Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72012
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Verbal and nonverbal means of influencing the addressee in the modern English discourse of comics
Other Titles Вербальні та невербальні засоби впливу на адресата у сучасному англомовному дискурсі коміксів (перекладацький аспект)
Вербальные и невербальные средства воздействия на адресата в современном англоязычном дискурсе комиксов (переводческий аспект)
Authors Yemelianova, Olena Valerianivna  
Odnoral, О.А.
Keywords дискурс
сучасний англомовний дискурс коміксів
вербальні засоби комунікації
невербальні засоби комунікації
адресат
современный англоязычный дискурс комиксов
вербальные средства коммуникации
невербальные средства коммуникации
discourse
the modern English discourse of comics
verbal means of communication
nonverbal means of communication
addressee
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72012
Publisher Sumy State University
License
Citation Yemelianova, O.V. Verbal and nonverbal means of influencing the addressee in the modern English discourse of comics / O.V. Yemelianova, О.А. Odnoral // Філологічні трактати. - 2018. - Т.10, № 4. - С. 13-22. - DOI: 10.21272/Ftrk.2018.10(4)-2.
Abstract У науковій роботі досліджується сучасний англомовний дискурс коміксів. Мета роботи полягає у вивченні особливостей англомовного дискурсу коміксів, визначенні видів вербальних і невербальних засобів впливу на адресата, які використовуються в англійському дискурсі коміксів. При дослідженні теоретичного матеріалу, розглядалися праці таких лінгвістів як С. МакКлауд [18], Е. Вонг [28], Ф. Занеттін [29], Л. Г. Столярова [6] та інших. Практична частина роботи базується на матеріалі сучасних найпопулярніших англомовних коміксів, а саме “Doonesbury” (Г. Трюдо) [25], “Garfield” (Дж. Девіс) [14], “FoxTrot” (Б. Аменд) [9]. Досліджуваний матеріал свідчить, що для сучасного англомовного дискурсу коміксів характерним є уживання наступних вербальних засобів впливу на адресата: ономатопея (імітація звуку), вигуки, порушення мовних правил, звернення до читача, використання ідіом, гри слів, сленгу, жаргону; та невербальних засобів, які включають форматування тексту, розташування тексту, стилізація мовних кульок, піктограми й ідеограми, особливе використання пунктуаційних знаків, візуальні метафори. Такі засоби впливу на адресата, поєднуючись між собою, завдяки своїй яскравості, дозволяють сучасному англомовному дискурсу коміксів ефективно апелювати до емоційного стану адресата. Це робить зміст тексту легким для сприйняття, а сам комікс цікавим, таким, що змушує читача взаємодіяти з автором та персонажами коміксів, стаючи не просто глядачем, а частиною їхнього дискурсу. Це, в свою чергу, гарантує коміксу популярність серед широкого кола читачів.
В этой научной работе исследуется современный англоязычный дискурс комиксов. Цель исследования — выявить понятия дискурса, комикса, вербальной и невербальной коммуникации; изучить особенности англоязычного дискурса комиксов, определить виды вербальных и невербальных средств воздействия на адресата, которые используются в англоязычном дискурсе комиксов. Проанализированный материал демонстрирует, что для современного англоязычного дискурса комиксов характерным является использование следующих вербальных средств воздействия на адресата: ономатопея (имитация звука), междометия, нарушение языковых правил, обращение к читателю, использование идиом, игры слов, сленга и жаргона; и невербальных средств, которые включают форматирование текста, расположение текста, стилизация баллонов, пиктограммы и идеограммы, визуальные метафоры.
In this research the modern English discourse of comics is investigated. The aim of this research is to uncover the means of influencing the addressee used in the modern English discourse of comics. To reach this aim, the notions of the discourse of comics and the verbal and nonverbal communication and means of influencing were determined. The following research is devoted to the features of the modern English discourse of comics and the kinds of verbal and nonverbal means of influencing the addressee used in the modern English discourse of comics. The researched material proves that the addressee of the modern English discourse of comics is efficiently influenced by such verbal means as onomatopoeia (sound imitation), interjections, omission of language rules, an appeal to the reader, pun, the usage of slang, jargon etc. Among the nonverbal means we have found text formatting, text location, the stylization of balloons, pictograms and ideograms, visual metaphors and others.
Appears in Collections: Філологічні трактати

Views

Czechia Czechia
1
Germany Germany
1
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
489
United Kingdom United Kingdom
2013
United States United States
4026
Unknown Country Unknown Country
514

Downloads

Ukraine Ukraine
4025
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1005
Unknown Country Unknown Country
6

Files

File Size Format Downloads
Yemeyanova_Odnoral_Ftrk_2018.pdf 446,69 kB Adobe PDF 5037

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.