Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71075
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Удосконалення системи управління ліквідністю банку шляхом введення додаткових інструментів оцінки ліквідності
Other Titles Bank liquidity management improvement by introduction of the liquidity estimation tools
Authors Підопригора, Л.С.
Keywords ліквідність
ликвидность
liquidity
система управління ліквідністю
система управления ликвидностью
liquidity management system
оптимізація управління ліквідністю
оптимизация управления ликвидностью
optimization of liquidity management
розрив
разрыв
gap
контрагент
counterparty
Type Masters thesis
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71075
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Підопригора, Л.С. Удосконалення системи управління ліквідністю банку шляхом введення додаткових інструментів оцінки: робота на здобуття кваліфікаційного рівня магістра, спец.: 072 - фінанси, банківська справа та страхування / Л.С. Підопригора; наук. керівник І.В. Бєлова. – Суми: СумДУ, 2018. – 68 с.
Abstract Розкрито поняття ліквідності та факторів що впливають на неї; визначені шляхи аналізу ліквідності в банках на основі використання світового досвіду; розглянуто основні підходи щодо побудови системи управління ліквідністю в банках; досліджено інструменти та оцінку ліквідності для поліпшення фінансової стійкості комерційних банків; проаналізовано ліквідність та систему управління нею в АТ КБ«Приватбанк»; запропоновано шляхи покращення ліквідності АТ КБ«Приватбанк».
Раскрыто понятие ликвидности и факторы, влияющих на нее; определены пути анализа ликвидности в банках на основе использования мирового опыта; рассмотрены основные подходы к построению системы управления ликвидностью в банках; исследованы инструменты и оценка ликвидности для улучшения финансовой устойчивости коммерческих банков; проанализированы ликвидность и система ее управления в АО КБ «Приватбанк»; предложены пути улучшения ликвидности АО КБ «Приватбанк».
The concept of liquidity and the factors influencing it are disclosed; defined ways of liquidity analysis in banks based on the use of world experience; the main approaches to building a liquidity management system in banks are considered; tools and liquidity assessments have been explored to improve the financial sustainability of commercial banks; liquidity and its management system were analyzed in JSC CB "Privatbank"; ways of improvement of liquidity of JSC CB "Privatbank" are offered.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
1
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
312909
United Kingdom United Kingdom
2625
United States United States
146547
Unknown Country Unknown Country
17183

Downloads

Germany Germany
479269
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
5248
Ukraine Ukraine
312911
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
9247
Unknown Country Unknown Country
58

Files

File Size Format Downloads
Pidoprigora_Masters_thesis.pdf 1,2 MB Adobe PDF 806735

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.