Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70861
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Впровадження міжнародного досвіду щодо застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні
Other Titles Іmplementation of the international experience on the application of preventive measures in criminal proceedings
Authors Ilchenko, Oleksandr Vasylovych
Канівець, А.М.
Keywords кримінальне провадження
уголовное производство
criminal proceedings
запобіжні заходи
меры пресечения
preventive measures
міжнародний досвід
международный опыт
international experience
нормативно-правові акти
нормативно-правовые акты
legal acts
практика ЄСПЛ
practice European Court of Human Rights
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70861
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Ільченко, О.В. Впровадження міжнародного досвіду щодо застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні [Текст] / О.В. Ільченко, А.М. Канівець // Правові горизонти. - 2018. - № 11(24). - С. 54-59. - DOI: 10.21272/legalhorizons.2018.i11.p54.
Abstract У статті проаналізовано та досліджено нормативно-правові акти, які містять у собі положення, що стосуються застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні та практика впровадження Європейського досвіду в національному судочинстві. Принципи правової держави і демократичного суспільства, міжнародно - правові стандарти захисту прав людини однозначно передбачають можливість судового захисту на всіх етапах кримінального судочинства. Запобіжні заходи це особливий вид інституту Кримінально - процесуального права. Вони виконують важливу роль у перешкоджанні вчинення правопорушень та дають змогу уникнути ризиків, що негативно впливають на швидкість та повноту розслідування кримінальних правопорушень. Запобіжні заходи є найбільш суворим видом кримінально-процесуального примусу і застосовуються для забезпечення успішного здійснення досудового провадження та судового розгляду кримінальних правопорушень. Використання запобіжних заходів завжди пов'язане з обмеженням певних прав громадян, хоча і мають на меті досягнення належної поведінки обвинуваченого (підозрюваного). Ось чому велике значення має правомірність обмеження прав особи при застосуванні зазначених заходів. У зв'язку з цим більш широке застосування запобіжних заходів, не пов'язаних з ув'язненням під варту, може виконати завданнями, поставлені перед кримінально-процесуальною діяльністю з мінімальним обмеженням прав і свобод особи.
В статье проанализированы и исследованы нормативно-правовые акты, которые включают в себя положения, касающиеся применения мер пресечения в уголовном производстве и практика внедрения Европейского опыта в национальном судопроизводстве. Принципы правового государства и демократического общества, международно - правовые стандарты защиты прав человека однозначно предусматривают возможность судебной защиты на всех этапах уголовного судопроизводства. Меры предосторожности это особый вид института Уголовно - процессуального права. Они играют важную роль в препятствовании совершение правонарушений и позволяют избежать рисков, негативно влияющих на скорость и полноту расследования уголовных правонарушений. Меры предосторожности является наиболее строгим видом уголовно-процессуального принуждения и применяются для обеспечения успешного осуществления досудебного производства и судебного рассмотрения уголовных правонарушений. Использование мер всегда связано с ограничением определенных прав граждан, хотя и имеют целью достижение надлежащего поведения обвиняемого (подозреваемого). Вот почему большое значение имеет правомерность ограничения прав личности при применении указанных мер. В связи с этим более широкое применение мер, не связанных с заключением под стражу, может выполнить задачи, поставленные перед уголовно-процессуальной деятельностью с минимальным ограничением прав и свобод личности.
In the article it was analyzed and investigated regulatory acts that contain provisions related to the application of preventive measures in criminal proceedings and the practice of implementing European experience in the national legal process. The principles of a rule of law and a democratic society, international legal standards for the protection of human rights clearly provide for the possibility of judicial protection at all stages of criminal justice. Precautionary measures is a special type of institution of Criminal -procedural law. They play an important role in preventing offenses and preventing risks that adversely affect the speed and completeness of criminal offenses. Preventive measures are the most rigorous form of criminal procedural coercion and are used to ensure the successful implementation of pre-trial proceedings and judicial review of criminal offenses. The using of precautionary measures is always linked to the restriction of certain rights of citizens, although they are aimed at achieving the proper conduct of the accused (suspect). That is why the importance of limiting the rights of individuals in the application of these measures is of great significance. In this regard, the wider use of precautionary measures not related to imprisonment may fulfill the tasks set before criminal proceedings with minimal restrictions on the rights and freedoms of the individual.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
2539
United Kingdom United Kingdom
1270
United States United States
636
Unknown Country Unknown Country
37

Downloads

France France
597
Norway Norway
1
Ukraine Ukraine
2540
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
40

Files

File Size Format Downloads
Ilchenko_Іmplementation_of_the_international_experience.pdf 1,55 MB Adobe PDF 3180

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.