Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68353
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Земельні ресурси господарств населення в контексті формування перспектив їх розвитку
Authors Щурик, М.В.
Keywords приватизація
домогосподарства
земля
деприватизація
відтворення
реформування
ОСГ
приватизация
домохозяйства
деприватизация
воспроизведение
реформирование
ЛКХ
privatization
household
land
renationalization
reproduction
reforming
PF
Type Article
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68353
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Щурик, М.В. Земельні ресурси господарств населення в контексті формування перспектив їх розвитку [Текст] / М.В. Щурик // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. - 2017. - №3. - С. 80-86. - DOI: 10.21272/1817-9215.2017.3-11.
Abstract Досліджено засади становлення й розвитку господарств населення в аграрному секторі. Критично оцінюється вплив аграрної й земельної реформ на формування дрібного земельного господарства на селі. Вказуються позитивні й негативні сторони подрібнення цілісних земельних фондів колишніх сільськогосподарських підприємств на земельні паї, приватизацію земельних ділянок. Приводяться найсуттєвіші помилки, що були допущені під час формування земельного фонду господарств населення. Зазначається, що формування земельних ділянок домогосподарств спричинило до руйнування цілісних земельних фондів сільськогосподарських підприємств. Вказується, що трансформаційні засади в зв’язку з роздержавленням, паюванням та приватизацією призвели до загострення соціально-економічних і екологічних проблем на селі, посилення депопуляційних процесів. Пропонуються власні підходи до трактування понять: господарства населення, домогосподарства, дрібні сільськогосподарські підприємства, особисті селянські господарства (ОСГ). Обґрунтовується потреба проведення генеральної інвентаризації земельних ділянок сільських мешканців. За її результатами провести заходи деприватизації й реприватизації, в тих господарствах населення, котрі не в змозі та не хочуть використовувати належні їм приватизовані земельні ділянки відповідно до цільового призначення. Доводиться потреба розширити коло громадян, на право володіння сільськогосподарськими угіддями. Для усунення соціальної напруги в процесі проведення заходів реприватизації й деприватизації запропоновано викуповувати приватизовані земельні ділянки державою. Обґрунтовується запровадження сучасних, професійних засад до організації відтворення земельних ділянок господарствами населення. В зв’язку з цим земельний фонд домогосподарств слід розподілити на три групи: перша, включає селян, які зуміли вже організувати сучасне земельне господарство; друга, це потенційні власники і користувачі земель, які при наданні їм адекватної допомоги зможуть забезпечити успішне відтворення земельних ділянок; третя, господарства населення, що не в змозі забезпечити виконання вимог належного використання й охорони земельних ділянок.
It is investigated the elements of establishment and development of farming population in the agricultural sector. It is critically reviewed the impact of agricultural and land reforms on the forming of small land farming in the country. It is indicated the positive and negative sides of disintegration of integral land resources of former agricultural enterprises on land shares and privatization of lands. The main mistakes are displayed that have been made during the forming of land resources of farming population. It is indicated that the forming of land resources has led to the destruction of integral land resources of agricultural enterprises. It is pointed that transformational elements due to the denationalization, land sharing and privatization have led to the aggravation of social and economic and ecological problems in the country and to the intensification of depopulation processes. The own approaches to the representation of notions are offered: population household, household, agricultural enterprises, own private farming (PF). The need is justified for conducting a general inventory of rural residents’ grounds. According to its results, it is necessary to carry out activities of derprivatization and reprivatization in those households that are not able and do not want to use their appropriate privatized grounds in accordance to their purpose. There is a need to expand the circle of citizens as to their ownership of farmlands. To eliminate social tension in the process of reprivatization and deprivatization, it is offered to buy out the privatized grounds by the state. The introduction of modern, professional principles of the organization farmlands is justified. In this regard, the Land Fund of households should be divided into three groups: the first one includes farmers who have managed to organize a modern farm land; second – this is potential owners and users of land that can provide with adequate assistance successful reproduction of land; third one includes households that are not able to ensure compliance with proper use and protection of land.
Appears in Collections: Вісник Сумського державного університету. Економіка

Views

Canada Canada
1
Germany Germany
2609
Greece Greece
1
Ireland Ireland
97983
Lithuania Lithuania
1
Moldova Moldova
1
Seychelles Seychelles
1
Ukraine Ukraine
23181
United Kingdom United Kingdom
195965
United States United States
711364
Unknown Country Unknown Country
13

Downloads

Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Moldova Moldova
1
Ukraine Ukraine
1031120
United Kingdom United Kingdom
195966
United States United States
711365
Unknown Country Unknown Country
6

Files

File Size Format Downloads
Shchuryk_zemelni_resursy.pdf 248,54 kB Adobe PDF 1938460

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.