Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68717
Title: Нейтралізація інформаційної асиметрії на ринках відповідального інвестування: світовий досвід
Other Titles: Нейтрализация информационной асимметрии на рынках ответственного инвестирования: мировой опыт
Informational Asymmetry Neutralization of the Responsible Investment Markets: World Experience
Authors: Yelnikova, Yuliia Vasylivna
Sheliuk, Asiiat Ashurbiekivna
Keywords: ринок відповідального інвестування
інформаційна асиметрія
сталий розвиток
рейтинг відповідальних інвестицій
рынок ответственного инвестирования
информационная асимметрия
устойчивое развитие
рейтинг ответственных инвестиций
responsible investment market
information asymmetry
sustainable development
rating of responsible e investments
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Єльнікова, Ю.В. Нейтралізація інформаційної асиметрії на ринках відповідального інвестування: світовий досвід [Текст] / Ю.В. Єльнікова, А.А. Шелюк // Механізм регулювання економіки. – 2017. – № 4. – С. 148-155.
Abstract: Ринки відповідального інвестування є важливим джерелом фінансування ініціатив зі сталого розвитку та динамічним сегментом фінансового ринку, який, утім, не позбавлений інформаційної асиметрії. Наявність механізмів несприятливого відбору та опортуністичної поведінки менеджерів на ринках відповідального інвестування спотворює ринковий механізм та прозорість ринкового середовища. У контексті підвищення інформаційної прозорості ринків узагальнено світовий досвід рейтингування як методу нейтралізації інформаційної асиметрії на ринках відповідального інвестування та його ключових інструментів. Проведений аналіз стану рейтингування на ринках відповідального інвестування у розрізі рейтингових продуктів, структури емітентів рейтингів, цільової аудиторії – стейкхолдерів та ключових ESG-критеріїв (environmental, social, governance) дозволив зробити висновок про виключну важливість цього методу нейтралізації інформаційної асиметрії.
Рынки ответственного инвестирования являются важным источником финансирования инициатив по устойчивому развитию и динамичным сегментом финансового рынка, который, впрочем, не лишен информационной асимметрии. Наличие механизмов неблагоприятного отбора и оппортунистического поведения менеджеров на рынках ответственного инвестирования искажают рыночный механизм и прозрачность рыночной среды. В контексте повышения информационной прозрачности рынков обобщен мировой опыт рейтингования как метода нейтрализации информационной асимметрии на рынках ответственного инвестирования и его ключевых инструментов. Проведенный анализ рейтингования на рынках ответственного инвестирования в разрезе рейтинговых продуктов, структуры эмитентов рейтингов, целевой аудитории – стейкхолдеров и ключевых ESG-критериев (environmental, social, governance) позволил сделать вывод об исключительной важности этого метода нейтрализации информационной асимметрии.
Responsible investment markets are an important source of funding for sustainable development initiatives and a dynamic segment of the financial market, which, incidentally, is not deprived of information asymmetry. The presence of unfavorable selection mechanisms and opportunistic behavior of managers in the responsible investment markets distorts market mechanism and transparency of the market environment. In the context of increasing information transparency of responsible investment markets, global rating practices are summarized as a method of neutralizing information asymmetry in responsible investment markets and its key instruments are disclosed. The analysis of rating status in the markets for responsible investment in terms of rating products, the structure of rating issuers, target audience – stakeholders and key ESG-criterions allowed us to conclude that the importance of this method of neutralizing information asymmetry.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68717
Type: Article
Appears in Collections:Механізм регулювання економіки

Views
Other13
Downloads
Other8


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Yelnikova_neitralizatsiia.pdf489.18 kBAdobe PDF8Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.