Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70894
Title: Маркетингові нематеріальні активи та вартісь підприємства
Authors: Plikus, Iryna Yosypivna 
Keywords: ділова репутація
деловая репутация
goodwill
вартість підприємства
стоимость предприятия
enterprise value
частка ринку
доля рынка
market share
Issue Year: 2018
Publisher: Сумський національний аграрний університет
Citation: Плікус, І.Й. Маркетингові нематеріальні активи та вартісь підприємства [Текст] / І.Й Плікус // Реінжиніринг бізнес-процесів маркетингової сфери промислових підприємств: монографія / за заг. ред. докт. екон. наук, проф. Л.М. Таранюка - Суми: СНАУ, 2018. - C. 374-378.
Abstract: Динамічність процесів, які відбуваються в економіці, вимагають подальшого проведення теоретично-методичних та практичних досліджень пов’язаних з маркетинговими нематеріальними активами, а саме діловою репутацією підприємства, її впливом на його вартість та пошуку новітніх підходів до її визначення. У статті проаналізовано поняття «ділова репутація» з різних методологічних позицій. Обґрунтовано визначення ділової репутації (гудвілу) за маркетинговим показником «частка ринку» Запропоновано методику визначення вартості підприємства виходячи з вартості чистих активів (балансова вартість) c урахуванням гудвілу (ділової репутації) і величини поточної вартості (на дату оцінки) його майбутньої доданої вартості.
В статье проанализированы понятия «деловая репутация» с разных методологических позиций. Обосновано определение деловой репутации (гудвилла) по маркетинговому показателю «доля рынка». Предложена методика определения стоимости предприятия исходя из стоимости чистых активов (балансовая стоимость) c учетом гудвилла (деловой репутации) и величины текущей стоимости (на дату оценки) его будущей добавленной стоимости.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70894
Type: Book chapter
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views
Other19
Downloads
Other18


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Plikus_dilovareputasia.PDF279.02 kBAdobe PDF18Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.