Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71571
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Адміністративна відповідальність за порушення порядку провадження господарської діяльності
Other Titles Administrative liability for violation of the procedure for conducting business activities
Административная ответственность за нарушение порядка ведения хозяйственной деятельности
Authors Байдаленко, О.О.
Keywords адміністративна відповідальність
административная ответственность
administrative liability
господарська діяльність
хозяйственная деятельность
economic activity
легітимація
легитимация
legitimation
об'єктивна сторона
объективная сторона
objective side
об'єкт
объект
object
суб'єктивна сторона
субъективная сторона
subjective side
суб'єкт
субъект
subject
вина
guilt
Type Masters thesis
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71571
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Байдаленко, О.О. Адміністративна відповідальність за порушення порядку провадження господарської діяльності [Текст]: робота на здобуття валіфікаційного рівня магістра; спец.: 081 – право / О.О. Байдаленко; наук. керівник Л.Д. Руденко. - Суми: Сумський державний університет, 2018. - 92 с.
Abstract У зв’язку з приведенням у відповідність з міжнародними стандартами національного законодавства 15 листопада 2011 р. Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності». Зазначеним Законом було прийнято ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення (надалі – КУпАП) «Порушення порядку провадження господарської діяльності» у новій редакції. Нова редакція статті обумовлена пріоритетністю застосування фінансових санкцій за економічні правопорушення. На основі проведеного дослідження чинного законодавства України та практики його застосування, теоретичного осмислення ряду наукових праць в різних галузях знань сформульовано висновки та рекомендації, спрямовані на удосконалення адміністративної відповідальності за порушення порядку провадження господарської діяльності.Вперше: класифіковано правові засади адміністративної відповідальності за порушення порядку здійснення господарської діяльності на три групи: а) ті, що визначають принципи та порядок здійснення господарської діяльності; б) ті, що визначають правовий статус органів управління легалізацією суб’єктів господарювання; ті, що визначають правовий статус суб’єктів господарювання. Удосконалено: поняття адміністративної відповідальності за порушення порядку провадження господарської діяльності; форми об'єктивної сторони правопорушення, передбаченого ст. 164 КУпАП; кваліфікуючі ознаки господарської діяльності при притягненні до адміністративної відповідальності за ст. 164 КУпАП; зміст суб’єктивної сторони адміністративного правопорушення, скоєного юридичною особою.Знайшли подальший розвиток: пропозиції щодо кодифікації норм, які передбачають адміністративну відповідальності за порушення порядку провадження господарської діяльності; пропозиції щодо законодавчого врегулювання інституту адміністративної відповідальності юридичних осіб, яке могло б знайти своє закріплення в кодифікованому правовому акті щодо регулювання інституту адміністративної відповідальності в цілому; положення щодо нормативно-правових актів, які регулюють відносини легалізації суб’єктів господарювання, як частини комплексного дослідження адміністративно-правових засад легалізації суб’єктів підприємницької діяльності; положення щодо адміністративної відповідальності юридичних осіб.
В связи с приведением в соответствие с международными стандартами национального законодательства 15 ноября 2011 Верховной Радой Украины был принят Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности». Указанным Законом было принято ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях (далее - КУоАП) «Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности» в новой редакции. Новая редакция статьи обусловлена ​​приоритетностью применения финансовых санкций за экономические правонарушения. На основе проведенного исследования действующего законодательства Украины и практики его применения, теоретического осмысления ряда научных трудов в различных областях знаний сформулированы выводы и рекомендации, направленные на совершенствование административной ответственности за нарушение порядка осуществления хозяйственной дияльности.Вперше: классифицированы правовые основы административной ответственности за нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности на три группы: а) те, которые определяют принципы и порядок осуществления хозяйственной ди льности; б) те, которые определяют правовой статус органов управления легализацией субъектов хозяйствования; те, которые определяют правовой статус субъектов хозяйствования. Усовершенствована: понятие административной ответственности за нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности; формы объективной стороны правонарушения, предусмотренного ст. 164 КУоАП; квалифицирующие признаки хозяйственной деятельности при привлечении к административной ответственности по ст. 164 КУоАП; содержание субъективной стороны административного правонарушения, совершенного юридическим особою.Знайшлы дальнейшее развитие: предложения по кодификации норм, предусматривающих административную ответственность за нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности; предложения по законодательному урегулированию института административной ответственности юридических лиц, которое могло бы найти свое закрепление в кодифицированном правовом акте по регулированию института административной ответственности в целом; положение о нормативно-правовых актов, регулирующих отношения легализации субъектов хозяйствования, как части комплексного исследования административно-правовых основ легализации субъектов предпринимательской деятельности; положения об административной ответственности юридических лиц.
Due to conform to international standards of national law 15 November 2011 the Parliament of Ukraine adopted the Law of Ukraine "On amendments to some legislative acts of Ukraine on the humanization of responsibility for violations in the sphere of economic activity". The said Law was adopted Art. 164 of the Code of Ukraine on Administrative Offenses (hereinafter - KUpAP) "Violation of the procedure for conducting business activities" in the new wording. The new wording of the article is due to the priority of the application of financial sanctions for economic offenses. On the basis of the conducted research of the current legislation of Ukraine and practice of its application, theoretical comprehension of a number of scientific works in various fields of knowledge, formulated the conclusions and recommendations aimed at improving administrative responsibility for violations of the procedure for conducting economic activity. First, the legal basis for the violation of the procedure for the implementation of economic activities into three groups: a) those that determine the principles and procedures for the implementation of economic activities UAH Duration, nights; b) those that determine the legal status of the bodies managing the legalization of economic entities; those that determine the legal status of economic entities. Improved: the concept of administrative liability for violation of the order of conducting business activities; forms of the objective side of the offense provided for in Art. 164 KUpAP; Qualifying attributes of economic activity when bringing to administrative responsibility under art. 164 KUpAP; the content of the subjective part of the administrative offense committed by a legal entity. The further development was made: proposals on codification of the norms that provide for administrative liability for violations of the procedure for the conduct of economic activity; proposals on the legislative regulation of the institute of administrative liability of legal entities, which could find its attachment in the codified legal act on the regulation of the institute of administrative liability in general; provisions on normative legal acts regulating the legalization of economic entities as part of a complex study of the legal and administrative legal basis for business entities; provisions on administrative liability of legal entities.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ННІП)

Views

Canada Canada
1
France France
1
Germany Germany
1549766
Greece Greece
5434738
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
17609
Poland Poland
382146
Sweden Sweden
1549768
Ukraine Ukraine
10869476
United Kingdom United Kingdom
382155
United States United States
51244319
Unknown Country Unknown Country
1759

Downloads

France France
1549770
Poland Poland
91
Russia Russia
90
Ukraine Ukraine
1549771
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
35215
Unknown Country Unknown Country
48

Files

File Size Format Downloads
Baydalenko_Masters_thesis_2018.pdf 897,83 kB Adobe PDF 3134986

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.