Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72513
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вплив людського капіталу та інноваційно-інвестиційних показників на еколого-економічну ефективність національних економік
Authors Kubatko, Oleksandr Vasylovych  
Denysenko, Pavlo Anatoliiovych  
Ігнатченко, В.М.
Ковач, В.О.
ORCID http://orcid.org/0000-0001-6396-5772
http://orcid.org/0000-0003-0121-8733
Keywords людський капітал
еколого-економічна ефективність
сталий розвиток
економіка знань
аналіз панельних даних
human capital
ecological and economic efficiency
sustainable development
knowledge economy
panel data analysis
человеческий капитал
эколого-экономическая эффективность
устойчивое развитие
экономика знаний
анализ панельных данных
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72513
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Вплив людського капіталу та інноваційно-інвестиційних показників на еколого-економічну ефективність національних економік [Текст] / О.В. Кубатко, В.О. Ковач, П.А. Денисенко, В.М. Ігнатченко// Механізм регулювання економіки. - 2018. - № 3. - С. 19-29. - doi.org/10.21272/mer.2018.80.06.
Abstract Статтю присвячено економічному обґрунтуванню та математичному опису взаємозв’язків між рівнем людського капіталу, інноваційною діяльністю в країні та еколого-економічною ефективністю її економіки. Вивченню основних факторів збалансованого економічного зростання з урахуванням екологічних обмежень приділяється все більше уваги під час моделювання сценаріїв розвитку окремої національної економіки, виявлення причин міждержавних різниць у рівні життя та поступового збільшення розриву у рівні добробуту між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються. З урахуванням теоретичних напрацювань зарубіжних і вітчизняних вчених, присвячених феномену науково-технічного прогресу та формуванню економіки знань, відзначена роль процесу накопичення людського капіталу та використання інформаційних ресурсів у розвитку соціально-економічних систем. На основі аналізу панельних даних щодо 58 економік світу з економічними системами різного рівня розвитку досліджено характер впливу людського капіталу та інноваційно-інвестиційних процесів на ефективність їхнього національного господарства. Зазначено, що країни світу знаходяться не на одному рівні розвитку, тому вплив людського капіталу та інноваційно-інвестиційних показників національних економік мають різний ступінь еколого-економічної ефективності. У роботі запропоновано поділити країни світу на групи відповідно до рівня їх забезпеченості факторами НТП. У статті встановлено, що при зростанні інвестицій на одного працюючого на 1 дол. США відбувається трикратне зростання ВВП на одного працюючого, останнє підтверджує гіпотезу мультиплікативного ефекту інвестицій. Додатково запропоновано підхід до аналізу економічних систем із виділенням їхніх кластерів. За результатами дослідження оптимальними для всіх груп країн визначені моделі з фіксованими індивідуальними ефектами, які дозволяють враховувати їхні істотні індивідуальні особливості.
Статья посвящена экономическому обоснованию и математическому описанию взаимосвязей между уровнем человеческого капитала, инновационной деятельностью в стране и эколого-экономической эффективностью её экономики. Изучению основных факторов сбалансированного экономического роста с учетом экологических ограничений уделяется все больше внимания при моделировании сценариев развития отдельной национальной экономики, выявлении причин межгосударственных различий в уровне жизни и постепенного увеличения разрыва в уровне благосостояния между развитыми странами и развивающимися. С учетом теоретических наработок зарубежных и отечественных ученых, посвященных феномену научно-технического прогресса и формированию экономики знаний, отмечена роль процесса накопления человеческого капитала и использования информационных ресурсов в развитии социально-экономических систем. На основе анализа панельных данных 58 экономик мира с экономическими системами разного уровня развития исследован характер влияния человеческого капитала и инновационно-инвестиционных процессов на эффективность их национального хозяйства. Отмечено, что страны мира находятся не на одном уровне развития, поэтому влияние человеческого капитала и инновационно-инвестиционных показателей национальных экономик имеют разную степень эколого-экономической эффективности. В работе предложено разделить страны мира на группы в соответствии с их уровнем обеспеченности и факторами НТП. В статье установлено, что при росте инвестиций на одного работающего на 1 долл. США происходит трехкратный рост ВВП на одного работающего. Последнее подтверждает гипотезу мультипликативного эффекта инвестиций. Дополнительно предложен подход к анализу экономических систем с выделением их кластеров. По результатам исследования оптимальными для всех групп стран определены модели с фиксированными индивидуальными эффектами, позволяющие учитывать их существенные индивидуальные особенности.
The paper is dedicated to the economic substantiation and mathematical description of the relationship between the level of human capital, innovative activity in the country and the ecological and economic efficiency of its economy. The study of the main factors of balanced economic growth, taking into account environmental constraints, is being given more and more attention when modelling development scenarios for a particular national economy, identifying the causes of interstate differences in living standards and gradually widening the welfare gap between developed and developing countries. Considering the theoretical developments of foreign and domestic researchers on the phenomenon of scientific and technological progress and the formation of the knowledge economy, the role of the process of accumulating human capital and the use of information resources in the development of socio-economic systems is noted. Based on the analysis of panel data from 58 world economies with economic systems of different levels of development, the nature of the influence of human capital and innovation and investment processes on the efficiency of their national economy is investigated. It is noted that the countries of the world are not at the same level of development, therefore, the impact of human capital, innovation and investment indicators of national economies have different degrees of environmental and economic efficiency. The paper proposes to divide the countries of the world into groups according to their level of security by NTP factors. The article establishes that with an increase in investment per capita by $ 1 USD there would be triple increase in GDP per worker. The last confirms the hypothesis of the multiplier effect of investments. Additionally, an approach to the analysis of economic systems with the allocation of their clusters is proposed. According to the results of the study, models with fixed individual effects were determined optimal for all groups of countries, which make it possible to take into account their essential individual characteristics.
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки (Mechanism of Economic Regulation)

Views

Australia Australia
1
France France
1
Germany Germany
92157592
Ireland Ireland
47088699
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
4173
Singapore Singapore
55950202
Sweden Sweden
32192
Ukraine Ukraine
-1756144918
United Kingdom United Kingdom
1017952141
United States United States
-303332982
Unknown Country Unknown Country
61790

Downloads

Canada Canada
1
France France
1
Germany Germany
1
Ireland Ireland
2019805
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
1636670120
United Kingdom United Kingdom
1017952142
United States United States
-303332981
Unknown Country Unknown Country
19

Files

File Size Format Downloads
Kubatko_human_capital.pdf 514,77 kB Adobe PDF -1941658187

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.