Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68245
Title: Клінічні особливості лікування бічного аміотрофічного склерозу в Сумській області
Other Titles: Клинические особенности лечения бокового амиотрофического склероза в Сумской области
Clinical peculiarities of the treatment of amyotrophic lateral sclerosis in Sumy region
Authors: Potapov, Oleksandr Oleksandrovych
Kmyta, Oleksii Petrovych
Циндренко, О.О.
Хоменко, Є.С.
Терещенко, І.І.
Keywords: БАС
ALS
клінічні особливості
клинические особенности
clinical features
ALSFRS-R
Рилузол
Riluzole
Issue Year: 2018
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Клінічні особливості лікування бічного аміотрофічного склерозу в Сумській області [Текст] / О.О. Потапов, О.П. Кмита, О.О. Циндренко [et al.] // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2018. – Т. 6, № 2. – С. 232-237.
Abstract: Метою нашої роботи було вивчення клінічних особливостей та діагностики бокового аміотрофічного склерозу (БАС) у Сумській області із аналізом терапевтичного підходу до лікування пацієнтів і оцінка його результату. Матеріали та методи. Проведено аналіз 11 медичних карт хворих із БАС і БАС-подібними синдромами, які знаходились на стаціонарному лікуванні у неврологічних відділеннях Сумської обласної та 4-ї міської клінічних лікарень у 2014–2016 роках. Визначення ступеня тяжкості захворювання, прогресу та перебігу проведено на основі розширеної шкали оцінки ступеня погіршення функціонального стану пацієнта (ALSFRS-R). Обробка статистичних даних проводилася за допомогою ліцензійної версії програми IBM SPSS Statistics17. Результати. Більшість хворих складали мешканці районних центрів Сумської області – 8 (72,7 %) пацієнтів. Переважали чоловіки – 6 (54,5 %). Хворі належали до вікової групи 47-81 років, середній вік – 60,8 ± 10,5 років. Початок захворювання – 57,5 ± 10,1 років. Переважала шийно-грудна форма – 8 (72,7 %). Дебют захворювання в шийно-грудному відділі констатовано у 8 (72,7%) пацієнтів. Серед досліджуваних переважав синдром БАС (8 – 72,7%) над хворобою БАС. Вірогідно незалежно від віку початку захворювання переважала оцінка 45 балів за шкалою ALSFRS-R. Висновки. Дослідження клінічних особливостей БАС у Сумській області показало, що переважну кількість хворих складають чоловіки, більшість пацієнтів відносились до вікової категорії 50–60 років. Найпоширенішою була шийно-грудна форма захворювання. У хворих із шийно-грудною формою переважали такі клінічні ознаки: підвищення м’язового тонусу за спастичним типом, порушення рухової функції та атрофія/гіпотрофія м’язів верхніх кінцівок, а у хворих із бульбарною формою – асиметрія носо-губних складок, дистонія, дизартрія, дисфагія. Було встановлено, що у більшості пацієнтів порушення рухової функції переважало над порушеннями чутливості та розладами мови. Встановлено, що ступінь тяжкості та клінічне прогресування захворювання не залежали від віку початку БАС.
Целью нашей работы было изучение клинических особенностей и диагностики бокового амиотрофического склероза (БАС) в Сумской области с анализом терапевтического подхода к лечению пациентов и оценка его результата. Материалы и методы. Проведен анализ 11 медицинских карт больных с БАС и БАС-подобными синдромами, которые находились на стационарном лечении в неврологических отделениях Сумской областной и 4-й городской клинических больниц в 2014-2016 годах. Определение степени тяжести заболевания, прогресса и течения проведено на основе расширенной шкалы оценки степени ухудшения функционального состояния пациента (ALSFRS-R). Обработка статистических данных проводилась при помощи лицензионной версии программы IBM SPSS Statistics17. Результаты. Большинство больных составляли жители районных центров Сумской области – 8 (72,7%) пациентов. Преобладали мужчины - 6 (54,5%). Больные принадлежали к возрастной группе 47–81 лет, средний возраст –60,8 ±10,5 лет. Начало заболевания – 57,5 ± 10,1 лет. Преобладала шейно-грудная форма – 8 (72,7%). Дебют заболевания в шейно-грудном отделе констатировали у 8 (72,7%) пациентов. Среди исследуемых преобладает синдром- БАС (8 – 72,7%) над болезнью БАС. Достоверно независимо от возраста начала заболевания преобладала оценка 45 баллов по шкале ALSFRS-R. Выводы. Исследование клинических особенностей БАС в Сумской области показало, что подавляющее количество больных составляют мужчины, большинство пациентов относились к возрастной категории 50–60 лет. Самой распространенной была шейногрудная форма заболевания. У больных с шейно-грудной формой преобладали такие клинические симптомы: повышение мышечного тонуса по спастическому типу, нарушение двигательной функции и атрофия/гипотрофия мышц верхних конечностей, а у больных с бульбарной формой – асимметрия носогубных складок, дистония, дизартрия, дисфагия. Было установлено, что у большинства пациентов нарушения двигательной функции преобладало над нарушениями чувствительности и речевыми расстройствами. Установлено, что степень тяжести и клиническое прогрессирование заболевания не зависели от возраста начала БАС.
Purpose of the work was to study clinical features and diagnosis of amyotrophic lateral sclerosis (ALS) in Sumy region and to analyze the therapeutic approach to patient treatment and its outcome. Materials and methods. We analyzed 11 medical records of patients with ALS and ALS-like syndromes, which underwent inpatient treatment at Neurological Departments of Sumy Regional Clinical Hospital and Municipal Clinical Hospital No.4 in 2014–2016. Disease severity, progress and course were determined by means of a revised ALS functional rating scale (ALSFRS-R). Statistical data were processed using licensed version of IBM SPSS Statistics17 program. Results. Most of the patients were residents of the regional centers of Sumy region – 8 (72.7 %) patients. Men dominated – 6 (54.5 %). The patients ranged in age from 47 to 81 years, the average age was 60.8 ± 10.5 years. The onset of the disease was registered at 57.5 ± 10.1 years. The cervico-thoracic form prevailed – 8 (72.7%) patients. Disease onset in the cervico-thoracic region was noted in 8 (72.7%) patients. Among the subjects, ALS syndrome (8 patients – 72.7%) prevailed over ALS disease. The score of 45 points by ALSFRS-R scale significantly prevailed irrespective of the age of disease onset. Conclusions. The study of clinical features of ALS in Sumy region showed that the predominant number of patients were males, most of the patients ranged in age from 50 to 60 years. The most common form of the disease was cervico-thoracic one. The following clinical signs predominated: spastic-type muscle tone increase, motor function disorder and atrophy/hypotrophy of upper extremity muscles; and patients with bulbar form had asymmetry of nasopharyngeal folds, dystonia, dysarthria, dysphagia. It was found that in most patients, motor impairments prevailed over sensation and speech disorders. It was established that disease severity and clinical progression did not depend on ALS onset age.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68245
Type: Article
Appears in Collections:Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень (2013-2018)

Views
Other19
Downloads
Other3


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Potapov_ clinical_features.pdf485.77 kBAdobe PDF3Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.