Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71055
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Characteristics of changes in the cellular composition of gums in clinical observations with time depending on the type of odontopreparation for cermet structures
Other Titles Характеристика изменений клеточного состава десны в динамике клинических наблюдений в зависимости от вида одонтопрепарирования под металлокерамические конструкции
Характеристика змін клітинного складу ясен в динаміці клінічних спостережень залежно від виду одонтопрепарування під металокерамічні конструкції
Authors Radchuk, V.B.
Hasiuk, N.V.
Hasiuk, P.A.
Levandovskyi, R.A.
ORCID
Keywords морфологічні зміни клітинного складу ясен
морфологические изменения клеточного состава десен
morphological changes in the cellular composition of gums
металокерамічні конструкції
металлокерамические конструкции
cermet structures
проміжні епітеліоцити
промежуточные эпителиоциты
intermediate epitheliocytes
сегментоядерні лейкоцити
сегментоядерные лейкоциты
segmented leukocytes
компенсаторно-адаптативна відповідь
компенсаторно-адаптативного ответ
compensatory adaptive response
фіброз періодонту
фиброз периодонта
periodontal fibrosis
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71055
Publisher Sumy State University
License
Citation Characteristics of changes in the cellular composition of gums in clinical observations with time depending on the type of odontopreparation for cermet structures [Текст] = Характеристика змін клітинного складу ясен в динаміці клінічних спостережень залежно від виду одонтопрепарування під металокерамічні конструкції / V.B. Radchuk, N.V. Hasiuk, P.A. Hasiuk, R.A. Levandovsky // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2018. – Т. 6, № 4. – Р. 389-395.
Abstract Вступ. Вивчення впливу одонтопрепарування під металокерамічні конструкції на морфофункціональні зміни тканин зуба дає можливість характеризувати особливості препарування зубів під даний вид конструкцій з метою збереження життєздатності та функціонування їх пульпи. Недостатньо вивченими залишаються питання реактивних змін ясен залежно від виду одонтопрепарування та прогнозованості віддалених результатів протезування з урахуванням індивідуалізованого підходу у віковому аспекті. Мета дослідження. Оптимізувати підходи до одонтопрепарування під повні металокерамічні конструкції із створенням уступу та без нього, виходячи із закономірностей морфологічних змін клітинного складу ясен за умов різних видів одонтопрепарування. Матеріали та методи. Забір матеріалу у пацієнтів проводили з поверхні маргінальної частини ясен шляхом зішкрябу, за допомогою серпоподібної гладилки на 45 добу клінічних спостережень. Забраний матеріал наносили на стерильне предметне скло, фіксували методом сухої фіксації при кімнатній температурі, за умов відкритого доступу повітря, з подальшим забарвленням за методикою Романовського-Гімзи. Результати досліджень та їх обговорення. Проведено вивчення клітинного складу ясен в ділянці відпрепарованих зубів пацієнтів обох клінічних груп спостережень на 45 добу після одонтопрепарування, беручи за основу наукові дані стосовно оновлення епітелію слизової оболонки порожнини рота, який для ясен складає 41–57 діб, за даними В. Л. Бикова. У клітинному складі ясен пацієнтів першої групи переважали проміжні епітеліоцити, за умови наявності поверхневих клітин та рогових лусочок. Проміжні клітини мали центрально розташоване округлої форми ядро, азур-позитивну цитоплазму та видовжену форму, плазмолема узурована. Проміжні клітини з явищами цитопатології. Сегментоядерні лейкоцити із чітко сегментованими ядрами та їх поодинокими юними формами. Гетерогенність клітин мієлоїдного ряду, як реакція на високу активність запального процесу, вказує на диференціювання лейкоцитів. Потужний мікробний склад в подальшому ініціює некробіотичні процеси в епітеліоцитах, та сегментоядерних нейтрофілах. Поряд з цим, за рахунок фагоцитозу, відбувається руйнування цитоплазми сегментоядерних нейтрофільних лейкоцитів, так званий незавершений фагоцитоз. Клітинний склад ясен в ділянці препарованих вітальних зубів пацієнтів другої групи, представлений багатошаровим плоским епітелієм. Переважали проміжні епітеліоцити, за умови наявності поверхневих клітин та рогових лусочок. Наявні поодинокі представники паличкової флори, та проміжні базофільні епітеліоцити переважно кубічної або полігональної форми, із азур-позитивними гранулами в цитоплазмі. Ядро округле, іноді овальне. Клітинний склад ясен в ділянці препарованих депульпованих зубів у пацієнтів обох груп представлений багатошаровим плоским епітелієм із проміжними, поверхневими клітинами та роговими лусочками. Візуалізувалися поодинокі лімфоцити та сегментоядерні лейкоцити. Однією із визначених відмінностей якісної перебудови клітин осіб обох груп була поява в клітинному складі епітеліоцитів, із ознаки подразнення у вигляді різкої базофілії, гомогенізації і вакуолізації цитоплазми як прояв дистрофічного процесу. Із урахуванням того, що в зішкрябі клітини запальної реакції поодинокі, то зміни ясен в даний термін спостережень слід констатувати як ті, які виникли внаслідок порушення диференціації епітелію, відповідно як компенсаторноадаптативна відповідь на фіброз періодонту та в меншій мірі як реакція на одонтопрепарування. Висновки. Результати комплексного цитологічного дослідження вказують, що вищенаведені тинкторіальні особливості ясенних епітеліоцитів у клітинному складі пацієнтів обох груп клінічних спостережень відображають функціонування захисних механізмів тканин ясен в нормі та забезпечують їх гомеостаз.
