Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68250
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Pathomorphological changes of the periodontal complex in experimental bacterial-immune periodontitis and their correction by flavonol
Other Titles Патоморфологічні зміни в пародонтальному комплексі у процесі розвитку експериментального бактеріально-імунного пародонтиту та корекція їх флавонолом
Морфологические изменения в пародонтальном комплексе в процессе развития экспериментального бактериально-иммунного пародонтита и коррекция их флавонолом
Authors Demkovych, A.Ye.
Bondarenko, Yu.I.
Machogan, V.R.
Keywords пародонтит
periodontitis
запалення
воспаление
inflammation
періодонт
периодонт
periodontium
патоморфологія
патоморфология
pathomorphologic
цементобласти
цементобласты
cementoblasts
цементоцити
цементоциты
cementocytes
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68250
Publisher Sumy State University
License
Citation Demkovych, A.Ye. Pathomorphological changes of the periodontal complex in experimental bacterial-immuneperiodontitis and their correction by flavonol [Текст] = Патоморфологічні зміни в пародонтальному комплексі у процесі розвитку експериментального бактеріально-імунного пародонтиту та корекція їх флавонолом / A.Ye. Demkovych, Yu.I. Bondarenko, V.R. Machogan // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2018. – Т. 6, № 2. – С. 260-267.
Abstract Однією із найбільш актуальних проблем сучасної стоматології є пародонтит, вона стосується, у першу чергу, розробки нових методів лікування. Розвиток запального процесу в пародонті включає низку складних процесів, що приводять до генералізації і хронізації його, втрати зубів та появи ускладнень з боку інших органів. З огляду на це метою даного дослідження було дослідити патоморфологічні зміни в пародонтальному комплексі в процесі розвитку експериментального бактеріально-імунного пародонтиту та вплив на них флавонолу кверцетину. Дослідження проведено на білих щурах Експериментальний бактеріально-імунний пародонтит у дослідних тварин викликали шляхом ін’єкції у тканини пародонтального комплексу в ділянці нижніх центральних різців суміші мікроорганізмів, розведеної яєчним протеїном. Застосовували кверцетин шляхом внутрішньом’язових ін’єкцій (100 мг/кг маси тварини) впродовж 7-ми діб (з 7-ої по 14-ту добу). Для оцінки ступеня структурних змін в тканинах щелепно-лицевої ділянки проводили морфологічне дослідження. На мікротомі виготовляли поперечні зрізи товщиною 5-6 мкм. Отримані препарати забарвлювали гематоксиліном та еозином. Гістологічне дослідження показало, що перебіг експериментального пародонтиту на 14-ту добу характеризувався як посиленням запальної реакції, так і поширенням її на весь пародонт із скупченням достатньо великої кількості різноманітних клітин, у тому числі нейтрофілів, макрофагів, фібробластів. Запальна реакція супроводжувалася виразними структурними змінами. Аналіз результатів мікроскопічного дослідження тканин пародонта у групі тварин з експериментальним пародонтитом за умови його корекції кверцетином показав позитивну динаміку структурної організації порівняно із тваринами, які не підлягали лікуванню протягом даного терміну. При цьому відбулося покращення структуризації епітеліальної пластинки слизової ясен, її вертикальної та горизонтальної диференціації. Більш чіткою стала рядність епітеліального шару та зменшувалася кількості дистрофічно змінених клітин. Використання флавонову кверцетину протягом даного періоду розвитку експериментального бактеріально-імунного пародонтиту сприяло нормалізації морфологічного стану тканин пародонта.
Одной из наиболее актуальных проблем стоматологии является пародонтит, она касается, в первую очередь, разработки новых методов лечения. Развитие воспалительного процесса в пародонте включает ряд сложных процессов, приводящих к генерализации и хронизации его, потери зубов и появления осложнений со стороны других органов. Учитывая это, целью данного исследования было исследовать патоморфологические изменения в пародонтальном комплексе в процессе развития экспериментального бактериальноиммунного пародонтита и влияние на них флавонола кверцетина. Исследование проведено на белых крысах. Экспериментальный бактериально-иммунный пародонтит у опытных животных вызвали путем инъекции в ткани пародонтального комплекса в область нижних центральных резцов смеси микроорганизмов, разбавленной яичным протеином. Применяли кверцетин путем инъекций (100 мг/кг массы животного) в течение 7-ми суток (с 7-ой по 14-е сутки). Для оценки степени структурных изменений в тканях челюстно-лицевой области проводили морфологическое исследование. На микротоме изготавливали поперечные срезы толщиной 5-6 мкм. Полученные препараты окрашивали гематоксилином и эозином. Гистологическое исследование показало, что течение экспериментального пародонтита на 14-е сутки характеризовался как усилением воспалительной реакции, так и распространением ее на весь пародонт со скоплением достаточно большого количества различных клеток, в том числе нейтрофилов, макрофагов, фибробластов. Воспалительная реакция сопровождалась выразительными структурными изменениями. Анализ результатов микроскопического исследования тканей пародонта в группе животных с экспериментальным пародонтитом при его коррекции кверцетином показал положительную динамику структурной организации по сравнению с животными, которые не подлежали лечению в течение данного срока. При этом произошло улучшение структуризации эпителиальной пластинки слизистой десен, ее вертикальной и горизонтальной дифференциации. Более четкой стала рядность эпителиального слоя и уменьшалась количества дистрофически измененных клеток. Использование флавонола кверцетина в течение данного периода развития экспериментального бактериально-иммунного пародонтита способствовало нормализации морфологического состояния тканей пародонта.
Introduction. One of the most urgent problems of modern dentistry is periodontitis; it concerns, first of all, modern treatments. Development of inflammation in the periodontal complex includes numerous links that lead to generalization and chronicity of it, loss of teeth and complications of other organs. Purpose of this research was to investigate the pathomorphological changes in the periodontal complex in experimental bacterial-immune periodontitis formation and treatment effect of the flavonol quercetin. Materials and Methods. The study was conducted with the use of non-breeding clinically healthy male rats. Experimental bacterialimmune periodontitis in experimental animals was caused by introducing complex mixture of microorganisms diluted with egg protein into periodontal tissue near the lower central incisors. Quercetin was used by intramuscular injection (100 mg/kg body weight) for 7 days. The transverse sections on a microtome were made in the thickness of 5-6 microns. The resulting preparations were stained with hematoxylin and eosin. Discussion. The histological study showed that the experimental periodontitis course was characterized by increased inflammatory response by the 14th day of experiment, and its spread throughout the periodontium with accumulation of sufficiently large number of different cells, including neutrophils, macrophages, fibroblasts. The inflammatory reaction was accompanied with distinct structural changes. The analysis of the microscopic examination of the periodontal tissues in the animal group with experimental periodontitis showed positive dynamics of structural organization as compared with animals that were not treated during this period by the quercetin. At the same time, there was improved structuring of the gingival epithelial plate, its vertical and horizontal differentiation. The linearity of the epithelial layer became clearer and the number of dystrophic altered cells was decreased. The use of the flavonol quercetin during this period of the experimental bacterialimmune periodontitis development improved to normalization of the morphological state of periodontal tissues.
Appears in Collections: Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень (2013-2018)

Views

Canada Canada
1
Germany Germany
2348
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
359
United Kingdom United Kingdom
1175
United States United States
2349
Unknown Country Unknown Country
29
Vietnam Vietnam
6266

Downloads

Ukraine Ukraine
327
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
26
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Demkovych_periodontitis.pdf 594,83 kB Adobe PDF 355

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.