Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70495
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title ХХІ століття – нова ера можливостей для студентів перекладачів
Authors Yemelianova, Olena Valerianivna  
Movchan, Diana Vasylivna  
Baranova, Svitlana Volodymyrivna  
Keywords професійна підготовка
профессиональная подготовка
professional training
майбутні перекладачі
будущие переводчики
future translators
академічна мобільність
академическая мобильность
academic mobility
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70495
Publisher ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти"
License
Citation Ємельянова, О.В. ХХІ століття – нова ера можливостей для студентів перекладачів [Текст] / О.В. Ємельянова, Д.В. Мовчан, С.В. Баранова // Проблеми освіти: збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 89. – С. 134-144.
Abstract Підготовка майбутнього перекладача в системі університетської освіти України має свою історію, проблеми, тенденції та перспективи. У статті запропоновано власне бачення пріоритетних напрямів удосконалення вітчизняної системи перекладацької освіти, детермінованих процесами інтеграції вітчизняної системи освіти у європейський простір. Закцентовано на важливості компетентнісного підходу до професійно мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів. Розглянуто питання практичного досвіду впровадження принципів студентоцентрованого навчання, що надає широкі можливості вибору траєкторії навчання студентами-перекладачами, передбачає спеціалізацію та збільшує шанси на самореалізацію. Досліджено значення академічної мобільності для підготовки конкурентоспроможних фахівців з перекладу для вітчизняного й світового ринків праці. Обґрунтовано положення, що досвід організації і діяльності результативної підготовки перекладачів в Сумському державному університеті може стати перспективним для української вищої школи.
Подготовка будущего переводчика в системе университетского образования Украины имеет свою историю, проблемы, тенденции и перспективы. В статье предложено собственное видение приоритетных направлений совершенствования отечественной системы переводческой образования, детерминированных процессами интеграции отечественной системы образования в европейское пространство. Акцентировано внимание на важности компетентностного подхода к профессионально речевой подготовке будущих переводчиков. Рассмотрены вопросы практического опыта внедрения принципов студентоцентрированного обучения, что предоставляет широкие возможности выбора траектории обучения студентами-переводчиками, предполагает специализацию и увеличивает шансы на самореализацию. Подчеркнуто значение академической мобильности для подготовки конкурентоспособных специалистов по переводу для отечественного и мирового рынков труда. Обосновано положение, что опыт организации и деятельности результативной подготовки переводчиков в Сумском государственном университете может стать перспективным для украинской высшей школы.
Future translators' training in the system of higher education in Ukraine has its own history, problems, trends and prospects. The article offers its own vision of the priority directions of national system of translators' education improvement, determined by the processes of national system of education integration into the European community. The attention is focused on the importance of competence-based approach to professional speech training of future translators. The questions of practical experience in the implementation of the principles of student-centered learning, which provides ample opportunities for choosing the trajectory of training by students-translators, involves specialization and increases the chances of self-realization, are studied. The importance of academic mobility for the training of competitive specialists in translation for the domestic and world labor markets is emphasized. The article demonstrates that the experience of organization and activity of effective translators' training at Sumy State University can be promising for the Ukrainian higher school.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Ukraine Ukraine
231
Unknown Country Unknown Country
34

Downloads

Ukraine Ukraine
230
Unknown Country Unknown Country
20

Files

File Size Format Downloads
Yemelianova_21_professional_training.pdf 334,9 kB Adobe PDF 250

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.