Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72514
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Трансформація кредитно-інвестиційної діяльності банків у цифровій економіці: участь у моделях peer-to-peer-кредитування
Authors Rubanov, Pavlo Mykolaiovych
Лєонов, Сергій В'ячеславович
Lieonov, Serhii Viacheslavovych  
Keywords peer-to-peer-кредитування
банківська діяльність
банківське кредитування
однорангова технологія
ФінТех-стартап
цифрова економіка
peer-to-peer-кредитование
банковская деятельность
банковское кредитование
одноранговая технология
ФинТех-стартап
цифровая экономика
bank lending
banking
digital economy
FinTech startup
peer-to-peer lending
peer-to-peer technology
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72514
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Рубанов, П.М. Трансформація кредитно-інвестиційної діяльності банків у цифровій економіці: участь у моделях peer-to-peer-кредитування [Текст] / П.М. Рубанов, С.В. Лєонов// Механізм регулювання економіки. - 2018. - № 3. - С. 30-40. - doi.org/10.21272/mer.2018.80.04.
Abstract У статті проведено аналіз основних напрямів впливу цифровізації економіки на кредитно-інвестиційну діяльність банківських установ, а саме: трансформації існуючих видів фінансових послуг і появи нових їх різновидів; удосконалення банківських технологій і процесів; виникнення нового суб’єкта фінансового ринку – ФінТех-стартапів. Авторами здійснено порівняльний аналіз peer-to-peer-позик та традиційного банківського кредитування за 4 групами критеріїв: характер виконання посередницької функції; ступінь виконання функцій трансформації активів, забезпечення ліквідності та проведення платіжних операцій; участь у моніторингу та обробці даних, оцінці якості кредитів; участь в управлінні кредитним ризиком. На основі порівняння банків та ФінТех-стартапів встановлено такі переваги банків, як велика клієнтська база, потужний кадровий потенціал, досвід роботи та лояльність клієнтів. Здійснений порівняльний аналіз банків, ФінТех-стартапів та онлайн платформ з peer-to-peer-кредитування дозволив визначити основні способи адаптації банків до трансформаційних змін архітектури фінансового ринку в цифровій економіці, а саме: прийняття банками нових принципів кредитних платформ (зручність, гнучкість, низька вартість і технологічність) та розвиток партнерства з Фінтех-сегментом. Авторами запропоновано розглядати такі варіанти участі банків у моделях peer-to-peer- кредитування та співпраці з ФінТех-стартапами: чітке розмежування відносин банку та технологічного партнера зі споживачами фінансових послуг (технологічний партнер супроводжує роботу онлайн-платформи, банк – надає повний спектр фінансових продуктів); тісна співпраця між банком і технологічним партнером (спільне створення альтернативних традиційних фінансових продуктів); активне вивчення та використання банком інноваційних мобільних та інших віртуальних каналів взаємодії з клієнтами.
В статье проведен анализ основных направлений влияния цифровизации экономики на кредитно инвестиционную деятельность банковских учреждений, а именно: трансформации существующих видов финансовых услуг и появления новых их разновидностей; совершенствование банковских технологий и процессов; возникновения нового субъекта финансового рынка – Финтех-стартапов. Авторами осуществлен сравнительный анализ peer-to-peer-займов и традиционного банковского кредитования по 4 группам критериев: характер выполнения посреднической функции; степень выполнения функций трансформации активов, обеспечение ликвидности и проведения платежных операций; участие в мониторинге и обработке данных, оценке качества кредитов; участие в управлении кредитным риском. На основе сравнения банков и Финтех-стартапов установлены следующие преимущества банков, как большая клиентская база, мощный кадровый потенциал, опыт работы и лояльность клиентов. Проведенный сравнительный анализ банков, Финтех-стартапов и онлайн-платформ с peer-to-peer-кредитования позволил определить основные способы адаптации банков к трансформационным изменениям архитектуры финансового рынка в цифровой экономике, а именно: принятие банками новых принципов кредитных платформ (удобство, гибкость, низкая стоимость и технологичность) и развитие партнерства с Финтех-сегментом. Авторами предложено рассматривать такие варианты участия банков в моделях peer-to-peer-кредитования и сотрудничества с Финтех-стартапами: четкое разграничение отношений банка и технологического партнера с потребителями финансовых услуг (технологический партнер сопровождает работу онлайн-платформы, банк – предоставляет полный спектр финансовых продуктов); тесное сотрудничество между банком и технологическим партнером (совместное создание альтернативных традиционных финансовых продуктов); активное изучение и использование банком инновационных мобильных и других виртуальных каналов взаимодействия с клиентами.
The article analyzes the main directions of the impact of digital economy on the credit and investment activity of banking institutions, namely: the transformation of existing types of financial services and the emergence of new products; improvement of banking technologies and processes; the emergence of a new intermediary in the financial market – FinTech startups. The authors carried out a comparative analysis of peer-to-peer loans and traditional bank lending in 4 groups of criteria: the nature of the mediation function; the performance of the function of assets transformation, providing liquidity and conducting payment transactions; participation in monitoring and processing of data, assessment of credit quality; participation in credit risk management. Based on comparison of banks and FinTech startups, the following advantages of banks were defined: large client base, powerful personnel potential, work experience and customer loyalty. A comparative analysis of banks, FinTech startups and peer-to-peer lending platforms made it possible to identify the main ways of adapting banks to the transformational changes in the financial market in the digital economy: acceptance of new principles of credit platforms by banks (convenience, flexibility, low cost and manufacturability) and development of partnership with Fintech-segment. The authors proposed to consider the following options for participation of banks in peer-to-peer lending models and cooperation with FinTech startups: a clear separation of activities between the bank and a technology partner with consumers of financial services (the technology partner accompanies the online platform, the bank provides a full range of financial products); close cooperation between the bank and the technological partner (joint creation of alternative traditional financial products); active exploration and use of innovative mobile and other virtual channels of customer interaction by the bank.
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки

Views

Ukraine Ukraine
73
Unknown Country Unknown Country
35

Downloads

Ukraine Ukraine
110
Unknown Country Unknown Country
26

Files

File Size Format Downloads
Rubanov_transformation.pdf 468,79 kB Adobe PDF 136

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.