Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70880
Title: Адміністративно-правові аспекти щодо недоторканості державного кордону України
Authors: Ilchenko, Oleksandr Vasylovych
Keywords: державний кордон
государственная граница
state border
державна прикордонна служба
государственная пограничная служба
dangerous border service
недоторканість
неприкосновенность
inviolability
Issue Year: 2018
Publisher: Центр Наукових правових досліджень
Citation: Ільченко, О.В. Адміністративно-правові аспекти щодо недоторканості державного кордону України [Текст] / О.В. Ільченко // Теорія і практика сучасної юриспруденції: матеріали Міжнародної міждисциплінарної конференції: тези доповідей. – Київ: Центр Наукових правових досліджень, 2018.– С. 86-87.
Abstract: У добу глобалізації та регіональної інтеграції певні атрибути суверенітету держав втрачають своє первісне значення. Це стосується, зокрема, кордонів, які у значної частини країн Європи сьогодні є практично непомітними. Про їхню присутність у минулому свідчать лише таблички у вигляді дорожних знаків з назвою, наприклад, Німеччини, Бельгії чи Франції. Водночас для низки країн Східної Європи, які постали на політичній мапі світу після падіння «берлінського муру» і розпаду Радянського Союзу, державні кордони надалі залишаються важливим чинником гарантування їхньої незалежності й територіальної цілісності. На сьогоднішній день потреба підвищення безпеки на державному кордоні України набуває все більшої актуальності у контексті активізації транскордонної організованої злочинності, незаконної міграції населення, міжнародного тероризму та контрабандної діяльності та збройного конфлікту з Російською Федерацією на сході України. Це зумовлює потребу удосконалення національної системи державного регулювання у сфері прикордонної безпеки, що є одним із актуальних державних завдань. У контексті зазначеного першочерговим завданням є розуміння суті державного кордону, його недоторканості та безпеки на різних рівнях державної влади та управління, що викликає закономірну необхідність поглиблювати теоретичні підходи до розуміння цього поняття.
В эпоху глобализации и региональной интеграции определенные атрибуты суверенитета государств теряют свое первоначальное значение. Это касается, в частности, границ, которые в значительной части стран Европы сегодня практически незаметными. Об их присутствии в прошлом свидетельствуют лишь таблички в виде дорожных знаков с названием, например, Германии, Бельгии или Франции. В то же время для ряда стран Восточной Европы, которые появились на политической карте мира после падения «Берлинской стены» и распада Советского Союза, государственные границы продолжают оставаться важным фактором обеспечения их независимости и территориальной целостности. На сегодняшний день потребность повышения безопасности на государственной границе Украины приобретает все большую актуальность в контексте активизации трансграничного организованной преступности, незаконной миграции населения, международного терроризма и контрабандной деятельности и вооруженного конфликта с Российской Федерацией на востоке Украины. Это обусловливает необходимость совершенствования национальной системы государственного регулирования в сфере пограничной безопасности, является одной из актуальных государственных задач. В контексте указанного первоочередной задачей является понимание сути государственной границы, его неприкосновенности и безопасности на различных уровнях государственной власти и управления, вызывает закономерную необходимость углублять теоретические подходы к пониманию этого понятия.
In the era of globalization and regional integration, certain attributes of sovereignty of states are losing their primordial significance. This applies, in particular, to the borders that are practically invisible in much of Europe today. Only their sign plates in the form of road signs with a name, for example, Germany, Belgium or France, testify to their presence in the past. At the same time, for a number of countries in Eastern Europe that emerged on the political map of the world after the fall of the Berlin Wall and the collapse of the Soviet Union, state frontiers continue to be an important factor in guaranteeing their independence and territorial integrity. Today, the need to improve security at the state border of Ukraine is gaining momentum in the context of the intensification of transborder organized crime, illegal migration of people, international terrorism and smuggling and armed conflict with the Russian Federation in eastern Ukraine. This leads to the need to improve the national system of state regulation in the field of border security, which is one of the most urgent tasks of the state. In the context of this priority task is an understanding of the essence of the state border, its inviolability and security at various levels of state power and management, which causes a natural need to deepen the theoretical approaches to understanding this concept.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70880
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ННІП)

Views
Other6
Downloads
Other3


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Ilchenko_inviolability_of_the_state_border_of_Ukraine.pdf255.29 kBAdobe PDF3Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.