Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71698
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Regional morbidity profile of the Sumy region population by diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
Other Titles Регіональний профіль захворюваності населення Сумської області на хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини
Authors Kornus, O.H.
Kornus, Anatolii Oleksandrovych  
Shyshchuk, Volodymyr Dmytrovych
Nurein, N.M.
ORCID http://orcid.org/0000-0002-5924-7812
Keywords первинна захворюваність
первичная заболеваемость
primary morbidity
поширеність хвороб
распространенность заболеваний
prevalence of diseases
кістково-м’язові хвороби
костно-мышечные заболевания
diseases of the musculoskeletal systems
хвороби сполучної тканини
болезни соединительной ткани
diseases of the connective tissue
Сумська область
Сумская область
Sumy region
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71698
Publisher Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
License
Citation Regional morbidity profile of the Sumy region population by diseases of the musculoskeletal system and connective tissue [Text] / O.H. Kornus, A.O. Kornus, V.D. Shyshchuk, N.M. Nurein // Journal of Geology, Geography and Geoecology. - 2018. - Vol. 27(3). - P. 431-443. - DOI:10.15421/111867.
Abstract Проаналізовано рівень первинної захворюваності населення та поширеності хвороб кістково-м’язової системи і захворювань сполучної тканини серед мешканців Сумської області. Встановлено, що нозології цього класу входять до основних у загальній структурі поширеності хвороб серед населення Сумської області та посідають друге місце у структурі причин, що зумовлюють інвалідизацію її мешканців. Ортопедичні захворювання займають п’яте місце у структурі поширеності захворювань серед мешканців України (їх частка 5,4%), причому жінки частіше страждають від цього класу хвороб, ніж чоловіки. Так, у 2015 році поширеність цієї групи патологій серед чоловіків складала 8 257,7, а серед жінок – 10 021,1 випадків на 100 тисяч осіб, первинна захворюваність серед жінок також була вищою – 2 287,8 і 2 986,1 випадків на 100 тисяч жителів відповідно. Окремо розглянуто динаміку захворюваності та поширеності хвороб кістково-м’язової системи й захворювань сполучної тканини протягом 2005–2016 років. Незважаючи на те, що протягом цього періоду поширеність ортопедичних нозологій серед населення України в цілому зменшилась на 7,67%, у Сумській області за розповсюдженість цього класу захворювань навпаки збільшилася 11%. Ця проблема є особливо гострою для городян, серед яких поширеність ортопедичних нозологій вища, ніж серед жителів сільської місцевості. На 100 тис. осіб у містах діагностується 9 601, а у сільській місцевості – лише 8 640,8 випадків таких захворювань. Така сама ситуація спостерігається і при первинній захворюваності: на 100 тисяч людей у містах було діагностовано 3 102,2, а у селах – лише 2 490,1 нових випадків ортопедичних хвороб. Проаналізовано структуру названих нозологій у Сумській області, схарактеризовано географічні відмінності захворюваності населення та поширеності зазначених хвороб серед мешканців регіону. За допомогою методів кількісного аналізу виділено групи районів, які об’єднали адміністративні одиниці, що мають схожі показники захворюваності населення, поширеності хвороб кістково-м’язової системи та захворювань сполучної тканини й рівня забезпеченості населення лікувальними закладами і фахівцями ортопедичного профілю. Виявлено географічні невідповідності між рівнями захворюваності населення та спеціалізованого медико-ортопедичного обслуговування.
Проанализирован уровень первичной заболеваемости населения и распространенности болезней костно-мышечной системы и заболеваний соединительной ткани среди жителей Сумской области. Установлено, что нозологии этого класса основные в общей структуре распространенности болезней среди населения Сумской области и занимают второе место в структуре причин, обусловливающих инвалидизацию ее жителей. Ортопедические заболевания занимают пятое место в структуре распространенности заболеваний среди жителей Украины (их доля 5,4%), причем женщины чаще страдают от этого класса болезней, чем мужчины. Так, в 2015 году распространенность этой группы патологий среди мужчин составляла 8 257,7, а среди женщин - 10 021,1 случаев на 100 000 человек, первичная заболеваемость среди женщин также была выше - 2 287,8 и 2 986,1 случаев на 100000 жителей соответственно. Отдельно рассмотрена динамика заболеваемости и распространенности болезней костно-мышечной системы и заболеваний соединительной ткани в течение 2005-2016 годов. Несмотря на то, что в течение этого периода распространенность ортопедических нозологий