Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70641
Title: Стратегічні напрями лібералізації повітряного простору між Україною та ЄС
Authors: Matsenko, Oleksandr Mykhailovych 
Геєць, І.О.
Скрипка, Є.О.
Миронова, Ю.В.
Keywords: авіація
авиация
aviation
спільний авіаційний простір
общее авиационное пространство
common aviation space
лібералізація
либерализация
liberalization
кооперація авіаперевізників
кооперация авиаперевозчиков
cooperation of air carriers
Issue Year: 2018
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Стратегічні напрями лібералізації повітряного простору між Україною та ЄС [Текст] / О. М. Маценко, І.О. Геєць, Ю.В. Миронова, Є.О. Скрипка // Механізм регулювання економіки. – 2018. – № 3. – С. 66–78. - doi.org/10.21272/mer.2018.81.06.
Abstract: Статтю присвячено стратегічним напрямам лібералізації повітряного простору України. Питанню приєднання України до Спільного авіаційного простору приділяється все більше уваги, беручи до уваги цей факт, спрогнозовано переваги від приєднання України до Спільного авіаційного простору та вказано основні причини відкладення підписання Угоди про створення Спільного авіаційного простору між Україною та країнами-учасницями, наведено як зовнішні, так і внутрішні проблеми що перешкоджають підписанню цієї Угоди. З урахуванням теоретичних напрацювань зарубіжних і вітчизняних вчених, думок експертів з розвитку авіаційної галузі, було виділено два основні способи розвитку авіаційних перевезень України в період лібералізацї. Також у статті розглянуто проблему зміни та внесення доповнень у діючі угоди про повітряне сполучення між Україною та іншими країнами, що дозволить лібералізувати повітряний простір. На основі двосторонніх угод між Україною та 54 країнами світу проведено розрахунок Індексу лібералізації повітряного простору та названо рейтинг країн з найбільшим індексом лібералізації. В результаті дослідження було визначено, що серед міжнародних угод авіаперевезень України максимальне значення ALI становить 27. Дослідження лібералізаційних особливостей національного ринку авіаперевезень України продемонструвало наявність потенційних загроз невідповідності рівня його розвитку умовам лібералізації світового ринку авіаперевезень, на основі чого визначено план заходів щодо роботи з країнами – членами Європейського Союзу на 2019 рік щодо лібералізації повітряного сполучення.
Статья посвящена стратегическим направлениям либерализации воздушного пространства Украины. Вопросу присоединения Украины к совместному авиационному пространству уделяется все больше внимания, принимая во внимание этот факт, спрогнозировано преимущества от присоединения Украины к совместному авиационному пространству и указаны основные причины отложения подписания Соглашения о создании совместного авиационного пространства между Украиной и странами-участницами, приведены как внешние, так и внутренние проблемы, препятствующие подписанию этого Соглашения. С учетом теоретических наработок зарубежных и отечественных ученых, мнений экспертов по развитию авиационной отрасли, было выделено два основных способа развития авиационных перевозок Украины в период либерализаци. Также в статье рассмотрена проблема изменения и внесения дополнений в действующие соглашения о воздушном сообщении между Украиной и другими странами, позволит либерализовать воздушное пространство. На основе двусторонних соглашений между Украиной и 54 странами мира проведен расчет Индекса либерализации воздушного пространства и назван рейтинг стран с наибольшим индексом либерализации. В результате исследования было определено, что среди международных соглашений авиаперевозок Украины максимальное значение ALI составляет 27. Исследование либерализационных особенностей национального рынка авиаперевозок Украины продемонстрировало наличие потенциальных угроз несоответствия уровня его развития условиям либерализации мирового рынка авиаперевозок, на основе чего определен план мероприятий по работе со странами – членами Европейского Союза на 2019 по либерализации воздушного сообщения.
The article deals with strategic directions of airspace liberalization in Ukraine. It highlights the issue of Ukraine's access to the Common Aviation Area. Taking into account this fact, the article forecasts the benefits of Ukraine's access to the Common Aviation Area. It outlines the main reasons for postponing the signing of the Agreement on the Establishment of a Common Aviation Area between Ukraine and the member states, as well as internal issues that prevent the signing of this Agreement. Taking into account the research of foreign and national scientists, the opinions of experts on the development of the aviation industry, the study highlights two main ways of development of air transportation of Ukraine during the period of liberalization. The article also deals with the problem of changes and amendments to the existing airship agreements between Ukraine and other countries that will liberalize the airspace. On the basis of bilateral agreements between Ukraine and 54 countries of the world, the Airspace Liberalization Index has been calculated and the ranking of countries with the largest index of liberalization was set. As a result of the study, it was determined that among the international air transportation agreements of Ukraine the maximum value of the ALI is 27. The study of the liberalization features of the national air transport market of Ukraine has demonstrated the potential threats of the inconsistency of its development level. The study suggests the cooperation work plan on the liberalization of air traffic with the European Union member countries in 2019.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70641
Type: Article
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views
Other26
Downloads
Other20


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Matsenko_strategic.pdf570.7 kBAdobe PDF5Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.