Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68788
Title: Специфіка інформаційних запитів стейкхолдерів у фінансовому секторі в умовах сталого розвитку
Other Titles: Специфика информационных запросов стейкхолдеров в финансовом секторе в условиях устойчивого развития
Specificity of Information Requests of Stakeholders in the Financial Sector in a Context of Sustainable Development
Authors: Smolennikov, Denys Olehovych 
Buriak, Anna Volodymyrivna 
Keywords: стейкхолдер
інформаційний запит
сталий розвиток
соціальна відповідальність
фінансовий сектор
информационный запрос
социальная ответственность
финансовый сектор
stakeholder
information request
social responsibility
financial sector
Issue Year: 2018
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Смоленніков, Д.О. Специфіка інформаційних запитів стейкхолдерів у фінансовому секторі в умовах сталого розвитку [Текст] / Д.О. Смоленніков, А.В. Буряк // Механізм регулювання економіки. - 2018. - № 1. - С. 53-61.
Abstract: Стаття присвячена виявленню специфіки інформаційних запитів стейкхолдерів у фінансовому секторі щодо соціальної відповідальності ведення бізнесу, екологічності та інших аспектів сталого розвитку. Соціальний вимір сталого розвитку пов’язаний з умовами праці, правами людини, суспільством та відповідальністю за якість продукту. Екологічні показники відображають результати діяльності, пов’язані з біорізноманітністю та відповідними нормативними вимогами, а також інформацію щодо видатків на охорону навколишнього середовища, впливу на продукцію та послуги, що надає фінансова установа. Економічна складова відображає потоки капіталу між різними групами стейкхолдерів, а також економічний вплив на суспільство. У статті наведено перелік інформаційних запитів різних груп стейкхолдерів фінансового сектору економіки, а саме: споживачів, акціонерів, постачальників, посередницьких інститутів, громадських організацій, місцевих спільнот, співробітників та їх професійних спілок. Серед основних інформаційних запитів стейкхолдерів: обсяг використаних ресурсів; викиди в повітря, обсяг парникових газів; обсяг відходів; інвестиції; соціальне відповідальне інвестування і місцевий розвиток; зайнятість населення; умови та безпека праці; освіта та підвищення кваліфікації співробітників; політична підзвітність; корпоративне управління; бізнес-стратегія тощо.
Статья посвящена выявлению специфики информационных запросов стейкхолдеров в финансовом секторе касательно социальной ответственности ведения бизнеса, экологичности и других аспектов устойчивого развития. Социальное измерение устойчивого развития связано с условиями труда, правами человека, обществом и ответственностью за качество продукта. Экологические показатели отражают результаты деятельности, связанные с биоразнообразием и соответствующими нормативными требованиями, а также информацией о расходах на охрану окружающей среды, влиянием на продукцию и услуги, которые предоставляет финансовое учреждение. Экономическая составляющая отражает потоки капитала между различными группами стейкхолдеров, а также экономическое влияние на общество. В статье приведен перечень информационных запросов различных групп стейкхолдеров финансового сектора экономики, а именно: потребителей, акционеров, поставщиков, посреднических институтов, общественных организаций, местных сообществ, сотрудников и их профессиональных союзов. Среди основных информационных запросов стейкхолдеров: объем использованных ресурсов; выбросы в воздух, объем парниковых газов; объем отходов; инвестиции; социально ответственное инвестирование и местное развитие; занятость населения; условия и безопасность труда; образование и повышение квалификации сотрудников; политическая подотчетность; корпоративное управление; бизнес-стратегия и т. д.
The paper is dedicated to revealing the specifics of stakeholders’ information requests in financial sector regarding corporate social responsibility, environmental sustainability and other aspects of sustainable development. The social dimension of sustainable development is related to labor practices, human rights, society and responsibility for product quality. Environmental indicators reflect the results of activities related to biodiversity and relevant regulatory requirements, as well as information on environmental costs, impact on products and services provided by a financial institution. The economic component reflects the flows of capital between different groups of stakeholders, as well as economic impact on society. The paper lists the information requests of various groups of stakeholders in financial sector of economy, namely: consumers, shareholders, suppliers, intermediary institutions, public organizations, local communities, employees and their trade unions. Among the main information requests of stakeholders are the following: amount of resources used; air emissions, amount of greenhouse gases; amount of wastes; investment; socially responsible investment and local development; employment of the population; labor conditions and labor safety; education and professional development of employees; political accountability; corporative management; business strategy, etc.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68788
Type: Article
Appears in Collections:Механізм регулювання економіки

Views
Other51
Downloads
Other21


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Smolennikov.pdf438.63 kBAdobe PDF21Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.