Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72512
Title: Цілі сталого розвитку: еколого-економічні протиріччя та виклики
Authors: Skliar, Iryna Dmytrivna 
Kostel, Mykola Vasylovych 
Petrushenko, Yurii Mykolaiovych
Keywords: ціль сталого розвитку
індекс людського розвитку
протиріччя
країна Східного партнерства
цель устойчивого развития
индекс человеческого развития
противоречие
страна Восточного партнерства
sustainable development goals
human development index
contradiction
eastern partnership country
Issue Year: 2018
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Скляр, І.Д. Цілі сталого розвитку: еколого-економічні протиріччя та виклики [Текст] / І.Д. Скляр, М.В. Костель, Ю.М. Петрушенко// Механізм регулювання економіки. - 2018. - № 3. - С. 9-18.- doi.org/10.21272/mer.2018.79.03.
Abstract: Прийняття цілей сталого розвитку (SDGs) як пріоритетних завдань для подальшого впровадження на глобальному рівні вимагає дослідження і вирішення ряду питань, серед яких протиріччя, пов’язані з імплементацією цілей сталого розвитку, зокрема щодо вимірності прогресу у досягненні цих цілей з урахуванням поточних параметрів соціального та економічного розвитку країн, що формують стратегії їх досягнення, відповідності наявної економічної моделі цілям і завдання сталого розвитку. У статті розглядається питання суперечливості цілей сталого розвитку, аналізуються протиріччя, які наразі вивчаються у науковій літературі. Серед усього переліку протиріч досліджується протиріччя вимірності, яке полягає у тому, що чинна система статистично інформації, на якій воно базується оцінювання розвитку, не є репрезентативною для оцінювання прогресу країни у досягненні SDGs. Зміни у системі вимірювання дозволять подолати ряд існуючих протиріч та створити не лише інформацію нової якості, а й слугуватимуть свого роду драйверами цілей сталого розвитку. Ця стаття презентує результати дослідження взаємозв'язку між індексом людського розвитку та цілями сталого розвитку для країн Східного партнерства та Росії. Розглядаючи підвищення якості життя людей (як сьогодні, так і у майбутньому) як інтегративну ціль та мотивацію імплементації SDGs, індикатором, за яким можна оцінювати прогрес, було прийнято індекс людського розвитку. Базуючись на кореляційно-регресійному аналізі, було встановлено тісний зв'язок між індексом людського розвитку та шістнадцятьма цілями сталого розвитку. Вагомий вплив на HDI виявили ціль 7 (доступна і чиста енергія), ціль 9 (промисловість, інновації та інфраструктура), які можна тлумачити як базові передумови побудови ефективної економічної моделі, що є вкрай актуальним для країн Східного партнерства та Росії. Отримані результати можуть бути використані як інформаційна основа для оцінювання прогресу у досягненні цілей сталого розвитку.
Принятие целей устойчивого развития (SDGs) как приоритетных задач для дальнейшего внедрения на глобальном уровне требует исследования и решения ряда вопросов, среди которых противоречия, связанные с достижением целей устойчивого развития, в частности относительно измеримости прогресса в достижении этих целей, учетом текущих параметров социального и экономического развития стран, формирующих стратегии по их достижению, соответствия имеющейся экономической модели принципам устойчивого развития. В статье поднимается вопрос противоречивости целей устойчивого развития, анализируются противоречия, которые сейчас рассматриваются в научной литературе. Среди всего перечня противоречий исследуются противоречия размерности, которые заключаются в том, что действующая система статистической информации, на которой базируются оценки, не является репрезентативной для оценки прогресса страны в достижении SDGs. Изменения в системе измерения позволят преодолеть ряд существующих противоречий и создать не только информацию нового качества, а служить своего рода драйверами целей устойчивого развития. Эта статья представляет результаты исследования взаимосвязи между индексом человеческого развития (HDI) и целями устойчивого развития для стран Восточного партнерства и России. Рассматривая повышение качества жизни людей (как сегодня, так и в будущем) как интегративную цель и мотивацию имплементации SDGs, индикатором для оценки прогресса был принят индекс человеческого развития. Основываясь на корреляционно-регрессионном анализе, установлена тесная связь между индексом человеческого развития и шестнадцатью целями устойчивого развития. Существенное влияние на HDI обнаружили цель 7 (доступная и чистая энергия), цель 9 (промышленность, инновации и инфраструктура), которые можно рассматривать как базовые предпосылки построения эффективной экономической модели для стран Восточного партнерства и России. Полученные результаты могут быть использованы в качестве информационной основы для оценки прогресса в достижении целей устойчивого развития.
The adoption of Sustainable Development Goals (SDGs) as priorities for further implementation at the global level requires the research and resolution of several issues, including the contradictions related to the implementation of the sustainable development goals. The assessment of progress in goals achieving is key one. It’s very important to consider the current parameters of a social and economic development of countries that formulate strategies corresponding with the existing economic model. The article reveals the contradictory nature of sustainable development goals, emphasises the contradictions that are currently being studied in academic literature. Among the number of contradictions, we focus on the issue of measurement arguing that the current system of statistics information is not representative for assessment in SDGs progress. Changes in the system of measurement will allow to overcome many existing contradictions and create not only information of a new quality, but also serve as drivers for the of Sustainable Development Goals achievement. This article offers the results of a study on the relations between the human development index and the of Sustainable Development Goals for the Eastern Partnership Countries plus Russia. We state the improvement of the quality of life of people (both today and in the future) to be an integrative objective and motivation for the implementation of SDGs. That’s why we chose Human Development Index as an indicator for assessing progress. Based on a correlation-regression analysis, we found a strong correlation between the human development index and the sixteen goals of sustainable development. Goal 7 (affordable and clean energy), Goal 9 (Industry, Innovation and Infrastructure), interpreted as the basic preconditions for building an effective economic model, are found to be extremely important for the countries of the Eastern Partnership and Russia, because of a significant impact on HDI. The results can be used as an informational basis for assessing progress in achieving sustainable development goals.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72512
Type: Article
Appears in Collections:Механізм регулювання економіки

Views
Other14
Downloads
Other7


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Skliar_economy.pdf530.44 kBAdobe PDF7Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.