Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71073
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Modern Kharkiv teenagers’ attitude to health and healthy lifestyle
Other Titles Отношение к здоровью и здоровому образу жизни современных харьковских подростков
Ставлення до здоров'я та здорового способу життя сучасних Харківських підлітків
Authors Shvets, A.N.
Shvets, Yu.N.
Korobkova-Arzhannikova, A.V.
Keywords підлітки
подростки
adolescents
здоров'я
здоровье
health
здоровий спосіб життя
здоровый образ жизни
healthy lifestyle
чинники ризику
факторы риска
risk factors
медико-профілактичні заходи
медико-профилактические мероприятия
medical-prophylactic measures
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71073
Publisher Sumy State University
License
Citation Shvets, A.N. Modern Kharkiv teenagers' attitude to health and healthy lifestyle [Текст] = Ставлення до здоров'я та здорового способу життя сучасних харківських підлітків / A.N. Shvets, Yu.N. Shvets, A.V. Korobkova-Arzhannikova // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2018. – Т. 6, № 4. – Р. 409-415.
Abstract У статті розкрита проблема того, що сучасна молодь характеризується недбалістю в ставленні до свого здоров'я. Багато в чому це визначено відсутністю протягом тривалого періоду часу соціальної політики держави в пропаганді здорового способу життя, достатній медико-профілактичної допомоги населенню, що тягне за собою поширення хронічної патології серед дітей та підлітків, зниження народжуваності та зростання смертності серед осіб працездатного віку. Представлені показники здоров'я підлітків та чинники ризику його порушень серед підлітків 14–18 років в 2017 р (на прикладі м. Харкова). В результаті проведеного дослідження встановлено, що 16 % з них мають ту чи іншу хронічну патологію різного ступеня вираженості, а 52 % мають функціональні розлади. Серед підлітків 14–18 років збільшилися показники поширеності: хвороб опорнорухової системи – в 10 разів; патології органів зору – в 2,8 рази і нервово-психічних захворювань – в 6,3 рази. Відзначено інтенсивне зростання показників поширеності: хвороб, що передаються статевим шляхом, наркоманії. Дуже високу смертність юнаків і дівчат 14–18 років обумовлюють суїциди і насильницькі причини. Формування порушення здоров'я молоді головним чином обумовлено: девіантною і саморуйнівною формами поведінки; проблемами з соціалізацією цих контингентів; великою агресивністю соціального середовища. Таким чином, показники стану здоров'я підлітків та тенденції їх зміни вкрай несприятливі. Добре відомо, що поряд з факторами спадковості на формування здоров'я підлітків великий вплив роблять фактори середовища проживання і умов життєдіяльності: антропогенні, навчально-освітні, сімейнопобутові, фактори ідеології і культури. Для розробки оздоровчих і профілактичних стратегій важливо знати, які чинники і детермінанти грають головну роль в формуванні порушень здоров'я підліткового населення і молоді на сучасному етапі розвитку українського суспільства.
В статье раскрыта проблема того, что современная молодежь характеризуется небрежностью в отношении к своему здоровью. Во многом это определено отсутствием в течение длительного периода времени социальной политики государства в пропаганде здорового образа жизни, достаточной медико-профилактической помощи населению, что влечет за собой распространение хронической патологии среди детей и подростков, снижение рождаемости и рост смертности среди лиц трудоспособного возраста. Представлены характеристики здоровья подростков и факторы риска его нарушений среди подростков 14–18 лет в 2017 г. (на примере г. Харьков). В результате проведенного исследования установлено, что 16 % из них имеют ту или иную хроническую патологию различной степени выраженности, а 52 % имеют функциональные расстойства. Среди подростков 14–18 лет увеличились показатели распространенности: болезней опорно-двигательной системы – в 10 раз; патологии органов зрения – в 2,8 раза и нервно-психических заболеваний – в 6,3 раза. Отмечен интенсивный рост показателей распространённости: болезней, передаваемых половым путем, наркомании. Очень высокую смертность юношей и девушек 14–18 лет обусловливают суициды и насильственные причины. Формирование нарушения здоровья молодёжи главным образом обусловлено: девиантными и саморазрушительными формами поведения; проблемами с социализацией этих контингентов; большой агрессивностью социальной среды. Таким образом, показатели состояния здоровья подростков и тенденции их изменения крайне неблагоприятны. Хорошо известно, что наряду с факторами наследственности на формирование здоровья подростков большое влияние оказывают факторы среды обитания и условий жизнедеятельности: антропогенные, учебнообразовательные, семейно-бытовые, факторы идеологии и культуры. Для разработки оздоровительных и профилактических стратегий важно знать, какие факторы и детерминанты играют главную роль в формировании нарушений здоровья подросткового населения и молодежи на современном этапе развития украинского общества.
The article reveals the problem of that modern youth is characterized by negligence in relation to their health. In many aspects this is determined by the absence for a long period of time of the state's social policy in promoting of healthy lifestyle, sufficient medical care for the population, which leads to the spread of chronic pathology among children and adolescents, a decrease of the birth rate and an increase of mortality among working-age people. The characteristics of adolescents' health and the risk factors of the disorders among adolescents aged 14–18 in 2017 are presented. The purpose of the study was to identify trends and factors of the state of health of the younger generation aiming to develop scientifically grounded recommendations for early detection and correction of violations in their health state in order to choose the optimal solution for introduction of health saving technologies in life. Monitoring of detection of health state was performed during a comprehensive survey of adolescents in the process of their education. The study involved 387 Kharkiv pupils aged 14–18 (195 boys and 192 girls). As a result of the study, 16 % of them have some chronic pathology of varying severity, and 52 % have functional disorders. Among adolescents aged 14–18, prevalence rates increased: diseases of the musculoskeletal system – by 10 times; pathology of the organs of vision – by 2.8 times, and neuropsychic diseases – by 6.3 times. The study revealed that today the common trends in the health state of the younger generation are increasing chronic pathology, underestimation of own health and growing popularity of bad habits among children and adolescents. The formation of violation of the health of young people is mainly due to: deviant and self-destructive forms of behavior; problems with the socialization of studied contingent; high aggressiveness of the social environment. It is well known that along with factors of heredity, the formation of adolescent health is strongly influenced by factors of the habits and living conditions: anthropogenic, educational, family-household, ideological and cultural. For the development of health and prevention strategies it is important to know what factors play a major role in shaping the health disorders of adolescents and young people at the present stage of development of Ukrainian society.
Appears in Collections: Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень (2013-2018)

Views

China China
1
Finland Finland
1
Germany Germany
32975
Greece Greece
1
Ireland Ireland
106164
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
4021
Philippines Philippines
212329
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
180
United Kingdom United Kingdom
1004
United States United States
571036
Unknown Country Unknown Country
16
Vietnam Vietnam
2010

Downloads

Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
160
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
18496
Unknown Country Unknown Country
3
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Shvets_modern.pdf 545,61 kB Adobe PDF 18662

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.