Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72010
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Actualization of drinking culture in the English-speaking worldview
Other Titles Актуалізація культури пиття в англомовній картині світу
Актуализация культуры пития в англоязычной картине мира
Authors Yehorova, Olesia Ivanivna  
Tretiak, I.V.
Keywords культура пиття
англомовна картина світу
лексико-семантичне поле
лексико-семантична група
культура пития
англоязычная картина мира
лексико-семантическое поле
лексико-семантическая группа
drinking culture
English-speaking worldview
lexico-semantic field
lexico-semantic group
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72010
Publisher Sumy State University
License
Citation Yehorova, O.I. Actualization of drinking culture in the English-speaking worldview / O.I. Yehorova, I.V. Tretiak // Філологічні трактати. - 2018. - Т.10, № 4. - С. 23-30. - DOI: 10.21272/Ftrk.2018.10(4)-3
Abstract У статті розглядається культура пиття як з позиції соціальної безпеки, так і з позиції лінгвокультурології, здійснюється короткий екскурс в історію європейської культури пиття. Зокрема, увага акцентується на визначенні поняття культури пиття, а також на детермінації соціокультурної значущості цього феномену. У роботі аргументується актуальність культури пиття в різних етносах, зокрема в британській культурі. Актуальність дослідження культури пиття в англомовній картині світу зумовлена недостатньою теоретичною та практичною розробкою цього питання з позицій лінгвокультурології. У ході роботи було встановлено, що будь-який культурний досвід людини знаходить своє відображення в мові, а найкращим засобом упорядкування, аналізу та систематизування лексичних одиниць, якими представлена мовна картина світу, є лексико-семантичне поле. Окреслюються основні теоретичні засади його організації та моделювання, виокремлюються спільні властивості, притаманні будь-якому лексико-семантичному полю. Для кращого розуміння концептуалізації та категоризації культури пиття ідентифікується система мовних засобів актуалізації поняття “drinking” в англомовній картині світу, зокрема моделюється та аналізується лексико-семантичне поле “drinking”. Конституенти цього поля є одиницями різного частиномовного подання, які співвідносяться з одним фрагментом дійсності й мають спільні елементи семантики. Моделювання та аналіз лексико-семантичного поля “drinking” показує, що воно представлене 10 основними лексико-семантичними групами, кожна з яких складається зі слів різних частин мови на позначення різних явищ, які максимально фіксуються в межах культури пиття. Визначаються також основні характеристики цього поля, зокрема, структурованість та систематизованість, ієрархічна будова, відсутність чітких меж між його конституентами, ядерно-периферійна організація, наявність мікрополів та лексико-семантичних груп, відносна самостійність поля, взаємообумовленість лексем, що входять в це поле, нечітка розмежованість між ядерною та периферійною зонами, а також наявність синонімічних, антонімічних і асоціативних зв’язків між його елементами.
В статье рассматривается культура пития как с позиции социальной безопасности, так и с позиции лингвокультурологии, осуществляется краткий экскурс в историю европейской культуры пития. Для лучшего понимания концептуализации и категоризации культуры пития идентифицируется система языковых средств актуализации понятия «drinking» в англоязычной картине мира, в частности моделируется и анализируется лексико-семантическое поле «drinking». Конституенты этого поля являются единицами разных частей речи, которые соотносятся с одним фрагментом действительности и имеют общие элементы семантики. Моделирование и анализ лексико-семантического поля «drinking» показывает, что оно представлено 10 основными лексико-семантическими группами, каждая из которых состоит из слов разных частей речи для обозначения различных явлений, которые максимально фиксируются в пределах культуры пития. В ходе исследования определяется, что полевая организация характеризируется наличием синонимических, антонимических и ассоциативных связей.
The article approaches the phenomenon of drinking culture from the standpoints of both social security and linguoculture. It suggests a brief historical overview of European drinking. For a better understanding of how drinking culture is conceptualized and categorized in the English-speaking worldview, the study identifies a system of means that feature the notion of drinking culture in the English language. The objective is gained through modeling a lexico-semantic field which constitutes the units of different parts of speech that correlate with one fragment of reality and have common elements of semantics. Within the modeled lexico-semantic field “drinking” 10 lexico-semantic groups are identified; main characteristics of this field are designated. Among those are structuredness and systematic character, hierarchical ordering, core–periphery organization, internal distribution into lexico-semantic groups with fuzzy boundaries, the relative independence of the field, the existence of synonymic, antonymic and associative connections between the elements of the field etc.
Appears in Collections: Філологічні трактати

Views

Australia Australia
1
Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire
1
Denmark Denmark
1
Finland Finland
1
Germany Germany
47114000
Greece Greece
1
Ireland Ireland
291095471
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
2036
Poland Poland
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
47114001
United Kingdom United Kingdom
4888
United States United States
432471706
Unknown Country Unknown Country
405
Vietnam Vietnam
26897

Downloads

Australia Australia
1
France France
1
Germany Germany
1
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Philippines Philippines
1
Poland Poland
97807
Russia Russia
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
817829413
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
432471710
Unknown Country Unknown Country
5
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Yehorova_Tretiak_Ftrk_2018.pdf 359,71 kB Adobe PDF 1250398945

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.