Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68263
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Composite material based on hydroxyapatite and multi-walled carbon nanotubes filled by iron: Preparation, properties and drug release ability
Authors Sukhodub, Liudmyla Borysivna  
Sukhodub, Leonid Fedorovych  
Prylutskyy, Yu.I.
Strutynska, N.Yu.
Vovchenko, L.L.
Soroca, V.M.
Slobodyanik, N.S.
Tsierkezos, N.G.
Ritter, U.
Keywords гідроксиапатит
гидроксиапатит
hydroxyapatite
багатошарові вуглецеві нанотрубки заповнені залізом
многослойные углеродные нанотрубки, заполненные железом
multi-walled carbon nanotubes filled by iron
кінетика вивільнення ліків
кинетика высвобождения лекарств
drug release kinetics
тест на біологічну активність
тест на биологическую активность
bioactivity test
силові властивості
свойства прочности
strength properties
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68263
Publisher Elsevier
License
Citation Composite material based on hydroxyapatite and multi-walled carbon nanotubes filled by iron: Preparation, properties and drug release ability [Текст] / L.B. Sukhodub, L.F. Sukhodub, Yu.I. Prylutskyy [et al.] // Materials Science and Engineering: C Volume 93, 1 December 2018, P. 606-614.
Abstract Новий біоактивний композиційний матеріал на основі гідроксиапатиту і багатошарових вуглецевих нанотрубок, заповнених залізом, був синтезований методом «вологої хімії» і охарактеризований докладно різними експериментальними методами, включаючи рентгенівську дифракцію, інфрачервоне перетворення Фур'є і енергодисперсійного рентгенівське випромінювання, променева флуоресцентна спектроскопія, термогравіметричний і диференційний термічний аналіз . Поведінку набухання визначали кількісно шляхом вимірювання змін маси зразка залежно від часу занурення зразка в забуферений фосфатом фізіологічний розчин (PBS). Тест на біоактивность проводили шляхом замочування зразків в PBS. Вплив складу матеріалу на модельне вивільнення лікарського засобу вивчали з використанням методу високоефективної рідинної хроматографії. Нарешті, були також досліджені механічні властивості (максимальна відносна деформація, міцність і модуль Юнга) зразків під навантаженням. Дослідження показують можливість застосування створеного композитного матеріалу в біоінженерії кісткової тканини для заповнення дефектів кісток різних геометрій функцією тривалого вивільнення лікарського засобу. Передбачається, що цей композиційний матеріал можна використовувати в тривимірному моделюванні областей кісткової тканини, які повинні витримувати механічне навантаження.
Новый биоактивный композиционный материал на основе гидроксиапатита и многослойных углеродных нанотрубок, заполненных железом, был синтезирован методом «влажной химии» и охарактеризован подробно различными экспериментальными методами, включая рентгеновскую дифракцию, инфракрасное преобразование Фурье и энергодисперсионное рентгеновское излучение, лучевая флуоресцентная спектроскопия, термогравиметрический и дифференциальный термический анализ. Поведение набухания определяли количественно путем измерения изменений массы образца в зависимости от времени погружения образца в забуференный фосфатом физиологический раствор (PBS). Тест на биоактивность проводили путем замачивания образцов в PBS. Влияние состава материала на модельное высвобождение лекарственного средства изучали с использованием метода высокоэффективной жидкостной хроматографии. Наконец, были также исследованы механические свойства (максимальная относительная деформация, прочность и модуль Юнга) образцов под нагрузкой. Исследования демонстрируют возможность применения созданного композитного материала в биоинженерии костной ткани для заполнения дефектов костей различных геометрий функцией длительного высвобождения лекарственного средства. Предполагается, что этот композиционный материал можно использовать в трехмерном моделировании областей костной ткани, которые должны выдерживать механическую нагрузку.
The novel bioactive composite material based on hydroxyapatite and multi-walled carbon nanotubes filled by iron was synthesized by the “wet chemistry” method and characterized in detail by various experimental techniques including the X-ray diffraction, Fourier transform infrared and energy-dispersive X-ray fluorescence spectroscopy, thermogravimetric and differential thermal analysis. The swelling behaviour was quantified by measuring the changes in sample weight as a function of sample immersion time in a phosphate buffered saline (PBS). Bioactivity test was carried out by soaking the samples in PBS. The material composition influence on the model drug release was studied using the high-performance liquid chromatography method. Finally, the mechanical properties (maximal relative deformation, strength and Young's modulus) of the samples under loading were investigated too. The findings clear demonstrate the possibility of application of the created composite material in bioengineering of bone tissue to fill bone defects of various geometries with the function of prolonged release of the drug. It is assumed that this composite material can be used in 3D modeling of areas of bone tissue that have to bear a mechanical load.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Finland Finland
1
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1805
Singapore Singapore
40
Slovakia Slovakia
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
27987
United Kingdom United Kingdom
3610
United States United States
136571
Unknown Country Unknown Country
38
Vietnam Vietnam
7222

Downloads

Germany Germany
1
India India
1
Iran Iran
1
Lithuania Lithuania
1
Mexico Mexico
1
Pakistan Pakistan
7219
Tunisia Tunisia
1
Ukraine Ukraine
27988
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
55150
Unknown Country Unknown Country
38
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
sukhodub.pdf 1,48 MB Adobe PDF 90403

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.