Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70450
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Чутливість до антибіотиків у дітей при інфекціях нирок та сечовивідних шляхів
Authors Zahorodnii, Mykola Petrovych
Хавро, М.П.
Keywords антибіотики
антибиотики
antibiotic
діти
дети
children
Type Conference Papers
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70450
Publisher Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
License
Citation Хавро, М.П. Чутливість до антибіотиків у дітей при інфекціях нирок та сечовивідних шляхів [Текст] / М.П. Хавро; наук. кер. М.П. Загородній // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. - 2018. - Т.12. - № 2. - С. 55.
Abstract Метою нашого дослідження було встановлення чутливості збудників до антибактеріальних засобів при інфекційних ураженнях нирок та сечовивідних шляхів. Найчастіше мікроорганізми проникають в нирки висхідним шляхом, рідше – гематогенним та лімфогенним. Матеріали та методи. Для встановлення збудника використовували посів сечі при пієлонефриті чи інфекціях сечової системи. Проведено аналіз мікробіологічного обстеження 166 дітей різного віку, які лікувалися у 2017 році в Сумській обласній лікарні. Результати. Встановлено, що у 75 дітей виділені ентеробактерії, які в 97,3% були чутливі до меронему, у 89,3% – чутливі до гентаміцину, у 85,1% – чутливі до цефепіму, у 82,4% – до цефтазедиму, у 79,3% – до цефотаксиму, у 70,3% – до цефтріаксону, у 70,6% – до цефазоліну. Менше 20% відмічалася чутливість збудника до ампіциліну, амоксиклаву, тобраміцину. Escherichia coli виділена у 61 пацієнта. При цьому висока чутливість збудника була до амікацину (96,4%), до меронему (96,7%), до цефепіму (85,0%), до цефотаксиму (83,3%), до гентаміцину (81,7%), до цефтазідіму (81,7%), до іміпенему (75,0%), до цефтріаксону (70,0%), близько 60% відмічена чутливість до нітрофуранів. Менше 20% чутливість відмічена до ампіциліну. Стафілококи виділені у 51 пацієнта. Висока чутливість збудника відмічена до ванкоміцину (96,1%), до гентаміцину (81,6%), до амікацину (95,3%), до нітрофуранів (близько 90%). До бензілпеніциліну стійкість спостерігалася у 100%, до оксациліну – 68,6%, до кларитроміцину – 66,7%. Enterococcus faecalis виділено у 35 дітей. При цьому збудник мав високу чутливість до гентаміцину (72,0%), ванкоміцину (52%), лінезоліду (50,0%). Не чутливий до бензилпеніциліну, нітрофуранів. Епідермальний стафілокок був виділений у 32 хворих. При цьому висока чутливість збудника була до ванкоміцину (96,9%), до гентаміцину (85,2%), до амікацину (93,8%), нітрофуранів (85,7%). Висока стійкість відмічена до бензилпеніциліну (100%), азитроміцину (66,6%). Висновок. Використання одержаних даних в практиці лікарів допоможе більш ефективно лікувати дітей з інфекційними ураженнями нирок тa сечовивідних шляхів.
Целью нашего исследования было установление чувствительности возбудителей к антибактериальным средствам при инфекционных поражениях почек и мочевыводящих путей. Чаще всего микроорганизмы проникают в почки восходящим путем, реже - гематогенным и лимфогенным. Материалы и методы. Для установления возбудителя использовали посев мочи при пиелонефрите или инфекциях мочевой системы. Проведен анализ микробиологического обследования 166 детей разного возраста, лечившихся в 2017 году в Сумской областной больнице. Результаты. Установлено, что у 75 детей выделены энтеробактерии, которые в 97,3% были чувствительны к Меронема, в 89,3% - чувствительны к гентамицину, в 85,1% - чувствительны к цефепима, у 82,4% - до цефтазедиму, в 79,3% - до цефотаксима, в 70,3% - к цефтриаксону, в 70,6% - до цефазолина. Менее 20% отмечалась чувствительность возбудителя к ампициллину, амоксиклаву, тобрамицину. Escherichia