Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71757
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Суспільна довіра до фінансового сектору: мультиаспектність та багаторівневість
Authors Buriak, Anna Volodymyrivna  
Артеменко, О.С.
Keywords суспільна довіра
общественное доверие
public trust
Type Conference Papers
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71757
Publisher Університет банківської справи
License
Citation Буряк, А.В. Суспільна довіра до фінансового сектору: мультиаспектність та багаторівневість [Текст] / А.В. Буряк, О.С. Артеменко // Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи та економіки: збірник тез доповідей VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, м.Київ, 01 червня 2018 р. – Київ: УБС, 2018. – С. 13-15.
Abstract В контексті дослідження фінансового сектору, як складної організаційно та функціонально соціально-економічної системи, найбільшого значення набуває саме інституційна довіра, яка генерується фінансовими посередниками та іншими учасниками фінансового ринку, не виключаючи при цьому важливість та необхідність врахування впливу міжособистісної та системної довіри.
In the context of the study of the financial sector, as a complex organizational and functional socio-economic system, the most important is the institutional trust generated by financial intermediaries and other participants in the financial market, while noting the importance and necessity of taking into account the influence of interpersonal and system trust.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

France France
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
632
United Kingdom United Kingdom
973
United States United States
315
Unknown Country Unknown Country
23

Downloads

Japan Japan
315
Ukraine Ukraine
633
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
14

Files

File Size Format Downloads
Buriak_Artemenko_dovira.pdf 334,4 kB Adobe PDF 963

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.