Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70874
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Удосконалення технологічного процесу виготовлення штока 1.2780.99.210.01 шляхом мінімізації собівартості його виготовлення в умовах дрібносерійного виробництва
Authors Биков, М.С.
Keywords технологічний процес
технологический процесс
technological process
шток
stem
собівартість
себестоимость
cost
верстатний пристрій
станочное приспособление
fixture
режим різання
режим резания
cutting conditions
Type Masters thesis
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70874
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Биков, М.С. Удосконалення технологічного процесу виготовлення штока 1.2780.99.210.01 шляхом мінімізації собівартості його виготовлення в умовах дрібносерійного виробництва [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра спец.: 131 - прикладна механіка / М.С. Биков; наук. керівник І.М. Дегтярьов. – Суми: СумДУ, 2018 – 110 с.
Abstract Сучасне машинобудівне виробництво характеризується багатономенклатурністю виробів і нестабільністю обсягів випуску продукції тому необхідно для збереження конкурентоздатності підприємства максимально знижувати собівартість виготовлення продукції. На будь-якому підприємстві машинобудівного профілю проектування технологічних процесів обробки і збірки носить варіативний характер. Базуючись на конкретних виробничих умовах технологічні служби повинні спроектувати технологічний процес, що забезпечує мінімальну собівартість виготовлення продукції, що випускається. Тому одним з головних критеріїв ефективності технологічного процесу є його технологічна собівартість, яка включає в себе тільки витрати, пов'язані з конкретним варіантом технологічного процесу отже являє собою актуальну наукову й практичну задачі. Метою цієї роботи є удосконалення технологічного процесу виготовлення штока 1.2780.99.210.01 шляхом мінімізації собівартості його виготовлення в умовах дрібносерійного виробництва. Об'єкт дослідження – деталь «Шток». Предмет дослідження – собівартість виготовлення деталі «Шток». Наукова новизна: розроблено науково обґрунтовані рекомендації з ефективності використання різних систем верстатних пристроїв у конретних виробничих умовах при варіюванні обсягу партії та номенклатури деталей типу шток, що дозволило науково обґрунтовано визначити оптимальний тип верстатного пристрою для обробки деталі шток в заданих виробничих умовах.
Современное машиностроительное производство характеризуется багатономенклатурностью изделий и нестабильностью объемов выпуска продукции поэтому необходимо для сохранения конкурентоспособности предприятия необходимо максимально снижать себестоимость изготовления продукции. На любом предприятии машиностроительного профиля проектирование технологических процессов обработки и сборки носит вариативный характер. Основываясь на конкретных производственных условиях технологические службы должны спроектировать технологический процесс, обеспечивающий минимальную себестоимость изготовления выпускаемой продукции. Поэтому одним из главных критериев эффективности технологического процесса является его технологическая себестоимость, которая включает в себя только расходы, связанные с конкретным вариантом технологического процесса следовательно представляет собой актуальную научную и практическую задачи.. Целью этой работы является усовершенствование технологического процесса изготовления штока 1.2780.99.210.01 путем минимизации себестоимости его изготовления в условиях мелкосерийного производства. Объект исследования: деталь «Шток». Предмет исследования: себестоимость изготовления детали «Шток». Научная новизна: разработаны научно обоснованные рекомендации по эффективности использования различных систем станочных приспособлений в конретных производственных условиях при варьировании объема партии и номенклатуры деталей типа шток, что позволило научно обоснованно определить оптимальный тип станочных приспособлений для обработки детали шток в заданных производственных условиях.
Modern machine-building production is characterized by multi-nomenclature of products and volatility of production volumes, therefore, it is necessary to preserve the competitiveness of the enterprise to minimize the cost of manufacturing products. At any enterprise of the machine-building profile, the design of technological processes of processing and assembly is variable. Based on specific production conditions, technological services should design a technological process that ensures a minimum production cost of manufactured products. Therefore, one of the main criteria of the efficiency of the technological process is its technological cost, which includes only the costs associated with a specific variant of the technological process, therefore, represents actual scientific and practical tasks. The purpose of this work is to improve the process of manufacturing the steam 1.2780.99.210.01 by minimizing the cost of its production in a small-scale production. Object of study: detail “Stem”. Subject of research: the cost of manufacturing of the detail "Stem". Scientific novelty: scientifically substantiated recommendations on the efficiency of the use of different systems of machine tools in specific production conditions have been developed, with variation in the batch volume and the nomenclature of parts of the stock type, which allowed scientifically substantiated determination of the optimal type of machine tool for processing the stock part under the given production conditions.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ТеСЕТ)

Views

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
78
Unknown Country Unknown Country
8

Downloads

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
67
Unknown Country Unknown Country
73

Files

File Size Format Downloads
Bykov_mag_rob.2018.pdf 3,19 MB Adobe PDF 141

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.