Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70761
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Мікроскопічні та ультрамікроскопічні зміни головних екзокриноцитів слизової оболонки шлунка за умов сублетальної загальної дегідратації організму
Other Titles Микроскопические и ультрамикроскопические изменения главных экзокриноцитов слизистой оболочки желудка в условиях сублетальной общей дегидратации организма
Authors Hula, Viktoriia Ivanivna
Sikora, Vitalii Zinoviiovych
Yarmolenko, Olha Serhiivna
Bumeister, Valentyna Ivanivna
Pernakov, Mykola Stanislavovych
Boiko, Volodymyr Oleksandrovych
Keywords шлунок
желудок
stomach
загальна дегідратація
общая дегидратация
general dehydration
головні екзокриноцити
главные экзокриноциты
chief exocrinocytes
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70761
Publisher Запорізький державний медичний університет
Citation Мікроскопічні та ультрамікроскопічні зміни головних екзокриноцитів слизової оболонки шлунка за умов сублетальної загальної дегідратації організму [Текст] / В.І. Гула, В.З. Сікора, О.С. Ярмоленко [та ін.] // Запорожский медицинский журнал. - 2018. - Т. 20, № 2. - С. 193-198.
Abstract На сьогоднішній день патологія системи органів травлення у структурі поширеності серед усіх захворювань в Україні займає третє місце. Було виявлено, що дегідратаційні порушення мають вплив на структурні зміни шлунка як центрального органу шлунково-кишкового тракту. Але морфологічні та ультрамікроскопічні зміни клітинного складу тканин шлунка за умов дегідратації до сьогодні не були достатньо досліджені та описані у літературних джерелах. Функціональний стан головних клітин слизової оболонки шлунка відображує здатність до розщеплення білків та повноцінного засвоєння необхідних для організму речовин за умов впливу загальної дегідратації організму важкого ступеня. Мета: Виявити морфологічні та ультрамікроскопічні зміни головних екзокриноцитів фундального відділу шлунка щурів за умов впливу загального зневоднення організму сублетального ступеня тяжкості. Матеріали і методи. На зрілих лабораторних щурах експериментальної серії був змодельований вплив загального зневоднення сублетального ступеня, який досягався на 9 добу експерименту. Під час проведення експерименту тварин тримали на повному безводному режимі та годували сухим гранульованим кормом. Виготовлення зразків для мікроскопічного та ультрамікроскопічного дослідження проводилося за загальноприйнятими методиками. Результати оцінювалися на світловому мікроскопі «Olympus» з фотографічною реєстрацією морфологічної картини відеокамерою Baumer/optronic. Typ: СX05c та електронному мікроскопі ЕМ-125. Морфометричне дослідження проводилося за допомогою програми «Digimizer». Результати. Досліджені середні показники площі перерізу цитоплазми та ядер головних клітин, їх мікроскопічні та ультрамікроскопічні зміни за умов важкого ступеня загальної дегідратації організму. Висновки. Важкий ступінь загальної дегідратації організму супроводжується зменшенням загальної кількості клітин у власних залозах шлунка на 21,22% (р<0,0001), а також середньої кількості головних екзокриноцитів на 19,43% (р<0,0001) на одну залозу відносно групи контролю. У відсотковому значенні від загальної кількості клітин у власних залозах шлунка на 9 добу експерименту головні екзокриноцити складають 37,66%. Морфометричним дослідженням виявлено зменшення площі перерізу цитоплазми клітин на 37,73% (р<0,0001), ядер - на 21,97% (р=0,0110). Ультраструктурні трансформації головних екзокриноцитів є ознаками різкого зниження інтенсивності синтетичних процесів у даних клітинах, а також порушення не лише синтезу секрету, але і процесу його виведення із цитоплазми. Виявлені ультраструктурні зміни клітинних органел головних екзокриноцитів власних залоз слизової оболонки шлунка являються наслідками гіпоксичної альтерації та метаболічних порушень (як проявів загальної дегідратації) та мають деструктивно-дистрофічний з переходом у некробіотичний характер.
Микроскопические и ультрамикроскопические изменения главных экзокриноцитов слизистой оболочки желудка в условиях сублетальной общей дегидратации организма В. И. Гулая, В. З. Сикора, О. С. Ярмоленко, В. И. Бумейстер, Н. С.