среди населения Украины в целом уменьшилась на 7,67%, в Сумской области распространение этого класса заболеваний наоборот увеличилась 11%. Эта проблема является особенно острой для горожан, среди которых распространенность ортопедических нозологий выше, чем среди жителей сельской местности. На 100 тыс. человек в городах диагностируется 9601, а в сельской местности - только 8 640,8 случаев таких заболеваний. Такая же ситуация наблюдается и при первичной заболеваемости: на 100 000 человек в городах было диагностировано 3 102,2, а в селах - всего 2 490,1 новых случаев ортопедических болезней. Проанализирована структура названных нозологий в Сумской области, охарактеризованы географические различия заболеваемости населения и распространенности указанных болезней среди жителей региона. С помощью методов количественного анализа выделены группы районов, которые объединили административные единицы, имеющие схожие показатели заболеваемости населения, распространенности болезней костно-мышечной системы и заболеваний соединительной ткани и уровня обеспеченности населения лечебными учреждениями и специалистами ортопедического профиля. Выявлено географические несоответствия между уровнями заболеваемости населения и специализированного медико-ортопедического обслуживания.
Analyzed the level of primary morbidity of population and prevalence of the osteo-muscular system diseases and of the connective tissue diseases among the residents of the Sumy region. It is established that nosologies of this class are occupy a prominent place in the overall structure of disease's prevalence among the inhabitants of the Sumy region. The percentage of above mentioned nosologies in total structure of Sumy region population morbidity has been exceed 5 %. The dynamics of primary morbidity and prevalence of diseases was separately examined during 2005–2016. Moreover, it was revealed that the situation with the morbidity by nosologies of this group during 2005–2016 has been deteriorating. For example, the primary morbidity of population of the Sumy region by diseases of osteomuscular system and of the connective tissue decreased by 6.5 %, but the prevalence of orthopedics pathologies among inhabitants of the Sumy region for the above indicated period increased by 11.0 %. It is established that in the structure of prevalence of the osteomuscular system diseases and of the connective tissue diseases on the first place are arthrosis diseases, which demonstrated the high levels of primary morbidity's growth during 2005–2016, which in some regions exceed 50–80 %. The morbidity of population by the arthritis diseases in the Sumy region for the same period increased by 30.8 %, and their prevalence by 34.4 %, but the highest tempo of growth in the rates of primary morbidity and prevalence are characteristic for saline arthropathies – 25.7 % and 12.0 % respectively. The benefit of this study is analyses of the geographical patterns of morbidity of the population as well as prevalence of the osteomuscular system diseases and of the connective tissue diseases among the inhabitants of the region.With help the quantitative analysis methods, the groups of districts with different rates of morbidity of population, prevalence of diseases of the skeleton/muscular apparatus and connective tissue and different level of provision of the Sumy region population by medical institutions and specialists of the appropriate profile were identified. The geographical discrepancies between the level of the morbidity of population and the level of specialized medical-orthopedically care is revealed. It has been established that in many administrative districts of the region there are no orthopedist at all among the specialists providing medical assistance, and beds for orthopedic patients (or both) are absent in medical and preventive institutions. Consequently the population is not provided with the proper level of orthopedic care.
Appears in Collections: Наукові видання (НН МІ)

Views

France France
305
Greece Greece
1
Ireland Ireland
42568
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
919
Singapore Singapore
1397971
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
466092
United Kingdom United Kingdom
233964
United States United States
10630708
Unknown Country Unknown Country
466091
Vietnam Vietnam
3675

Downloads

Azerbaijan Azerbaijan
1
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
1397970
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
10630709
Unknown Country Unknown Country
4
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Kornus_Regional_morbidity_profile.pdf 2,86 MB Adobe PDF 12028688

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.