Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70545
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Окремі питання ліцензування зовнішньоекономічних операцій
Other Titles Отдельные вопросы лицензирования внешнеэкономических операций
Authors Derevianko, Bohdan Volodymyrovych
Keywords суб’єкт господарювання
субъект хозяйствования
economic entity
українські перевізники
украинские перевозчики
Ukrainian carriers
ліцензування
лицензирование
licensing
господарське законодавство
хозяйственное законодательство
economic legislation
адміністративне законодавство
административное законодательство
administrative legislation
захист доріг
защита дорог
protection of roads
Type Conference Papers
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70545
Publisher Хмельницький університет управління та права
License
Citation Деревянко, Б.В. Окремі питання ліцензування зовнішньоекономічних операцій [Текст] / Б.В. Деревянко // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції «Сімнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 19–20 жовтня 2018 року) : [у 2-х част.]. — Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2018. — Частина друга. — С. 34-37.
Abstract В Україні порядок переміщення небезпечних вантажів за кордон крім внутрішнього законодавства визначається також положеннями Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів від 3 вересня 1957 року, до якої Україна приєдналася у 2000 році. Сьогодні значну кількість перевезень усередині ЄС та між державами-членами ЄС і Україною здійснюють саме українські перевізники. Але якщо у європейських державах ліцензійним, загальним господарським і адміністративним законодавством захищається якість доріг і безпека громадян та суб’єктів господарювання, то у нас захист доріг і учасників дорожнього руху від наслідків роботи великовантажних автомобілів майже відсутній. А тому необхідно підтримати пропозиції А.С. Філіпенко і розширити перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню і внести до статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» наступний вид діяльності: виконання робіт і надання послуг, пов’язаних з перевезенням небезпечних вантажів та небезпечних відходів, оскільки реалізація такої пропозиції дозволить синхронізувати українське і європейське законодавство та підготувати вітчизняних перевізників до виконання міжнародних правил.
В Украине порядок перемещения опасных грузов за границу кроме внутреннего законодательства определяется также положениями Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов от 3 сентября 1957, к которой Украина присоединилась в 2000 году. Сегодня значительное количество перевозок внутри ЕС и государств-членов ЕС и Украины осуществляют именно украинские перевозчики. Но если в европейских государствах лицензионным, общим хозяйственным и административным законодательством защищается качество дорог и безопасность граждан и субъектов хозяйствования, то у нас защита дорог и участников дорожного движения от результатов работы большегрузных автомобилей почти отсутствует. А поэтому необходимо поддержать предложения А.С. Филипенко и расширить перечень видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию и внести в статью 7 Закона Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности» следующий вид деятельности: выполнение работ и оказание услуг, связанных с перевозкой опасных грузов и опасных отходов, поскольку реализация такого предложения позволит синхронизировать украинское и европейское законодательство и подготовить отечественных перевозчиков к выполнению международных правил.
Today, a significant number of shipments within the EU and between EU Member States and Ukraine are carried out by Ukrainian carriers. Licensed, general economic and administrative legislation protects the quality of roads and the safety of citizens and economic entities in European countries. The protection of roads and road users from the consequences of the operation of lorries in Ukraine is almost absent. Therefore, it was proposed to expand the list of types of economic activities subject to licensing, and to add to the article 7 of the Law of Ukraine "On Licensing Types of Economic Activities" a new type of activity.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
152
Unknown Country Unknown Country
28

Downloads

Ukraine Ukraine
153
Unknown Country Unknown Country
31

Files

File Size Format Downloads
Derevyanko_Bogdan_2018.PDF 351,35 kB Adobe PDF 184

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.