Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70702
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Енергоефективні технології та їх місце в національній антикризовій стратегії скорочення виробничих витрат на підприємстві
Other Titles Energy-efficient technologies and their place in the anti-crisis strategy deals with reduction of production costs on the enterprise
Энергоэффективные технологии и их место в антикризисной стратегии сокращения производственных затрат на предприятии
Authors Kotenko, Oleksandr Oleksandrovych  
Domashenko, Maryna Dmytrivna  
Котенко, Ю.Л.
Keywords антикризове управління
антикризисное управление
crisis management
антикризова стратегія
антикризисная стратегия
counter crisis strategy
енергозберігаючі технології
энергоэффективные технологии
energy efficient technologies
виробничі витрати
производственные затраты
production costs
міжнародний бізнес
международный бизнес
international business
спеціалізований антикризовий амортизаційний фонд (буфер)
специализированный антикризисный амортизационный фонд (буфер)
counter crisis amortization buffer
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70702
Publisher Одеський національний економічний університет
License
Citation Котенко, О.О. Енергоефективні технології та їх місце в національній антикризовій стратегії скорочення виробничих витрат на підприємстві [Текст] / О.О. Котенко, М.Д. Домашенко, Ю.Л. Котенко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – 2018. – № 6 (258-259). – C. 90-112.
Abstract Стаття присвячена визначенню місця процесу впровадження енергоефективних технологій при побудові національної антикризової стратегії сучасного підприємства. За рахунок впровадження таких технологій автори пропонують поступово знижувати виробничі витрати на виробництво продукції, а вивільнені таким чином фінансові ресурси за принципом «зекономлені гроші – зароблені гроші» направляти на фінансування проблемних аспектів діяльності фірми. Це дозволить їй частково впливати на економічний цикл свого розвитку. У статті також наголошується на тому, що впровадження такої антикризової політики має і другу сторону медалі: по-перше, впровадження енергоефективних технологій є процес, що вимагає значних інвестицій; по-друге, і отже, таке впровадження може дати позитивний ефект лише на фазі економічного підйому, а це означає, що антикризова стратегія фірми повинна бути виключно превентивною; по-третє, певний вирівнювання економічного циклу не тільки згладить фазу спаду, але і підйому, а отже, фірма забезпечить фінансову стійкість, але втратить можливість різко збільшити темп економічного зростання. Як приклади енергоефективних технологій в статті наводяться: технології, що використовують енергію (теплообмінники; двигуни зі змінною частотою обертання; енергозберігаючі освітлювальні прилади; технології, що використовують стиснене повітря і пар); які генерують енергію (технології, що працюють за принципом когеренціі і тригенерації); альтернативні джерела енергії. Використання беззаперечних переваг зазначених технологій значно підвищить ефективність та потенціал їх впровадження, оскільки, на думку авторів, в такому контексті воно матиме не тільки мету економії на енергоресурсах, але і буде направлене на збереження фінансової стійкості і стабільності підприємства незалежно від стану зовнішнього економічного середовища. На практиці це може досягатися шляхом формування на підприємстві спеціалізованого антикризового амортизаційного фонду (буфера), джерелом поповнення якого може служити вивільнені від економії кошти, що можуть використовуватися для подальшого фінансування енергозберігаючих проектів і на подолання фінансових проблем, яких компанія не могла завчасно передбачити.
Статья посвящена определению места процесса внедрения энергоэффективных технологий при построении антикризисной стратегии современного предприятия. За счет внедрения таких технологий авторы предлагают постепенно снижать производственные затраты на производство продукции, а высвобожденные таким образом финансовые ресурсы по принципу «сэкономленные деньги – заработанные деньги» направлять на финансирование проблемных аспектов деятельности фирмы. Это позволит ей частично влиять на экономический цикл своего развития. В статье также делается акцент на том, что внедрение такой антикризисной политики имеет и вторую сторону медали: во-первых, внедрение энергоэффективных технологий есть процесс, требующий значительных инвестиций; во-вторых, и следовательно, такое внедрение может дать положительный эффект только на фазе экономического подъема, а это означает, что антикризисная стратегия фирмы должна быть исключительно превентивной; в-третьих, определенное выравнивание экономического цикла не только сгладит фазу спада, но и подъема, а стало быть, фирма добьется финансовой стабильности, но утратит возможность резко увеличить темп экономического роста. В качестве энергоэффективных технологий в статье приводятся: технологии, использующие энергию (теплообменники; двигатели с переменной частотой вращения; сберегающие осветительные приборы; технологии, использующие сжатый воздух и пар); генерирующие энергию (технологии, работающие по принципу когеренции и тригенерации); альтернативные источники энергии. Использование безоговорочных преимуществ указанных технологий значительно повысит эффективность и потенциал их внедрения, поскольку, по мнению авторов, в таком контексте оно будет иметь не только цель экономии на энергоресурсах, но направлено на сохранение финансовой устойчивости и стабильности предприятия независимо от состояний внешней экономической среды. На практике это может достигаться путем формирования на предприятии специализированного антикризисного амортизационного фонда (буфера), источником пополнения которого может служить высвобожденные от экономии средства, что может использоваться для дальнейшего финансирования энергосберегающих проектов и на преодоление финансовых проблем, которых компания не могла заблаговременно предусмотреть.
The article is devoted to highlighting the place for the process of energy-efficient technologies implementation during formation an counter crisis strategy at modern enterprise. Such technologies, in author’s opinion, would allow the gradual reduction of production costs for goods, and thus released financial resources. Particular idea is based on the principle: "saved money – earned money". This will create opportunities to partly influence the economic cycle of the enterprise. The article also emphasizes that the introduction of such an anti-crisis policy has an opposite side: firstly, the introduction of energy efficient technologies is a process that requires significant investments; secondly, and therefore, such an introduction can have a positive effect only in the phase of economic recovery, which means that the firm's counter crisis strategy should be exclusively preventive; thirdly, a certain leveling of the economic cycle will not only smooth the downturn, but also the development, and therefore, the firm will provide financial stability, but will lose the opportunity to sharply increase the economic growth pace. As energy-efficient technologies, the article provides: technologies using energy (heat exchangers, variable speed motors, energy saving lighting devices, technologies using compressed air and steam); generating energy (technologies working on the principle of coherence and trigeneration); alternative energy sources. Using the undeniable advantages provided by these technologies will greatly increase the efficiency and potential of their implementation, since, in the author’s opinion, in this context, it will have not only the energy savings goal but also is aimed at maintaining financial stability of the enterprise, regardless the state in the external economic environment. In practice, this can be achieved through the formation of a specialized counter crisis depreciation fund (buffer) at the enterprise, which can be replenished with released funds from savings. This will ensure the possibility to further financing energy saving projects and to overcome financial problems, which the company could not predict in advance.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Finland Finland
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
523
United Kingdom United Kingdom
1725
United States United States
1149
Unknown Country Unknown Country
49

Downloads

Ukraine Ukraine
420
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1724
Unknown Country Unknown Country
24

Files

File Size Format Downloads
Kotenko_Domashenko.pdf 679,57 kB Adobe PDF 2169

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.