Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68380
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Фінансова залученість населення як передумова забезпечення достатнього рівня захисту інтересів клієнтів фінансового сектору
Authors Полях, С.С.
Keywords фінансовий сектор
фінансовий захист споживачів
фінансова освіта
финансовый сектор
финансовая защита потребителей
финансовое образование
financial sector
financial protection of consumers
financial education
Type Article
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68380
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Полях, С.С. Фінансова залученість населення як передумова забезпечення достатнього рівня захисту інтересів клієнтів фінансового сектору [Текст] / С.С. Полях // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. - 2017. - №4. - С. 43-48. - DOI: 10.21272/1817-9215.2017.4-06.
Abstract Уряди у всьому світі визнають переваги для окремих людей та національних економік в цілому, оскільки вони мають фінансово освічене населення, яке забезпечує доступ до відповідних фінансових продуктів з належним захистом споживачів. В останні роки G20 схвалив три принципи у цьому напрямку: фінансовий захист споживачів, фінансове включення та стратегії національної фінансової освіти, що свідчить про значну прихильність до повної та безпечної фінансової інтеграції. Оцінка та аналіз відіграють важливу роль у розробці та реалізації такої політики. І ступінь фінансового включення може бути використана, щоб вказати рівень необхідності фінансової діяльності у всьому світі. Детальніші дослідження можуть бути використані для визначення тих аспектів фінансової грамотності, які найбільше потребують роботи та населення, які потребують цільової підтримки. Стосовно попиту для заходів з фінансового залучення дає аналогічні дані, вказуючи, де зосередити увагу на політиці. Тому ця стаття присвячена огляду ключових міжнародних стратегій та принципів розвитку інклюзії дорослого населення та, в цьому контексті, виявляє важливі докази того, як це впливає на загальний рівень захисту прав клієнтів у фінансовому секторі.
Governments around the world recognize the benefits for individuals and national economies as a whole of having a financially literate population that provides access to relevant financial products with adequate consumer protection. In recent years, the G20 has endorsed three principles in this regard: financial consumer protection, financial inclusion and national financial education strategies, indicating a significant commitment to full and secure financial integration. Evaluation and analysis play an important role in the design and implementation of such a policy. And the degree of financial inclusion can be used to indicate the level of the need for financial activity around the world. More detailed research can be used to identify those aspects of financial literacy that most require work and populations that need targeted support. The demand side for financial inclusion measures gives similar data, indicating where to focus on policies. Therefore, this article is devoted to the review of key international strategies and principles for the development of adult inclusion and, in this context, to reveal important evidence of how it affects the overall level of protection of the rights of financial sector clients.
Appears in Collections: Вісник Сумського державного університету. Економіка

Views

Italy Italy
1
Poland Poland
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
2645
United Kingdom United Kingdom
744
United States United States
371
Unknown Country Unknown Country
37

Downloads

Ukraine Ukraine
1490
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
41

Files

File Size Format Downloads
Poliakh_finansy.pdf 146,62 kB Adobe PDF 1533

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.