Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/69697
Title: Структурне моделювання факторів розвитку фондового ринку
Other Titles: Структурное моделирование факторов развития фондового рынка
Authors: Shkolnyk, Inna Oleksandrivna 
Bondarenko, Yevheniia Kostiantynivna
Keywords: фондовий ринок
фондовый рынок
fund market
фактори розвитку фондового ринку
факторы развития фондового рынка
stock market development factors
інфраструктура ринку цінних паперів
инфраструктура рынка ценных бумаг
securities market infrastructure
Issue Year: 2017
Publisher: «ІНЖЕК»
Citation: Школьник, І.О. Структурне моделювання факторів розвитку фондового ринку [Текст] / І.О. Школьник, Є.К. Бондаренко // Бізнес Інформ. - 2017. - № 4. - С. 126-132.
Abstract: Мета статті полягає у оцінці впливу окремих визначних факторів фондового ринку на рівень його розвитку. Аналізуючи, систематизуючи і узагальнюючи наукові праці іноземних та вітчизняних учених, було розглянуто групи факторів впливу на розвиток фондового ринку. Серед низки чинників впливу на розвиток фондового ринку було обрано два фактори, рівень впливу яких можливо корегувати шляхом запровадження нових видів страхування: діяльність депозитарних установ на ринку цінних паперів та діяльність приватних інвесторів на ньому. З метою визначення взаємозв’язків між факторами і рівнем розвитку фондового ринку та їх економіко-математичного обґрунтування було використано метод моделювання структурними рівняннями. В результаті проведених розрахунків була підтверджена гіпотеза про наявність взаємозалежності між рівнем розвитку фондового ринку, депозитарної діяльності та діяльності приватних інвесторів на ринку цінних паперів і отримана математична оцінка рівня зазначеного взаємозв’язку.
Целью статьи является оценка влияния отдельных определяющих факторов фондового рынка на уровень его развития. Анализируя, систематизируя и обобщая научные труды зарубежных и отечественных ученых, были рассмотрены группы факторов влияния на развитие фондового рынка. Среди ряда факторов влияния на развитие фондового рынка было выбрано два фактора, уровень влияния которых возможно корректировать путем введения новых видов страхования: деятельность депозитарных учреждений на рынке ценных бумаг и деятельность частных инвесторов на нем. С целью определения взаимосвязей между факторами и уровнем развития фондового рынка и их экономико-математического обоснования был использован метод моделирования структурными уравнениями. В результате проведенных расчетов была подтверждена гипотеза о наличии взаимосвязи между уровнем развития фондового рынка, депозитарной деятельности и деятельности частных инвесторов на рынке ценных бумаг и получена математическая оценка уровня указанной взаимосвязи.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/69697
Type: Article
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ БТ)

Views
Other23
Downloads
Other19


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Shkolnyk_Bondarenko.pdf555.42 kBAdobe PDF19Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.