Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70860
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Проблеми розслідувань кримінальних проваджень віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань
Other Titles Problems of investigation of criminal proceedings relevant to the conformity of the state bureau of investigations
Authors Ilchenko, Oleksandr Vasylovych
Проценко, Віталій Олександрович
Проценко, Виталий Александрович
Protsenko, Vitaliy Oleksandrovich
Keywords державне бюро розслідувань
государственное бюро расследований
State Bureau of Investigations
розслідування
расследование
investigation
кримінальне провадження
уголовное производство
criminal proceedings
правоохоронні органи
правохранительные органы
law enforcement agencies
прокуратура
prosecutor's office
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70860
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Ільченко, О.В. Проблеми розслідувань кримінальних проваджень віднесених до підслідності державного бюро розслідувань / О.В. Ільченко, В.А. Проценко // Правові горизонти. - 2018. - № 12 (25). - С. 42-47.
Abstract У даній статті висвітлено актуальні проблеми становлення та функціонування одного з новостворених органів - Державного бюро розслідувань. Наведений вище орган спрямований на захист прав, свобод, інтересів людини та громадянина від порушень з боку органів державної влади. Одним з головних завдань Державного бюро розслідувань є захист і відновлення прав людини у разі порушення їх правоохоронними органами. Значна кількість позовів до Європейського суду з прав людини саме через порушення прав співробітниками правоохоронних органів, саме це стало однією з підстав дослідження Державного бюро розслідувань як важеля захисту прав людини. У представленій роботі досліджено спеціальний статус Державного бюро розслідувань який є гарантією його діяльності та встановлено можливі ризики з наданням такого прецедентного статусу на території України. Внаслідок аналізу статті 216 та перехідних положень КПК України були виявлені ризики у проведенні кримінальних проваджень, допустимості зібраних доказів та притягненні винних до кримінальної відповідальності. В даній статті досліджені ризики, які матимуть вплив на поширення безкарності та не притягнення осіб до відповідальності за вчинення суспільно-небезпечних діянь у зв’язку з фактичним не функціонуванням Державного бюро розслідувань та проблемними питаннями, пов’язаними з прийняттям Закону України «Про Державне бюро розслідувань». У процесі аналізу норм ЗУ «Про Державне бюро розслідувань» було виявлено ризики що стосуються добору працівників до новоствореного органу. Зокрема встановлення конкретних відсотків добору працівників з колишніх слідчих, прокурорів та працівників оперативно-розшукових підрозділів є загрозою для існування тих же злочинних схем та прикривання вчинених протиправних діянь деякими категоріями осіб. Під час аналізу ЗУ наведеного вище, окрім дискусійного відсоткового співвідношення, були встановлені конституційні проблеми деяких норм ЗУ «Про Державне бюро розслідувань». Так званий «правоохоронний колапс» існує й надалі оскільки за тривалий проміжок часу законодавець не спромігся вчасно внести зміни до КПК України. У статті наведені шляхи та способи подолання проблем підслідності та розслідування деяких категорій проваджень, зокрема запропоновано внесення змін до КПК України та ЗУ «Про державне бюро розслідувань».
В данной статье освещены актуальные проблемы становления и функционирования одного из вновь органов - Государственного бюро расследований. Приведенный выше орган направлен на защиту прав, свобод, интересов человека и гражданина от нарушений со стороны органов государственной власти. Одной из главных задач Государственного бюро расследований является защита и восстановление прав человека в случае нарушения их правоохранительными органами. Значительное количество исков в Европейский суд по правам человека именно из-за нарушения прав сотрудниками правоохранительных органов, именно это стало одним из оснований исследования Государственного бюро расследований как рычага защиты прав человека. В представленной работе исследованы специальный статус Государственного бюро расследований который является гарантией его деятельности и установлены возможные риски с предоставлением такого прецедентного статуса на территории Украины. Вследствие анализа статьи 216 и переходных положений УПК Украины были выявлены риски в проведении уголовных производств, допустимости собранных доказательств и привлечении виновных к уголовной ответственности. В данной статье исследованы риски, которые будут иметь влияние на распространение безнаказанности и не привлечение к ответственности за совершение общественно опасных деяний в связи с фактически функционированием Государственного бюро расследований и проблемными вопросами, связанными с принятием Закона Украины «О Государственном бюро расследований ». В процессе анализа норм Закона Украины «О Государственном бюро расследований» было выявлено риски касающиеся отбора работников во вновь органа. В частности установление конкретных процентов отбора работников из бывших следователей, прокуроров и работников оперативно-розыскных подразделений является угрозой для существования тех же преступных схем и прикрытие совершенных противоправных деяний некоторыми категориями лиц. При анализе ЗУ приведенного выше, кроме дискуссионного процентного соотношения, были установлены конституционные проблемы некоторых норм Закона Украины «О Государственном бюро расследований». Так называемый «правоохранительный коллапс» существует и в дальнейшем поскольку за длительный промежуток времени законодатель не смог вовремя внести изменения в УПК Украины. В статье приведены пути и способы преодоления проблем подследственности и расследования некоторых категорий производств, в частности предложено внесение изменений в УПК Украины и Закона Украины «О государственном бюро расследований».
The article analyzed the current problems of the formation and functioning of one of the newly created bodies - the State Bureau of Investigations. The above authority is aimed at protecting the rights, freedoms, interests of a person and citizen from violations by state authorities. One of the main tasks of the State Bureau of Investigations is the protection and restoration of human rights in case of violation by their law enforcement bodies. A significant number of claims to the European Court of Human Rights is due to violations of the rights of law enforcement officials, which was one of the grounds for the investigation of the State Investigation Bureau as a leverage for human rights protection. In the presented work, the special status of the State Bureau of Investigations as one of the guarantees of its activities was investigated and the risks identified with the provision of such a case-law status on the territory of Ukraine were identified. As a result of the analysis of Article 216 and the transitional provisions of the CPC of Ukraine, there were identified risks in conducting criminal proceedings, the admissibility of evidence gathered and bringing the perpetrators to justice. This article examines the risks that will have an impact on the spread of impunity and not bringing people to account for socially dangerous acts in connection with the actual non-functioning of the State Bureau of Investigations and the adoption of the poor-quality Law of Ukraine "On the State Bureau of Investigations". In the course of the analysis of the rules of the Law on the State Investigation Bureau, risks were identified regarding the percentage of employees' selection before the newly created body. In particular, the establishment of specific percentages of recruiting from former investigators, prosecutors and operatives of operational units is a threat to the existence of the same criminal schemes and to cover the unlawful acts committed by certain categories of persons. In analyzing the MOU above, in addition to the discursive percentage, certain constitutional issues of some of the Law "On the State Bureau of Investigations" were established. The so-called "law enforcement collapse" continues to exist, since the legislator failed to make changes to the CPC in a timely manner. The article presents ways and means to overcome the problems of investigation and investigation of certain categories of proceedings, in particular, amendments were introduced to the CPC of Ukraine and the Law on "On the State Bureau of Investigations".
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Lithuania Lithuania
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
3240
United Kingdom United Kingdom
1620
United States United States
811
Unknown Country Unknown Country
49

Downloads

Ukraine Ukraine
3241
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
37

Files

File Size Format Downloads
Ilchenko_Protsenko_Problems_of_investigation_of_criminal_ proceedings.pdf 1,48 MB Adobe PDF 3280

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.