Изучение влияния одонтопрепарирования под металлокерамические конструкции на морфофункциональные изменения тканей зуба и окружающих тканей дает возможность характеризовать реактивные изменения десен в зависимости от вида одонтопрепарирования и прогнозировать отдаленные результаты протезирования с учетом индивидуализированного подхода в возрастном аспекте. Целью исследования есть оптимизация подходов к одонтопрепарированию под полные металлокерамические конструкции, исходя из морфологических изменений клеточного состава десен. Забор материала у пациентов проводили с поверхности маргинальной части десны путем соскобов с помощью серповидной гладилки на 45 сутки клинических наблюдений с последующей окраской по методике Романовского-Гимза. Проведено изучение клеточного состава десны в области отпрепарированных зубов пациентов обеих клинических группах наблюдений на 45 сутки после одонтопрепарирования, основываясь на научных даннх по обновлению эпителия слизистой оболочки полости рта, который для десен составляет 41–57 суток. Результаты комплексного цитологического исследования указывают, что вышеприведенные тинкториальные особенности десневых эпителиоцитов в клеточном составе пациентов обеих групп клинических наблюдений отражают функционирование защитных механизмов тканей десны в норме и обеспечивают их гомеостаз.
Introduction. The study of the effect of odontopreparation under the cermet structures on the morphofunctional changes in the tooth tissues makes it possible to characterize the features of the preparation of the teeth for this type of structures in order to maintain the viability and functioning of the pulp. The issues of reactive changes in the gums depending on the type of odontopreparation and the predictability of the long-term results of prosthetics, taking into account the individualized approach in the age aspect, remain insufficiently studied. Purpose. Optimize approaches to odontopreparation under full cermet structures with the creation of a ledge and without it, proceeding from the patterns of morphological changes in the cellular composition of the gums in conditions of various types of odontopreparation. Materials and Methods. The material was collected from patients from the surface of the marginal part of the gum by scraping, using a crescent trowel on day 45 of clinical observations. The collected material was applied to a sterile objective glass, fixed by dry fixation at room temperature, under open-air conditions, followed by Romanovsky-Gimsa staining. Discussion. The study of cellular gum composition in the area of the prepared teeth of patients of both clinical groups of observations on the 45th day after odontopreparation, based on scientific data on the renewal of the epithelium of the oral mucosa, which for gums is 41–57 days, according to V. L. Bykov. In the cellular composition of the gums of patients of the first group, intermediate epithelial cells predominated, if surface cells and horny scales are present. Intermediate cells had a centrally located rounded nucleus, an azure-positive cytoplasm and an elongated form, implanted plasmolemma. Intermediate cells with the phenomena of cytopathology. Segmented nucleated leukocytes with clearly segmented nuclei and their individual young forms. The heterogeneity of myeloid cells, as a response to the high activity of the inflammatory process, indicates the differentiation of leukocytes. A powerful microbial composition subsequently initiates necrobiotic processes in epithelial cells, and segmented neutrophils. Along with this, due to phagocytosis, the cytoplasm of segmented neutrophilic leukocytes is destroyed, the so-called incomplete phagocytosis. Cellular gum composition in the region of the prepared vital teeth of patients of the second group, represented by multilayered flat epithelium. Interim epithelial cells predominated, provided that surface cells and horny scales were present. Available single representatives of rod-like flora and intermediate basophilic epithelial cells are predominantly cubic or polygonal, with azur-positive granules in the cytoplasm. The nucleus is round, sometimes oval. Cellular gum composition in the region of the prepared endodonticaly treated teeth in the patients of both groups is represented by multilayered flat epithelium with intermediate surface cells and horny scales. Single lymphocytes and segmental leukocytes were visualized. One of the definite differences in the qualitative rearrangement of the cells of both groups’ individuals was the appearance of epithelial cells in the cellular structure, with signs of irritation in the form of a sharp basophilia, homogenization and vacuolization of the cytoplasm as a manifestation of a dystrophic process. Taking into account the fact that in the scraping cells of the inflammatory reaction are rare gingival changes in this term of observations should be stated as those that arose because of epithelium differentiation violation accordingly as a compensatory adaptive response to periodontal fibrosis and, to a lesser extent, as a response to odontopreparation. Conclusions. The results of a complex cytological study indicate that the above tinctorial features of gingival epitheliocytes in the cellular composition of patients in both groups of clinical observations reflect the functioning of the protective mechanisms of gum tissue in norm and provide their homeostasis.
Appears in Collections: Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень (2013-2018)

Views

Australia Australia
1
China China
770047706
Germany Germany
7263092
Greece Greece
6166
Iran Iran
1
Ireland Ireland
7263091
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
811
Singapore Singapore
-764389213
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
240571293
United Kingdom United Kingdom
75343984
United States United States
702825087
Unknown Country Unknown Country
501157226
Vietnam Vietnam
6163

Downloads

China China
1540095411
France France
1
Germany Germany
1
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
405798599
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
770047708
Unknown Country Unknown Country
501157227
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Radchuk_characteristics.pdf 526,05 kB Adobe PDF -1077868345

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.