coli выделена у 61 пациента. При этом высокая чувствительность возбудителя была к амикацину (96,4%), в Меронема (96,7%), в цефепима (85,0%), в цефотаксима (83,3%), в гентамицин (81,7%), в цефтазидиму (81,7%), в имипенема (75,0%), в цефтриаксона (70,0%), около 60% отмечена чувствительность к нитрофуранов. Менее 20% чувствительность отмечена к ампициллину. Стафилококки выделены в 51 пациента. Высокая чувствительность возбудителя отмечена к ванкомицину (96,1%), в гентамицин (81,6%), в амикацину (95,3%), в нитрофуранов (около 90%). К бензилпенициллином устойчивость наблюдалась в 100%, до оксациллина - 68,6%, к кларитромицину - 66,7%. Enterococcus faecalis выделено в 35 детей. При этом возбудитель имел высокую чувствительность к гентамицину (72,0%), ванкомицина (52%), линезолида (50,0%). Не чувствителен к пенициллину, нитрофуранов. Эпидермальный стафилококк был выделен у 32 больных. При этом высокая чувствительность возбудителя была к ванкомицину (96,9%), в гентамицин (85,2%), в амикацина (93,8%), нитрофуранов (85,7%). Высокая устойчивость отмечена к бензилпенициллину (100%), азитромицина (66,6%). Вывод. Использование полученных данных в практике врачей поможет более эффективно лечить детей с инфекционными поражениями почек тa мочевыводящих путей.
The purpose of our study was to establish the sensitivity of pathogens to antibacterial agents in infectious lesions kidney and urinary tract. Most microorganisms penetrate the kidneys ascending, rarely - hematogenous and lymphogenous. Materials and methods. To determine the causative agent, urine was used for pyelonephritis or urinary system infections. An analysis of the microbiological examination of 166 children of different ages that was treated in 2017 in the Sumy Oblast Hospital was performed. Results It has been established that in 75 children isolated enterobacteria, which in 97.3% were sensitive to meronem, 89.3% were gentamicin-sensitive, 85.1% are sensitive to cefepime, 82.4% to ceftazidime, 79.3% to cefotaxime, 70.3% to ceftriaxone and 70.6% to cefazolin. Fewer than 20% noticed the sensitivity of the pathogen to ampicillin, amoxiclav, tobramycin. Escherichia coli isolated in 61 patients. At the same time, the high sensitivity of the pathogen was to amikacin (96.4%), to meronem (96.7%), to cefexamine (85.0%), cefotaxime (83.3%), gentamicin (81.7%), ceftazidime (81.7%), imipenem (75.0%), ceftriaxone (70.0%), about 60% marked sensitivity to nitrofurans. Less than 20% sensitivity is noted for ampicillin. Staphylococci isolated in 51 patients. High sensitivity of the pathogen was noted for vancomycin (96.1%), gentamicin (81.6%), amikacin (95.3%), to nitrofurans (about 90%). Benzylpenicillin resistance was observed in 100%, to oxacillin - 68.6%, to clarithromycin - 66.7%. Enterococcus faecalis is isolated in 35 children. In this case, the agent had a high sensitivity to gentamicin (72.0%), vancomycin (52%), linzolid (50.0%). Not sensitive to benzylpenicillin, nitrofuran. Epidermal staphylococcus was isolated in 32 patients. The high sensitivity of the pathogen was to vancomycin (96.9%), to gentamicin (85.2%), amikacin (93.8%), nitrofuran (85.7%). High resistance was noted for benzylpenicillin (100%), azithromycin (66.6%). Conclusion. The use of the obtained data in the practice of doctors will help to more effectively treat children with infectious lesions kidneys and urinary tract.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Ukraine Ukraine
372
Unknown Country Unknown Country
51

Downloads

Ukraine Ukraine
317
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
Havro_antibiotic.pdf 90,62 kB Adobe PDF 321

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.