Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68710
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Креативна економіка як основа інтегрованого розвитку міст України
Other Titles Креативная экономика как основа интегрированного развития городов Украины
Authors Чевганова, В.Я.
Свистун, Л.А.
Keywords креативна економіка
творчість
інтегрований міський розвиток
сталий розвиток
демографія
реновація
креативная экономика
творчество
интегрированное городское развитие
устойчивое развитие
демография
реновация
creative economy
creativity
integrated urban development
sustainable development
demography
renovation
Type Article
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68710
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Чевганова, В.Я. Креативна економіка як основа інтегрованого розвитку міст України [Текст] / В.Я. Чевганова, Л.А. Свистун // Механізм регулювання економіки. - 2017. - № 4. - С. 58-69.
Abstract У статті обґрунтовано необхідність поширення в Україні концепції сталого цілісного міського розвитку та функціонування креативних індустрій як засобів реновації міст, яким притаманні кризові економічні та демографічні тенденції. Розглянуто основні характеристики креативної економіки, досліджено позитивні для міського розвитку результати її запровадження у зарубіжних країнах, зокрема Великобританії, Німеччині та США. Обґрунтовано, що креативні індустрії створюють нові робочі місця, сприяють диверсифікації економіки і формуванню комфортного міського середовища. Проаналізовано економічну ситуацію та демографічні тенденції у м. Полтави і окреслено перспективні напрями розвитку креативних індустрій у ньому. Здійснено прогнозування демографічної ситуації у місті до 2050 р. за умов збереження існуючих тенденцій та при реалізації концепції інтегрованого розвитку міста, орієнтованої на розвиток креативної економіки.
В статье обоснована необходимость распространения в Украине концепции устойчивого целостного городского развития и функционирования креативных индустрий как средств реновации городов, для которых характерны кризисные экономические и демографические тенденции. Рассмотрены основные характеристики креативной экономики, исследованы положительные для городского развития результаты ее внедрения в зарубежных странах, а именно в Великобритании, Германии и США. Обосновано, что креативные индустрии создают новые рабочие места, способствуют диверсификации экономики и формированию комфортной городской среды. Проанализированы экономическая ситуация и демографические тенденции в г. Полтаве и очерчены перспективные направления развития креативных индустрий в нем. Осуществлено прогнозирование демографической ситуации в городе до 2050 г. при сохранении существующих тенденций и при реализации концепции интегрированного развития города, ориентированной на развитие креативной экономики.
The article substantiates the necessity of spreading in Ukraine the concept of sustainable urban development and the functioning of creative industries as a means of renovating cities, which are characterized by crisis economic and demographic trends. The main characteristics of the creative economy were considered; positive results of its introduction in foreign countries for urban development were explored, namely in Great Britain, Germany and the USA. Authors substantiate that creative industries generate new jobs, promote economic diversification and the development of a comfortable urban environment. The economic situation and demographic trends in Poltava were analysed and perspective directions of creative industries development in it were grounded. The forecasting of the demographic situation in Poltava until 2050 was carried out, while maintaining the existing trends and implementing the concept of the city integrated development, focused on the development of creative economy in the city.
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки

Views

Ukraine Ukraine
61
Unknown Country Unknown Country
18

Downloads

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
43
Unknown Country Unknown Country
15

Files

File Size Format Downloads
Chevhanova_kreatyvna_ekonomika.pdf 713,09 kB Adobe PDF 59

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.