Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68710
Title: Креативна економіка як основа інтегрованого розвитку міст України
Other Titles: Креативная экономика как основа интегрированного развития городов Украины
Creative Economy as a Basis for Integrated Development of Ukrainian Cities
Authors: Чевганова, В.Я.
Свистун, Л.А.
Keywords: креативна економіка
творчість
інтегрований міський розвиток
сталий розвиток
демографія
реновація
креативная экономика
творчество
интегрированное городское развитие
устойчивое развитие
демография
реновация
creative economy
creativity
integrated urban development
sustainable development
demography
renovation
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Чевганова, В.Я. Креативна економіка як основа інтегрованого розвитку міст України [Текст] / В.Я. Чевганова, Л.А. Свистун // Механізм регулювання економіки. - 2017. - № 4. - С. 58-69.
Abstract: У статті обґрунтовано необхідність поширення в Україні концепції сталого цілісного міського розвитку та функціонування креативних індустрій як засобів реновації міст, яким притаманні кризові економічні та демографічні тенденції. Розглянуто основні характеристики креативної економіки, досліджено позитивні для міського розвитку результати її запровадження у зарубіжних країнах, зокрема Великобританії, Німеччині та США. Обґрунтовано, що креативні індустрії створюють нові робочі місця, сприяють диверсифікації економіки і формуванню комфортного міського середовища. Проаналізовано економічну ситуацію та демографічні тенденції у м. Полтави і окреслено перспективні напрями розвитку креативних індустрій у ньому. Здійснено прогнозування демографічної ситуації у місті до 2050 р. за умов збереження існуючих тенденцій та при реалізації концепції інтегрованого розвитку міста, орієнтованої на розвиток креативної економіки.
В статье обоснована необходимость распространения в Украине концепции устойчивого целостного городского развития и функционирования креативных индустрий как средств реновации городов, для которых характерны кризисные экономические и демографические тенденции. Рассмотрены основные характеристики креативной экономики, исследованы положительные для городского развития результаты ее внедрения в зарубежных странах, а именно в Великобритании, Германии и США. Обосновано, что креативные индустрии создают новые рабочие места, способствуют диверсификации экономики и формированию комфортной городской среды. Проанализированы экономическая ситуация и демографические тенденции в г. Полтаве и очерчены перспективные направления развития креативных индустрий в нем. Осуществлено прогнозирование демографической ситуации в городе до 2050 г. при сохранении существующих тенденций и при реализации концепции интегрированного развития города, ориентированной на развитие креативной экономики.
The article substantiates the necessity of spreading in Ukraine the concept of sustainable urban development and the functioning of creative industries as a means of renovating cities, which are characterized by crisis economic and demographic trends. The main characteristics of the creative economy were considered; positive results of its introduction in foreign countries for urban development were explored, namely in Great Britain, Germany and the USA. Authors substantiate that creative industries generate new jobs, promote economic diversification and the development of a comfortable urban environment. The economic situation and demographic trends in Poltava were analysed and perspective directions of creative industries development in it were grounded. The forecasting of the demographic situation in Poltava until 2050 was carried out, while maintaining the existing trends and implementing the concept of the city integrated development, focused on the development of creative economy in the city.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68710
Type: Article
Appears in Collections:Механізм регулювання економіки

Views
Other11
Downloads
Other12


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Chevhanova_kreatyvna_ekonomika.pdf713.09 kBAdobe PDF12Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.