Пернаков, В. А. Бойко Функциональное состояние главных клеток слизистой оболочки желудка отражает способность к расщеплению белков и полноценному усвоению необходимых для организма веществ в условиях общей дегидратации организма тяжелой степени. Цель: Выявить морфологические и ультрамикроскопические изменения главных экзокриноцитов фундального отдела желудка крыс в условиях общего обезвоживания организма сублетальной степени тяжести. Материалы и методы. На зрелых лабораторных крысах экспериментальной серии было смоделировано влияние общего обезвоживания сублетальной степени, которое достигалось на 9 сутки эксперимента. Во время эксперимента животных содержали на полном безводном режиме и кормили сухим гранулированным кормом. Образцы для микроскопического и ультрамикроскопического исследования изготовливались по общепринятым методикам. Результаты оценивались на световом микроскопе «Olympus» с фотографической регистрацией морфологической картины видеокамерой Baumer / optronic. Typ: СX05c и электронном микроскопе ЭМ-125. Морфометрические исследования проводились с помощью программы «Digimizer». Результаты. Изучены средние показатели площади сечения цитоплазмы и ядер главных клеток, их микроскопические и ультрамикроскопические изменения в условиях тяжелой степени общей дегидратации организма. Выводы. Тяжелая степень общей дегидратации организма сопровождается уменьшением общего количества клеток в собственных железах желудка на 21,22% (р<0,0001), а также количества главных экзокриноцитов на 1 железу на 19,43% (р<0,0001) относительно группы контроля. В процентном значении от общего количества клеток в собственных железах желудка на 9 сутки эксперимента главные экзокриноциты составляют 37,66%. Морфометрическим исследованием выявлено уменьшение площади сечения цитоплазмы клеток на на 37,73% (р<0,0001), ядер - на 21,97% (р=0,0110). Ультраструктурные трансформации главных экзокриноцитов являются признаками резкого снижения интенсивности синтетических процессов в данных клетках, а также нарушения не только синтеза секрета, но и процесса его вывода из цитоплазмы. Выявленные ультраструктурные изменения клеточных органелл главных экзокриноцитов собственных желез слизистой оболочки желудка являются результатом гипоксической альтерации и метаболических нарушений (как проявлений общей дегидратации) и имеют деструктивно-дистрофический с переходом в некробиотический характер.
The functional state of the chief cells of the gastric mucosa reflects the ability to break down proteins and fully absorb the substances necessary for the body under the influence of a heavy degree of general dehydration of the organism. The aim To reveal morphological and ultramicroscopic changes of the chief exocrinocytes of the fundus of the stomach of rats under the influence of a sublethal degree of general dehydration of the organism. Materials and methods. The influence of total dehydration of a sublethal degree was modeled on mature laboratory rats of the experimental series. It was achieved on the 9th day of the experiment. During the experiment, the animals were kept in a complete anhydrous regime and fed dry granulated food. Samples for microscopic and ultramicroscopic studies were prepared according to generally accepted techniques. The results were evaluated on a light microscope "Olympus" with a photographic registration of the morphological picture by a Baumer / optronic video camera. Type: CX05c and by electron microscope EM-125. Morphometric studies were carried out using the program «Digimizer». Results. The average values of the cross-sectional area of the cytoplasm and the nuclei of the chief cells, their microscopic and ultramicroscopic changes under influence of a heavy degree of general dehydration of the organism were studied. Conclusions. The heavy degree of general dehydration of the organism is accompanied by a decrease in the total number of cells in the stomach's own glands on 21.22% (p<0.0001) and in the number of chief exocrinocytes on 19,43% (р<0,0001) relative to the control group. As a percentage of the total number of cells in the stomach's own glands on the 9th day of the experiment, the chief exocrinocytes are 37.66%. A morphometric study revealed a decrease in the cross-sectional area of the cytoplasm of cells on 37.73% (p <0.0001), of nuclei on 21.97% (p = 0.0110). Ultrastructural transformations of the chief exocrinocytes are signs of a sharp decrease in the intensity of synthetic processes in these cells, as well as a violation of not only the synthesis of the secret, but also the process of its withdrawal from the cytoplasm. The revealed ultrastructural changes in the cell organelles of the chief exocrinocytes of the own glands of the gastric mucosa are results of hypoxic alteration and metabolic disturbances (as manifestations of general dehydration) and are destructive-dystrophic with the transition to necrobiotic in nature.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Ukraine Ukraine
28
Unknown Country Unknown Country
26

Downloads

Ukraine Ukraine
29
Unknown Country Unknown Country
8

Files

File Size Format Downloads
Hula_Sikora_Yarmolenko_2018.pdf 692,45 kB Adobe PDF 37

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.