Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71445
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Національна поліція в системі правоохоронних органів: правові принципи діяльності
Other Titles National police in the system of law enforcement and its legal principles of activity
Authors Ilchenko, Oleksandr Vasylovych
Keywords реформування
реформирование
reformation
національна поліція
национальная полиция
national police
правоохоронні органи
правохранительные органы
law enforcement agencies
принципи
принципы
principles
повноваження
полномочие
powers
оперативно-розшукова діяльність
оперативно-розыскная деятельность
operative-search activity
процесуальна діяльність
процесуальная деятельность
procedural activity
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71445
Publisher Правові горизонти
Citation Ільченко, О.В. Національна поліція в системі правоохоронних органів: правові принципи діяльності [Текст] / О.В. Ільченко // Правові горизонти. - 2018. - Вип. 13(26).
Abstract Однією з основних складових Міністерства внутрішніх справ України є Національна поліція України. Під час проведення реформування правоохоронної системи України необхідно визначити місце Національної поліції в системі Міністерства внутрішніх справ України, форми їх взаємодії та способи координації. У зв’язку з цим, постало нагальне питання щодо впровадження нових стандартів в організації діяльності та управлінні органами Національної поліції. Існує давно сформована думка, що відокремлення процесуальної діяльності від оперативно-розшукової є одним із факторів укріплення законності. На Міністерство внутрішніх справ України має бути покладена законодавча діяльність у сфері діяльності поліції та розробка стратегії її діяльності та фінансування, відповідно Національна поліція України має повністю змінити свої орієнтири за для виконання безпосередньо всіх професійних функцій по охороні громадського порядку й громадської безпеки та боротьбі з правопорушеннями. Важливу роль відіграє виконання службовцями дисципліни та встановлених вимог і правил, недотримання яких може обернутись для суспільства і людини не тільки матеріальною шкодою, а й серйозними соціальними й моральними збитками. За для організації роботи повинні бути створені мінімально необхідні повноваження для органів виконавчої влади які будуть безпосередньо поєднані з договірними формами взаємовідносин із членами суспільства та контролюватись загальним управлінням. Будь-які вимоги щодо виконання не можуть застосовуватися тільки до працівників правоохоронних органів, громадяни також повинні бути відповідальними перед суспільством і державою, у всіх випадках дотримуючись принципів законності, свободи вираження поглядів та інформації. У процесі оптимізації повноважень органів виконавчої влади при укладанні нормативно-правових актів, які стосуються організації діяльності органів Національної поліції України необхідно враховувати наявність як внутрішніх та зовнішніх чинників, що впливають на формування і функціонування поліції в системі правоохоронних органів.
One of the elements of the reform of the law-enforcement system is the definition of the place of the police in the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, the relations between the National Police of Ukraine and the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. There is a long-held idea that the separation of procedural activities from the operational search is one of the factors strengthening the rule of law. The Ministry of Internal Affairs of Ukraine should make legislative activities in the field of police activity and the development of a strategy for its activities and funding, in accordance, the National Police of Ukraine should completely change its guideline for the direct execution of all professional functions in the protection of public order and public safety and the fight against offenses. An important role is played by the employees of the discipline and the established requirements and rules, the failure to comply which may turn out to society and man not only material damage, but also serious social and moral damage. In order to organize work, the minimum necessary powers for executive authorities should be created, which will be directly linked to contractual forms of relations with members of society and controlled by the general management. Any requirements for enforcement can not be imposed only on law enforcement officers, citizens must also be liable to society and the state, in all observing the principles of legality, freedom of expression and information. In the process of optimizing the powers of the executive authorities in the rule-making process, it is necessary to take into account the existence of both internal and external principles of the formation and functioning of the activities of the National Police of Ukraine in the system of law enforcement agencies.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
78
Unknown Country Unknown Country
67

Downloads

Ukraine Ukraine
81
Unknown Country Unknown Country
172

Files

File Size Format Downloads
lchenko_National_ police.pdf 548,71 kB Adobe PDF 253

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.