехслойных пленках. Впервые получены аналитические выражения для расчета параметра спиновой асимметрии и сопротивления высокоомного спинового канала. Исследованы зависимости величины эффекта анизотропного гигантского магнитосопротивления от толщины покрывающего магнитного слоя. Рассчитан параметр асимметрии, характеризирующий отличие длин свободного пробега электронов в спиновых каналах проводимости для продольной и поперечной геометрий измерения магнитосопротивления. Изучены физические прoцессы в пленочных материалах с тoчки зрения их возможного применения как чувствительных элементов с высокой температурной и временной стабильностью в многофункциональных сенсoрных и информационных приборах различного назначения.
This thesis is devoted to the establishment of the general trend in the formation of crystal structure and phase composition; analysis of the diffusion processes, electrophysical (resistivity), magnetoresistive (anisotropic and giant magnetoresistance), and magnetic (coercivity, saturation field) properties behavior, and their correlation for three-layer and multilayer films based on Co, Fe, FeхNi100-x, and Cu in the range of thickness d = 10–50 nm and concentration x = 10–90 % in the temperature range 120–700 K. The general trend in field dependences of anisotropic and giant magnetoresistance for magneto-heterogeneous thin film materials with different thickness and concentration of magnetic, non-magnetic and additional layers determined. Size, concentration, and temperature dependences of the isotropic magnetoresistance value and magnetic parameters investigated. The sensibility of magnetoresistance of thin film systems to magnetic field calculated. The giant magnetoresistive effect in the triple-layered films was experimentally investigated and theoretically analyzed. The first time the analytical expressions for calculation of the parameters of spin-skewers and resistance of the high-resistance spin channel were received. Dependences of the anisotropic giant magnetoresistance value vs. the thickness of the covered magnetic layer investigated. The parameters of asymmetric that characterized the difference of electron mean free path in the spin channel of conductance for longitudinal and transverse geometries of magnetoresistance measurements calculated. Physical processes in thin films materials studied from the point of view of their practical application as sensitive elements with high temperature and time stability of multifunctional sensory and information devices for a various setting.
Appears in Collections: Автореферати

Views

China China
1
Finland Finland
1
France France
1
Greece Greece
1
Ireland Ireland
480043
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
7110
Ukraine Ukraine
1182
United Kingdom United Kingdom
67560
United States United States
2709574
Unknown Country Unknown Country
27260

Downloads

France France
2369
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
3292735
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1543250
Unknown Country Unknown Country
1259

Files

File Size Format Downloads
avtoref_Shkurdoda.pdf 1,52 MB Adobe PDF 4839616

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.