Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71546
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Найкращі світові практики державної підтримки органічного сільськогосподарського виробництва та перспективи для України
Other Titles The Best World Practices of Organic Agricultural Production State Support and Prospects for Ukraine
Лучшие мировые практики государственной поддержки органического сельскохозяйственного производства и перспективы для Украины
Authors Милованов, Є.В.
Keywords державна підтримка
міжнародний досвід
органічне виробництво
органічне сільське господарство
сталий розвиток
субсидія
государственная поддержка
международный опыт
органическое производство
органическое сельское хозяйство
устойчивое развитие
субсидия
organic agriculture
state support
subside
international experience
organic production
sustainable development
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71546
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Милованов, Є.В. Найкращі світові практики державної підтримки органічного сільськогосподарського виробництва та перспективи для України [Текст] / Є.В. Милованов // Механізм регулювання економіки. - 2018. - № 2. - С. 14-33. - DOI: 10.21272/mer.2018.80.02
Abstract У роботі висвітлено основні передумови необхідності здійснення державної підтримки органічного виробництва у світі. Проведено аналіз європейського досвіду підтримки органічного сільського господарства та висвітлено основні напрями фінансової підтримки в рамках Спільної аграрної політики ЄС. Наведені основні бюджетні асигнування ЄС на перехід до екологічних і кліматичних практик та органічного сільського господарства в рамках програми CAP. Розглянуто основні підходи до стимулювання та розвитку органічного виробництва у розвинених країнах світу з метою визначення пріоритетів для України. Встановлено, що субсидії для органічного сільського господарства в розвинених країнах свого часу дали надзвичайно важливий поштовх для розвитку цього напряму агровиробництва, що у кінцевому підсумку привело до значних успіхів у сфері збереження навколишнього середовища, пом’якшення наслідків зміни клімату, охорони здоров’я, розвитку сільських територій та захисту прав споживачів. Зазначено, що численні переваги органічного сільського господарства змушують замислитися над перспективами розвитку глобального сільського господарства як одного з ключових факторів впливу на майбутнє наступних поколінь. Проаналізовано вітчизняний досвід фінансової та організаційно-правової підтримки органічної сфери на державному та регіональному рівнях для формування напрямів удосконалення. Доведено необхідність не лише прямої фінансової державної підтримки, але й активної просвітницької, науково-дослідної та організаційної підтримки спільно із представниками активної громади та бізнесу. Обґрунтовано необхідність системного підходу до стимулювання та розвитку вітчизняної органічної сфери для забезпечення сталості сільськогосподарської галузі України. Встановлено, що політика підтримки органіку в нашій країні поки що не характеризується високим рівнем системності та послідовності, але зроблені важливі початкові кроки у напрямках організаційно-правового та фінансового забезпечення органічного виробництва.
В работе освещены основные предпосылки необходимости осуществления государственной поддержки органического производства в мире. Проведен анализ европейского опыта поддержки органического сельского хозяйства и освещены основные направления финансовой поддержки в рамках Общей сельскохозяйственной политики ЕС. Приведены основные бюджетные ассигнования ЕС на переход к экологическим и климатическим практикам и органическому сельскому хозяйству в рамках программы CAP. Рассмотрены основные подходы к стимулированию и развитию органического производства в развитых странах мира с целью определения приоритетов для Украины. Установлено, что субсидии для органического сельского хозяйства в развитых странах в свое время дали чрезвычайно важный импульс к ускоренному развитию этого направления агропроизводства, что, в конечном итоге, привело к значительным успехам в сфере сохранения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата, охраны здоровья, развития сельских территорий и защиты прав потребителей. Отмечено, что многочисленные преимущества органического сельского хозяйства заставляют задуматься над перспективами развития глобального сельского хозяйства как одного из ключевых факторов влияния на будущее следующих поколений. Проанализированы отечественный опыт финансовой и организационно-правовой поддержки органической сферы на государственном и региональном уровнях для формирования направлений совершенствования. Доказана необходимость не только прямой финансовой государственной поддержки, но и активной просветительской, научно-исследовательской и организационной поддержки совместно с представителями активной общественности и бизнеса. Обоснована необходимость системного подхода к стимулированию и развитию отечественной органической сферы для обеспечения устойчивости сельскохозяйственной отрасли Украины. Установлено, что политика поддержки органика в нашей стране пока не характеризуется высоким уровнем системности и последовательности, но сделаны важные начальные шаги в направлениях организационно-правового и финансового обеспечения развития органического производства.
The article highlights the basic prerequisites for the needs to implement state support for organic production in the world. The analysis of the European experience in the supporting organic agriculture has been carried out and the main directions of financial support under the Common Agricultural Policy of the EU have been highlighted. The main budgetary allocations of the EU for the transition to environmental and climate practices and organic agriculture in the framework of the CAP program are presented. The main approaches to stimulate and develop organic production in the most developed countries of the Globe are considered with the view to determine priorities for Ukraine. It was established that subsidies for organic agriculture in developed countries at one time gave extremely important impetus for the development of this agricultural production direction, which ultimately led to significant success in the sphere of environmental conservation, mitigation of climate change impacts, health protection, rural areas development and protection of consumers' rights. It is noted that the numerous advantages of organic agriculture make us think about the prospects for the development of global agriculture as one of the key factors for influencing the future of the next generations. The domestic experience of financial and organizational and legal support of the organic sphere at the state and regional levels for the formation of areas for improvement has been analyzed. The necessity of not only direct financial state support, but also active educational, research and organizational support together with representatives of the active community and business was proved. The necessity of the systematic approach to stimulate development the domestic organic sphere to ensure the sustainability of the agricultural sector of Ukraine is substantiated. It is established that the policy of support of the organic in our country is not yet characterized by high level of systematization and consistency, but important initial steps have been taken in the areas of organizational, legal and financial support for organic production.
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки

Views

Ukraine Ukraine
339
Unknown Country Unknown Country
33

Downloads

Ukraine Ukraine
340
Unknown Country Unknown Country
25

Files

File Size Format Downloads
Milovanov_organic_agriculture.pdf 575,52 kB Adobe PDF 365

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.